Älykkäästi avoimia - TKI-integroitua oppimista Lapin AMKissa

16.02.2020

Photo by NeONBRAND on Unsplash CC0

Mitä on avoin TKI-integroitu oppiminen? Siihen liittyy avoin toimintakulttuuri, avoin yhteistyö ja avoimet aineistot. Oppiminen ja ammatillinen kasvu syntyvät teorian ja käytännön yhdistämisestä työelämän todellisten ilmiöiden ja ongelmien kautta sekä alueellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistäen. Lapin ammattikorkeakoulussa oppiminen ja TKI-toiminta on integroitu luontevasti, mikä näkyy avoimena yhteistyönä – käytäntöjen, osaamisen ja resurssien jakamisena. Avoimen TKI-integroidun oppimisen perustana ovat eri osapuolten välinen luottamus, vuorovaikutus ja sitoutuminen. Oppiminen tapahtuu esteettömästi, opiskelijakeskeisesti eri oppimisreittejä yhdistäen, avointa tietoa hyödyntäen ja uutta tietoa jakaen.

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle pääsy tutkittuun tietoon. Avoimuudella pyritään tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen ja toistettavuuteen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymiseen. Avoimuutta korostetaan myös oppimisessa. Sen perustana on tiedon jakamisen ja oppimisen mahdollistaminen tasavertaisesti ja esteettömästi opiskelijakeskeisyyttä lisäämällä. Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia. Se mahdollistaa myös erilaisten oppimisreittien yhdistämisen. Avoin oppiminen tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen.

Lapin ammattikorkeakoulu on strategiassaan tuonut esille älykkäiden tulevaisuusratkaisujen etsimisen. Tätä tavoitellaan myös avoimuudessa ja sen edistämisessä ammattikorkeakoulun tehtävissä ja niiden integroinnissa. TKI-integroitu oppiminen (TKIO) edistää avoimuutta lisäämällä työelämäläheistä toimintaa ja alueellista sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulun TKI-henkilöstö ja opettajat yhdessä suunnittelevat ja mahdollistavat opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen kehittymisen osana avoimia työelämän toimeksiantoja, kehittämishankkeita ja -projekteja.

Avoimuus TKI-integroidussa oppimisessa

Avoin TKI-toiminta ja oppiminen muodostavat kokonaisuuden, jossa opetus mahdollistaa ammattiosaamisen kehittymisen, TKI-toiminta puolestaan työelämän tutkimus- ja kehittämisosaamisen.  Työelämä toimii tärkeänä oppimis- ja kehittämisympäristönä, koska opiskelun pohjana ovat todellisen työelämän ilmiöt ja ongelmat. Opiskelijan asiantuntijuus syntyy teorian ja käytännön yhdistämisestä kokemuksia reflektoiden. TKI-toiminnan ja oppimisen integrointi on luonteva osa Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa.

Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan avoimuus edellyttää syntyvien aineistojen, menetelmien ja tulosten avaamista tutkimusetiikan ja juridiikan sallimissa rajoissa sekä mahdollisuutta hyödyntää ja käyttää aineistoja jälkeenpäin. Oppimisen avoimuus edellyttää tiedon luomisen ja jakamisen uusia tapoja ja niiden yhdistämistä oppijan tarpeet huomioiden.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa on avattu sekä avoimen TKI-toiminnan että avoimen oppimisen tarkastelun kriteereitä.  Mistä tiedämme, että TKI-toiminta ja oppiminen ovat avoimia? Avoimen TKI-integroidun oppimisen kriteerien rakentamisessa on hyödynnetty OKM:n avoimuuden kypsyystason kriteereitä eri tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuureissa. Avoimen oppimisen kriteereitä on kartoitettu hankkeen toimesta hyödyntämällä myös Open Education -määritelmiä.

Avoimen oppimisen edellytyksenä ovat oppimaan pääsyn mahdollistamisen lisäksi myös pedagoginen avoimuus, esimerkiksi opetussuunnitelman ja sen toteutuksen avaaminen sekä avoimet oppimateriaalit. Avoimen TKI-integroidun oppimisen perustana ovat eri osapuolten välinen luottamus, vuorovaikutus ja sitoutuminen. Oppimisessa korostuu avoin yhteistyö, avoin toimintakulttuuri, avoin tieto ja avoin oppiminen. Kuvassa yksi on avattu avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehystä.

Kuva 1. Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehys. (Fred, Helariutta ja Kangastie 2019 mukaellen Päällysaho 2018; mukaellen Alajärvi-Kauppi ja Kangastie 2019)
Kuva 1. Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehys. (Fred, Helariutta ja Kangastie 2019 mukaellen Päällysaho 2018; mukaellen Alajärvi-Kauppi ja Kangastie 2019)

Avoin yhteistyö ja yhteiskehittäminen tarkoittavat avoimen oppimisen näkökulmasta yhteistyötä ja yhteiskehittämistä ihmisten ja instituutioiden välillä. Nämä toteutuvat jakamalla käytäntöjä, omaa osaamista ja resursseja oppimisen parantamiseksi. Avoimessa yhteistyössä toimitaan työelämän, alueen, yritysten ja organisaatioiden tarpeiden pohjalta yhdessä tehden ja kehittäen.

Yhdessä kehittämisen prosessia ja tuloksia tehdään näkyväksi tuottamalla niistä avointa tietoa esimerkiksi julkaisutoiminnan avulla. Kirjasto on mukana kehittämässä ammattikorkeakoulun julkaisutoimintaa ja edistämässä julkaisujen avointa saavutettavuutta. Myös erilaiset kirjaston tuottamat oppaat ja muut opetusmateriaalit ovat verkossa avoimesti saatavilla.

Avoimessa toimintakulttuurissa korostuu yhteisesti sovittujen linjausten ja periaatteiden toteuttaminen ja laadukkuus. Sen avulla tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi ja välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoin toimintakulttuuri tarkoittaa myös taitoa hyödyntää muualla tuotettua tietoa tehokkaasti omassa toiminnassa.

Avoin oppiminen edellyttää maksutonta pääsyä tietoon ja mahdollisuutta hyödyntää sitä vapaasti. Kirjastolla on siinä tärkeä rooli tarjotessaan asiakkailleen digitaalisia tietoaineistoja – avointen lisäksi myös maksullisia tietokantoja ja palveluja – mahdollisimman kattavasti yhdestä hakuportaalista Finnasta. Pääsy tietoon helpottuu, kun aineisto löytyy verkosta yhteen paikkaan järjestettynä, ja sitä voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Kirjasto huolehtii myös, että ammattikorkeakoulussa tuotetut opinnäytteet ja julkaisut ovat löydettävissä yhden hakuportaalin kautta avoimesti tai kustannussopimusten salliessa rinnakkaistallenteina. Kirjaston tarjoama opastus tietoaineistojen käytössä ja opintoihin integroitu informaatiolukutaidon opetus opintojen eri vaiheissa edistävät avointa oppimista.

Älykkäästi avointa TKI-integoitua oppimista Lapin AMKissa

Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu avoimen TKI-toiminnan ja oppimisen linjaukset sekä periaatteet. Älykkään avoimuuden tavoitteena on toimintamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avoimen toimintakulttuurin edistämisellä ja avointen toimintamallien avulla niin TKI-toiminnassa kuin oppimisessakin.

Vuosina 2014-2017 toteutettiin laaja osaamisperustaisten opetussuunnitelmien uudistamistyö ja pedagoginen kehittämistyö. Tämän tavoitteena oli vahvistaa avointa TKI-integroitua oppimista osaamis- ja ongelmaperustaisella toteutustavalla. Sitä haluttiin sujuvoittaa ja tukea vahvasti myös vuonna 2019 käyttöön otetulla uudella johtamisjärjestelmällä, jossa TKI-toiminta ja opetus ovat osaamisryhmässä yhden ja saman esimiehen vastuulla ja ohjauksessa.

Avoimuuden edistämiseksi ja laadun varmistamiseksi laadittiin yhteiseen käyttöön TKIO:n toimintaohje. Siinä määriteltiin aluksi, mitä me ymmärrämme TKIO:lla eli TKI-integroidulla oppimisella. TKIO-integroinnilla tarkoitamme tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen toimivaa kokonaisuutta, jossa oppiminen ja opiskelu tapahtuvat työelämän todellisten ilmiöiden ja ongelmien ratkaisemiseksi. TKIO toteutuu esimerkiksi TKI-hankkeissa, työn opinnollistamisessa, oppimisprojekteissa ja työelämätoimeksiannoissa. Toimintaohje ohjaa prosessin eri vaiheita ja niihin liittyviä toimintoja alkaen TKIO:n suunnittelusta aina toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Kokemuksia

Lapin ammattikorkeakoulussa TKI-henkilöstö ja opettajat ovat yhdessä työelämän kanssa jo useiden vuosien ajan toteuttaneet ja kehittäneet avointa TKI-integroitua oppimista. Työtä on tehty näkyväksi useissa julkaisuissa ja kokemuksia on avattu eri osapuolten näkökulmasta.  (esim. Pikkarainen, 2019; Kantanen ym. 2019; Mielikäinen ym. 2019; Kangastie (toim.) 2016 a; Kangastie (toim.) 2016 b.)

Opiskelijoiden mielestä avoin TKI-integroitu oppiminen antaa hyvät mahdollisuudet oppia laaja-alaisesti työelämässä tarvittavaa niin geneeristä kuin ammatillistakin osaamista. Opettajille ja TKI-henkilöstölle avoin TKI-integroitu oppiminen mahdollistaa työelämän kanssa tehtävän jatkuvan ja antoisan, joskin ajoittain ajallisesti haastavan yhteistyön. Kirjastossa avoin TKI-integroitu oppiminen näkyy muun muassa asiakkaiden muuttuneissa tiedontarpeissa ja informaatiolukutaidon opetuksessa, joka toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä muun opetushenkilökunnan kanssa.  Oppimisen integrointi TKI-toimintaan näkyy myös julkaisutoiminnassa, kun hanketyössä mukana olevat opiskelijat pääsevät avaamaan hankkeiden tuotoksia osallistumalla julkaisujen tekemiseen yhdessä TKI-henkilökunnan kanssa. Työelämälle avoin TKI-integroitu oppiminen tuottaa muun muassa opiskelijoiden laatimia selvityksiä, ohjeita, palvelutuotteita ja uusia ideoita arjen toimintaan ja asiakaspalveluun.

Lähteet

Ammattikorkeakoulujen avoin tki-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemihanke. Viitattu 14.1.2020. https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Lapin-AMKin-hankkeet.

Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., & Muñoz, J. C. 2016. Opening up education: A support framework for higher education institutions (JRC Working Paper No. JRC101436). Directorate Growth & Innovation and JRC-Seville, Joint Research Centre. Viitattu 24.1.2020. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c52b6cab-a82c-4e75-8420-d2431196d11d.

Kangastie, H. (toim.) 2016 a. Laadukasta oppimista ja osaamista Lapin ammattikorkeakoulussa. Lapin AMKin julkaisuja. Sarja B Raportit ja selvitykset 2/2016. Viitattu 24.1.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-106-1.

Kangastie, H. (toim.) 2016 b. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integrointi opetukseen Lapin ammattikorkeakoulussa. Lapin AMKin julkaisuja. Sarja B Raportit ja selvitykset 20/2016. Viitattu 24.1.2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-149-8.

Kangastie, H. 2019. Aito arktinen on avoimuutta: avoimuuden edistäminen Lapin ammattikorkeakoulussa. Lumen – Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti 1/2019. Viitattu 22.1.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904235723.

Kangastie, H. & Alajärvi-Kauppi, R. 2019. Pohjoisen tulevaisuus on älykästä avoimuutta: avoimen tki -toiminnan ja oppimisen (tkio) linjaukset ja periaatteet Lapin ammattikorkeakoulussa.

Kantanen, M-S. ja Ruottu, M. 2019. Towards mechanical engineers’ expertise with Problem Based Learning. Teoksessa B. V. Nagy, M. Murphy, H.-M. Järvinen & A. Kálmán (toim.). SEFI 47th Annual Conference Varietas delectat… Complexity is the new normality. Proceedings. s.604-613. Viitattu 24.1.2020. https://www.sefi.be/wp-content/uploads/2019/10/SEFI2019_Proceedings.pdf.

Mielikäinen, M., Angelva, J. ja Tepsa, T. 2019. From Customer Projects to ECTS. Teoksessa B. V. Nagy, M. Murphy, H.-M. Järvinen & A. Kálmán (toim.). SEFI 47th Annual Conference Varietas delectat… Complexity is the new normality. Proceedings. s.780-786. Viitattu 24.1.2020. https://www.sefi.be/wp-content/uploads/2019/10/SEFI2019_Proceedings.pdf.

Pikkarainen, A. 2019. Koneinsinöörejä kouluttamassa – osaamisperustainen oppiminen. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. Viitattu 24.1.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424209.

Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2020. Avoin tiede. Viitattu 17.1.2020. https://avointiede.fi/fi/avoin-tiede.

Tieteellisten seurain valtuuskunta. 2020. Oppimisen avoimuus. Viitattu 17.1.2020. https://avointiede.fi/fi/oppiminen.

Avoimen TKI-integroidun oppimisen viitekehys -kuvan muokkasivat Minna Fred, lehtori, KM, KTM, Laurea-ammattikorkeakoulu, Aino Helariutta, tietoasiantuntija, YTM, Laurea-ammattikorkeakoulu, tieto- ja julkaisupalvelut ja Helena Kangastie, TtM, erityisasiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu, korkeakoulupalvelut

Kirjoittajat:

Helena Kangastie, erityisasiantuntija (TKI &O) Lapin ammattikorkeakoulu

Marja Pernu, informaatikko, Lapin korkeakoulukirjasto

Kommentit

Jätä kommentti