AMK-Lehti / UAS Journal: kymmenen vuotta ammattikorkeakoulujen avointa julkaisutoimintaa

13.04.2021

Kuva: kuviasuomesta.fi, Markkinointitoimisto Tovari. CC0.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-Lehti / UAS Journal on ilmestynyt kymmenen vuotta. Viime syksynä toimituskunta päätti järjestää lukijakyselyn, koska lehteä haluttiin kehittää sisällöltään ja muodoltaan entistä kiinnostavammaksi. Tavoitteena oli myös laajentaa sisällöntuottajakuntaa ja saada lisää käyttäjiä lehden verkkosivuille niin, että vastaisimme lukijoiden ja sisällöntuottajien monipuolisiin toiveisiin. Kyselyllä selvitettiin lehden lukijoiden käyttötottumuksia ja -kokemuksia, tyytyväisyyttä sekä kehittämistoiveita. Webropol-kysely toteutettiin marraskuussa 2020. Se toimitettiin avoimena sähköpostilinkkinä kaikille lehden sisällön tuottamiseen vuosina 2011–2020 osallistuneille henkilöille. Tässä artikkelissa esitellään lukijakyselyn tulokset sekä sen perusteella tehty toimintasuunnitelma.

UAS Journal on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti. Siinä kerrotaan ammattikorkeissa tehtävästä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI) sekä yritysyhteistyöstä niin omalle väelle kuin työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmillekin. Lehteä julkaisee Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene) ry, ja sitä ovat kustantaneet kaikki suomaiset ammattikorkeakoulut yhdessä.

Lukijakyselyn tuloksia

Saimme loppuvuodesta 2020 toteutettuun lukijakyselyyn tasan sata vastausta (vastausprosentti 13). Suurin osa vastanneista (42 %) ilmoitti toimivansa TKI-tehtävissä, noin neljäsosa (27 %) opetuksessa ja 14 prosenttia hallinto- tai muissa tehtävissä. Opiskelijoita vastaajista oli kaksi prosenttia ja korkeakoulujen ulkopuolelta kahdeksan. Vastaajien keski-ikä oli 52 vuotta. Lähes kaikki (82 %) vastaajista ilmoittivat lukevansa UAS Journalia ja 69 prosenttia ilmoitti kirjoittaneensa lehteen. Teematoimittajina oli toiminut 11 prosenttia vastaajista.

Kokonaistyytyväisyyskysymyksen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit lehteä ystävällesi tai kollegallesi?” keskiarvo asteikolla 0–10 oli 7,6. Kun vähennettiin suosittelijoiden (arvosana 9–10) suhteellisesta osuudesta (32 %) arvostelijoiden (0–6) osuus (18 %), saatiin kokonaistyytyväisyyden Net Promotor Score (NPS) arvoksi 14. Seitsentasoisella asteikolla mitattuna vastaajat pitivät lehden artikkeleja erittäin ajankohtaisina ja laadukkaasti toimitettuina. Lehteä pidettiin erityisesti asiantuntevana sekä pituudeltaan ja julkaisutiheydeltään sopivana. Alhaisimmat arvosanat annettiin artikkeleiden mielenkiintoisuudesta sekä lehden visualisuudesta ja moderniudesta. Niidenkin osalta arviot painottuivat vahvasti asteikon yläpäähän (5). Kaikkien yhdentoista väittämän keskiarvot ja mediaanit on kuvattu taulukossa 2.

Väittämä

Keskiarvo

Mediaani

Lehden artikkelit ovat...

 

 

ajankohtaisia

6,5

7

mielenkiintoisia

5,3

5

laadukkaasti toimitettuja

6,0

7

Lehti on...

 

 

visuaalisesti hyvin toteutettu

5,3

5

monipuolinen

5,6

5

laadukas

5,5

5

moderni

5,3

5

asiantunteva

6,0

7

Lehden...

 

 

julkaisutiheys on sopiva

6,2

7

teemajako on hyvä

5,6

6

pituus on sopiva

6,2

7

Taulukko 1. UAS Journal -verkkolehteä koskevien väittämien keskiarvot ja mediaanit (n=100, 1=täysin eri mieltä, 7=täysin samaa mieltä).

Suurimpana lehden tuottamana lisäarvona pitivät vastaajat selkeästi tiedon saamista ja jakamista ammattikorkeakoulukentän ajankohtaisista tapahtumista. Tätä voidaan pitää lehden ehdottomana vahvuutena. Myös monialaisuutta ja monipuolisuutta tuotiin esille vastauksissa. Vastaajien mielestä lehteä parhaiten kuvaavat adjektiivit on esitetty sanapilvenä kuviossa 1. Toivomukset jatkossa käsiteltävistä aihepiireistä jakaantuivat hyvin laajalle. Verkkolehteä toivottiin kehitettävän etenkin näkyvyyden ja ilmeen osalta. Myös teemojen ja sisällön osalta esitettiin kehittämistoiveita. Osa vastaajista koki numerokohtaisen teemoittamisen hyvänä ja osa toivoi non-stop-näkökulmaa tai avarampia teemoja. Sisällön monipuolistaminen esimerkiksi keveämpien artikkeleiden, paneelikeskustelujen tai haastattelujen lisäämisellä oli kyselyyn vastanneiden toivelistalla.

Kuvio 1. UAS Journal -verkkolehteä parhaiten kuvaavat adjektiivit (n=111) WordArt©-sanapilvenä, jossa fontin koko kuvaa adjektiivin yleisyyttä vastauksissa.

Verkkolehden tunnuslukuja

Lehteä on tehty isolla porukalla ja suurella sydämellä. Vuosien mittaan työskentelyyn on osallistunut lähes 800 kirjoittajaa, teematoimittajaa ja toimituskunnan jäsentä. Viimeisten viiden päätoimittajuusvuoden (2016–2020) aikana ilmestyneiden artikkelien ja niiden kirjoittajien sekä sivujen käyttäjä- ja katselumäärät on esitetty taulukossa 2. Kaiken kaikkiaan lehdestä on ilmestynyt yhteensä 42 avoimesti saatavilla olevaa numeroa. Artikkeleita näissä numeroissa on ollut yli 730. Lehden lukijamäärä Google Analytics -seurannassa kaksinkertaistui viime vuoden aikana verrattuna vuoteen 2018, ja saimme esimerkiksi tämän vuoden ensimmäiseen numeroon yli 50 artikkeliehdotusta.

Vuosi

Artikkelit

Kirjoittajat

Käyttäjät

Sivun katselut

Istunnot

2016

77

135

16 173

51 107

23 102

2017

74

113

17 830

47 678

24 759

2018

75

170

34 235

75 531

46 040

2019

63

117

38 840

74 663

49 864

2020

85

198

36 799

92 369

49 959

Taulukko 2. AMK-lehdessä / UAS Journalissa viiden vuoden (2016–2020) aikana ilmestyneiden artikkelien ja niiden kirjoittajien vuosittaiset lukumäärät sekä sivuston käyttäjä- ja katselumäärät (Google Analytics).
 
Viikoittaiset kävijämäärät lehden sivustolla (Kuvio 2) ovat suurimmillaan kvartaaleittain numeron ilmestymisen yhteydessä maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa. Vuoden 2020 osalta viikoittaiset kävijämäärät numeroiden ilmestyessä vaihtelivat ensimmäisen Ajankohtaista-teemanumeron 1 345 kävijästä toukokuun Ekologinen kestävyys -numeron 1 664 kävijään. Vähiten kävijöitä oli kesäkuukausien aikana, esim. koko heinäkuussa 2020 yhteensä vain 1 299 kävijää.
 
Kuvio 2. Viikoittaiset kävijämäärät UAS Journal -verkkolehden nettisivulla vuoden 2020 aikana (Google Analytics).
 
Lehden somenäkyvyys on viime vuosina kasvanut. Tällä hetkellä Facebookissa on 729, Twitterissä 412 ja LinkedInissä 141 seuraajaa, mutta toki kasvunvaraa sosiaalisen median hyödyntämisessä on huomattavasti esimerkiksi lehden uutiskirjeen tilaajamäärään verrattuna.

Kehittämissuunnitelma

AMK-lehden / UAS Journalin kehittämisen tavoitealueiksi on määritelty

  • Lukija- ja kirjoittajakunta
  • Visuaalinen ilme
  • Sisältö

Lukija- ja kirjoittajakunnan laajentaminen edelleen ammattikorkeakouluverkoston sisällä on keskeistä. Sidosryhmien kasvattaminen opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja julkisen sekä kolmannen sektorin keskuudessa on niin ikään tärkeä tavoite. Suunnitelmallinen markkinointi, verkostojen kasvattaminen eri kanavissa, Word of Mouth, tiedon portinvartijoiden löytäminen ja tavoittaminen edistävät näitä päämääriä. Lukija- ja kirjoittajakunnan laajentuessa lehti tavoittaa uusia lukijoita, kirjoittajia, ammattikorkeakouluja ja sidosryhmiä lehden pariin. Sen myötä lehden monipuolisuutta, monialaisuutta ja sisältöä voidaan kehittää myös jatkossa. Vierailut lehden verkkosivuilla lisääntyvät. Samalla asiakkaiden keskeinen tarve eli tiedon jakaminen, saaminen ja yhdistäminen toteutuu ja lehden palvelulupaus täyttyy. Tämä lisää asiakastyytyväisyyttä ja lehden suosittelua.

Lehden muodon ja ilmeen kehittäminen tapahtuu verkkosivujen kautta. Näkökulmiksi nousevat käytettävyys sekä tietokoneella että mobiililaitteilla, erilaiset ohjeet, helppokäyttöisyys, selkeys, monimuotoisuus ja raikkaus. Samaa ilmettä viestitään myös sosiaalisessa mediassa, jota varten lehdelle on luotu omat monipuoliset kanavat. 

Lehden sisältö on monipuolinen ja kehittyy edelleen käyttäjäkunnan laajetessa. Aihepiirien laajentamisen lisäksi vaihtoehtona on sisällön muotojen monipuolistaminen. Yhtenä mahdollisuutena voisi pitää kevyemmän sisällön tarjoamista osana lehden laajempaa sisältöä. Esimerkiksi videomateriaalin kautta olisi mahdollista saada mukaan houkuttelevaa, helposti ja nopeasti omaksuttavaa sisältöä. Materiaalin jakaminen edelleen esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa olisi vaivatonta ja kasvattaisi osaltaan verkkosivuvierailijoiden ja lehden käyttäjäkunnan määrää.

Kansainvälisyyden lisääminen ei noussut lukijakyselyn vastauksissa esille yhtä merkittävästi kuin se on ollut toimituskunnalla tavoitteena. Tätä tavoitetta voidaan tukea kieliversioita hiljalleen lisäämällä sekä houkuttelemalla mukaan eri toimijoiden kansainvälisiä kumppaneita ja ulkomaalaisia opiskelijoita.

AMK-lehden / UAS Journalin toimintasuunnitelman kohdennus on esitetty kuviossa 3. Tärkeimmät asiakassegmentit ovat ammattikorkeakouluyhteisö (opiskelijat, TKI, opetus, tuki- ja hallintopalvelut) ja ammattikorkeakoulujen sidosryhmät (virkamiehet, elinkeinoelämä, kolmas sektori, rahoittajat jne.). Asiakkaiden tarve kulminoitui kyselyn perusteella tietoon, sen jakamiseen, saamiseen sekä yhdistämiseen. Verkkolehden palvelulupaus on olla ”AMK-kentän monipuolinen tiedon foorumi”. Lehti ja artikkelit tarjoavat käyttäjille asiantuntevaa, laadukasta ja ajankohtaista tietoa koko kentästä yhdessä paikassa. Lehti on kumppaneiden tarpeeseen tarjolla oleva tehokas julkaisukanava, saavutettava tiedonsaantikanava, kattava verkostoitumiskanava sekä innovatiivinen ideointikanava.

Kuvio 3. AMK-lehden / UAS Journalin toimintasuunnitelman kohdennus.

Markkinointia tukevat konkreettisten tavoitteiden asettaminen, kanavakohtainen suunnitelma, vastuutus ja aikataulutus. Julkaisupäivien ympärille on hyvä rakentaa joukko markkinoinnin toimenpiteitä, jotka parhaimmillaan lisäävät julkaisujen vaikuttavuutta ja pidentävät niiden elinvoimaa ohjaamalla systemaattisesti kävijöitä verkkosivuille lehden pariin. 

Maaliskuinen 10-vuotiswebinaari

Ensimmäisiin toimintasuunnitelman tavoitteisiin tähtääviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Tämän vuoden ensimmäisen numeron ilmestymisen yhteydessä 16.3. lanseerattiin AMK-lehden / UAS Journalin verkkosivustouudistus ja pidettiin 10-vuotiswebinaari. Uudistuksessa otettiin käyttöön artikkeleiden pysyvät URN-tunnisteet, ja webinaarissa pohdittiin tulevaisuutta ”Mihin ammattikorkeakoulut ovat matkalla ja miksi?” -paneelissa sekä palkittiin numerokohtaisesti viime vuoden luetuimmat artikkelit. 

”Korkeakouluina velvollisuutemme on tuoda näkyviin asioita ja puhkaista kuplia.”

Webinaarin avauspuheenvuorossa ARENEn puheenjohtaja Mervi Vidgrén Savonia AMK:sta korosti ammattikorkeakoulujen osaamisen näkyväksi tekemistä ja levittämistä sekä yhdessä tekemisellä syntyvän vaikuttamisen merkitystä. Onnittelutervehdyksessään europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen nosti esiin tulevaisuuden ulottuvuuksina tulevaisuustestauksen, organisaatioiden joustavuuden ja kiihtyvyyden sekä elinikäisen oppimisen. Lehden historiakatsauksessa toimituskunnan jäsenet Mervi Friman ja Mauri Kantola korostivat vuosien varrella syntyneen arvokkaan verkoston merkitystä AMK-kentällä. Katariina Heikkilä Centria-ammattikorkeakoulusta esitteli lehden lukijatutkimuksen tulokset. Paneelissa johtaja Atte Jääskeläinen OKM:stä haastoi ammattikorkeakoulut pelastamaan Suomea hyvinvointivaltiona. Hän näki digitaalisuuden voivan olla avain jaksamiseen, mutta toisaalta transformaatiovaiheessa on raskasta, kun joudutaan tekemään samanaikaisesti vanhat ja uudet työt välivaiheen ajan. Laurea AMK:n rehtori Jouni Koski linjasi Pietikäisen kanssa yhtenevästi jatkuvan oppimisen skaalauksen olevan suuri tulevaisuuden asia. Digitaalisuushaasteen hyödyntämisessä nähtiin tarvittavan korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä. Lapin AMK:n rehtori Riitta Rissanen muistutti paneelissa ammattikorkeakoulujen kyvystä inspiroitua käytännöstä, ja johtaja Tuire Ranta-Meyer Metropolia AMK:sta totesi ammattikorkeakoulujen tehneen aina vähillä rahoilla parhaansa.

”Ammattikorkeakoulut ovat huikea voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle!”

Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho Seinäjoen AMK:sta muistutti uudenlaisesta TKI-toimintakulttuurista sekä avoimuuden merkityksestä ammattikorkeakouluissa. Lisäksi hän painotti ammattikorkeakoulujen käytäntöjä hyödyntää monipuolisia TKI-menetelmiä. Lopuksi Atte Jääskeläinen nosti vaikuttavuuden, panosten ja tulosten suhteen sekä hyötyjen skaalaamisen keskeisiksi näkökulmiksi tulevaisuudessa.

”Tehdään mahdollisimman hyvää sillä, mikä on realistisesti mahdollista.”

Webinaarin lopuksi UAS palkitsi viime vuoden numerokohtaisesti luetuimmat artikkelit antamalla 100 euroa hyväntekeväisyyteen kunkin artikkelin kirjoittajan/kirjoittajien valitsemalle kohteelle.

  • Numero 1/2020: Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa - Virpi Sulosaari, Minna Elomaa-Krapu, Hanna Hopia, Kirsi Koivunen, Rauni Leinonen, Eeva Liikanen, Ulla Penttinen, Outi Törmänen, Leena Walta & Johanna Heikkilä. Lahjoituskohde: Suomen Punainen Risti.
  • Numero 2/2020: Teollisuutta, matkailua, vihreyttä – mahdollisuus? - Katri Hendriksson, Mirva Tapaninen & Satu Valli. Lahjoituskohde: Lapin ensi- ja turvakoti ry.
  • Numero 3/2020: Miten korona vaikutti nuorten hyvinvointiin? - Johanna Majala & Merja Hjulberg. Lahjoituskohde: Tornion etsivän nuorisotyön 15–28-vuotiaat.
  • Numero 4/2020: Fostering Autonomous Learning in Universities and Workplaces - Tanja Vesala-Varttala & Anna Hankimaa. Lahjoituskohde: Nyyti ry.

Vuoden 2021 numerot

Tutkittu ja jaettu tieto ja osaaminen auttavat ratkomaan sekä omaan arkeemme että parhaimmillaan myös koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tässä AMK-lehti / UAS Journal on mukana julkaisemalla avoimesti ammattikorkeakoulujen ja niiden sidosryhmien tekemän soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja innovaatioita. Lehti kannustaa ammattikorkeakoulujen toimijoita opiskelijoista emerituksiin viemään tutkittua tietoa eteenpäin myös suurelle yleisölle. Tätä tehtävää suorittava AMK-lehti / UAS Journal on valittu mukaan Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaan (https://tutkittutieto.fi). Lehden tämän vuoden seuraavien numeroiden teemat ovat:

  • 2/2021 Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta ja avoin oppiminen
  • 3/2021 Vastuullisuus: pedagoginen johtaminen; tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • 4/2021 Kestävä kehitys ja vastuullisuus oppimisessa/koulutuksessa/muussa toiminnassa

Otamme mielellämme vastaan ensi vuoden numeroiden teemaehdotuksia ja halukkaat voivat ilmoittautua teemanumeron toimittajiksi. Myös toimituskunnan jäsenyydestä kiinnostuneilta toivomme yhteydenottoja.
 

 

Kirjoittajat

Ilkka Väänänen

FT, AMK-lehti / UAS Journal, päätoimittaja, LAB-ammattikorkeakoulu erikoistutkija

Kirjoittajan muut artikkelit

Katariina Heikkilä

TKI-asiantuntija, Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti