AMKIT-konsortion vuosi 2023: tekijänoikeuslaki, Kopioston kysely ja yhteistä toimintaa

10.12.2023

Photo by krakenimages on Unsplash

Vuosi 2023 kallistuu kohti loppuaan ja on aika luoda silmäys, kuinka amk-kirjastojen yhteisiä asioita on hoidettu kuluneena vuonna. Samalla kerron AMKIT-konsortion johtoryhmän toiminnasta. Mikä on jory on ja mitä AMKIT-konsortio tekee kulissien takana?

AMKIT-konsortion johtoryhmän (AMKIT-joryn) toiminta on varsin tiivistä, mutta voi silti jäädä usein näkymättömiin. Tätä on pyritty ehkäisemään uutiskirjein, joissa lyhyesti kerrotaan tapahtumista. Jos et vielä ole uutiskirjeen tilaaja, laita pyyntö tilauksesta konsortioon osoitteeseen amkit.toimisto@lists.metropolia.fi ja lisäämme sinut vastaanottajalistalle. Myös AMKIT-konsortion tänä vuonna uudistuneilta verkkosivuilta löytyy tietoa toiminnastamme.

AMKIT-joryn kokoonpano

Amkit-konsortiolla on yleiskokouksessa valittu johtoryhmä, jossa kirjastonjohtajat vuoroillaan edistävät yhdessä konsortion strategian ja toimintasuunnitelmien toteutumista. Johtoryhmän kokoonpano koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä ja kuudesta johtoryhmän jäsenestä.  Johtoryhmässä ollaan kahden vuoden kausina ja yleensä maksimissaan neljä vuotta kerrallaan. Näin saadaan kehiin aina uutta energiaa ja näkökulmia rutinoitumisen sijaan ja kaikilla kirjastonjohtajilla on mahdollisuus päästä mukaan johtoryhmän työskentelyyn.

Johtoryhmän jäsenet ovat puheenjohtajan tukijoukko, joka sparraa häntä.  Puheenjohtajalla on myös kaksi varapuheenjohtajaa, jotka ottavat suoraan vastuun puheenjohtajan tehtävistä, jos hän on itse estynyt. Johtoryhmän jäsenistöllä on monenlaista osaamista ja kokemusta, johon puheenjohtaja voi nojata erilaisten asioiden käsittelyssä.  Pöydällä olevia asioita voidaan myös jakaa johtoryhmän jäsenten kesken. Tyypillisimmin tätä tehdään suurempia tapahtumia järjestettäessä, jolloin osa johtoryhmän jäsenistä muodostaa tapahtumaa järjestävän toimikunnan ja vastaa tapahtuman toteutuksesta.

Ilman tehokasta sihteeriä tämänkin johtoryhmän työ olisi erinäköistä. Konsortion sihteeri Kirsi Rönnqvist paitsi kirjaa muistiot, myös hoitaa lukemattoman määrän käytännön asioita aina tarjoilujen järjestämisestä uusien verkkosivujen käyttöönottoon. Jos joltakulta kannattaa kysyä, mitä tapahtuu ja milloin, Kirsiltä saa todennäköisimmin oikean vastauksen. Puheenjohtajalla olisi jäänyt monta hommaa tekemättä ilman tätä kärsivällistä ja pystyvää arjen tukea.  

Toinen korvaamaton johtoryhmän tukipilari on pysyvä ja pystyvä talousasiantuntija Hellevi Hakala, joka huolehtii budjetoinnista ja siitä, että sekä johtoryhmä että kustannukset pysyvät kurissa. Hänenkin työtehtävänsä välillä laajenee tilanteiden mukaan ja joustavuuden puutteesta ei ole kärsitty koskaan. Ensi vuonna Hellevi ottaa tehtäväksi myös konsortion sähköisen arkistoinnin.

Edunvalvontaa

On tyypillistä, että vuosittain osa toimintasuunnitelman tavoitteista saavutetaan, osa muuttaa matkan varrella muotoaan ja väliin tulee asioita, joita ei ole osattu ennustaa.

Kopiosto-selvitys korkeakouluissa oli mielenkiintoinen ennustamaton tehtävä vuonna 2023. Tekijänoikeusjärjestöjä edustava Kopiosto selvittää tekijänoikeuden alaisen materiaalin käyttöä opetuksessa kyselyjen avulla. Kyselyt luovat suuntaa, kun Kopioston ja korkeakoulujen välisiä neuvotteluja käydään tekijänoikeuskorvauksien sopimiseksi.

Olimme kirjastoissa havainneet, että kyselyissä ei ollut aiemmin eritelty lainkaan kirjastojen hankkimia aineistoja, vaikka niiden sopimukset sallivat kopioinnin opetuskäyttöön ilman erillistä korvausta. Tekijänoikeuskorvaukset sisältyvät jo sopimusten hankintahintaan. AMKIT-konsortio ja Suomen yliopistokirjastoverkosto FUN saivat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostolta Arenelta ja Suomen yliopistojen rehtorineuvostolta Unifilta vetovastuun kyselyn toteuttamisesta. Yhdessä amk- ja yliopistoasiantuntijoista koostuneen työryhmän sekä Kopioston kanssa työstetty kysely toteutettiin syksyllä ja vastauksia analysoidaan parhaillaan. Loppuvuodesta Kopiosto, Arene ja Unifi neuvottelevat uudesta korkeakoulusopimuksesta, jossa kirjastojen hankintasopimukset on huomioitu.

Tekijänoikeudet ja turbulenssi julkaisumaailmassa ovat työllistäneet johtoryhmää muutenkin. Uutta tekijänoikeuslakia valmisteltiin pitkään ja se astui voimaan 1.4.2023. Tekijänoikeuslaki kuitenkin avattiin uudestaan e-kirjojen kirjastokäytön korvaamisen saamiseksi lakiin. Lisäys lakiin on tärkeä, koska sen avulla mahdollistetaan kuntien e-kirjaston toimintaedellytykset. Samaa e-lainakorvausta on jakamassa suuri joukko tekijöitä ja edunvalvontaa tehdään puolin ja toisin.

Korkeakouluille eniten huolta aiheutti ennalta määritetyn laina-ajan vaatimus, joka toteutuessaan mielestämme hukkaa e-kirjan monipuolisen käyttö- ja kehityspotentiaalin. Lausuimme asiasta niin ministeriöön kuin eduskunnan sivistysvaliokuntaan.  Kotimaisten tieteellisten lehtien rahoitusmalli on ollut myös työpöydällä ja kulkukelpoisia uomia haetaan monella muullakin tavalla avoimeksi muuttuneen julkaisemisen, tekijänoikeuksien ja vähenevän rahoituksen ristipaineissa.

Muitakin lausuntoja ja kommentointeja on konsortion nimissä jätetty. Samat kommentointipyynnöt ovat usein kaikkien kirjastonjohtajien pöydillä, joten halukkaat kutsutaan aina keskustelemaan yhdessä aiheesta ja samalla saamme muokattua myös konsortion lausunnon jäsentensä näkemysten mukaiseksi. Hallituskauden vaihtuminen hiukan hiljensi pyyntöjen tuloa, mutta jo alkusyksystä erilaisten lausuntopyyntöjen tulo aktivoitui taas.

Yhteistyötä ja kohtaamisia

Johtoryhmän tavoitteena on monenlaisen edunvalvonnan lisäksi myös mahdollistaa erilaisia kohtaamisia niin amk-kirjaston väen kuin muiden kumppaneidemme kanssa.  Amk-kirjastojen väki kokoontui runsaslukuisena verkostopäivään alkuvuonna, ja konsortion työryhmät esittäytyivät omassa sessiossaan. Konsortion virallisten työryhmien lisäksi johtoryhmä on ilolla seurannut uusien verkostojen muotoutumista. Avoin TKIO-verkosto toimii aktiivisesti jo kolmatta vuotta ja tänä vuonna ovat alkunsa saaneet julkaisuverkosto ja tekoälyverkosto, jotka ovat kiinnostaneet monia amk-kirjastolaisia.

Kirjastonjohtajat tapasivat tänä vuonna toisiaan vuosikokousten yhteydessä Helsingissä ja Rovaniemellä ja lisäksi kokoonnuttiin kuukausittain verkkokahveille vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan kulloinkin työn alla olevista yhteisistä asioista. Usein kutsumme mukaan myös ulkopuolisia vieraita alustamaan eri teemoista. Keskusteluissa on ollut mukana yhteistyökumppaneita mm. Kansalliskirjastosta, Arenesta ja STKS:stä. Marraskuussa saimme vieraaksi kaksi opiskelija-aktiivia, jotka kertoivat ajatuksiaan ammattikorkeakoulukirjastojen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Konsortion puheenjohtaja toimii myös Theseus-kehittämisryhmän puheenjohtajana. Ryhmän pysyvinä jäseninä ovat Theseus-asiantuntijat esihenkilöineen. Kehittämisryhmä kokoontuu kuukausittain ja kokoustaa lisäksi yhdessä Kansalliskirjaston kanssa kaksi kertaa vuodessa. Tieto liikkuu sujuvasti johtoryhmän ja kehittämisryhmän välillä ja tarvittaessa puheenjohtajan kautta Areneen. Johtoryhmän jäsenet toimivat myös monissa kansallisissa työryhmissä ja samalla idealla johtoryhmään raportoidaan muissakin kokouksissa esiin nousseita asioita, joista johtoryhmän on hyvä olla tietoinen. Raportoitavaa asiaa riittää.

Johtoryhmä koordinoi konsortion lukuisia luottamustehtäviä. Lähes aina ne laitetaan avoimeen hakuun, jolloin halukkaat voivat hakeutua mielenkiintoisiin tehtäviin. Johtoryhmä päättää nimitykset kokouksissaan. Nimitykset löytyvät konsortion verkkosivuilta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä Digivisio 2030-hankkeen kehittymistä seurataan johtoryhmässä ja kehityksestä keskustellaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Avointen oppimateriaalien tiimoilta on käyty keskustelua Arenen kanssa ja Arene nostikin avointen oppimateriaalien tärkeyttä esiin syksyllä suosituksellaan. Tiiviin Arene-yhteyden lisäksi johtoryhmä on tehnyt yhteistyötä tietohallintojohtajien verkoston Aapan sekä koulutuksesta vastaavien vararehtoreiden verkoston ja TKI-johdon verkoston kanssa.

Yliopistokirjastoverkosto FUN on AMKIT-konsortiolle tärkeä kumppani. Puheenjohtajat pitävät yhteyttä keskenään ja noin kerran vuodessa AMKIT johtoryhmä sekä FUN työvaliokunta kokoustavat yhdessä. Olemme myös jättäneet yhteisiä lausuntoja silloin, kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Yhdessä on työstetty tilastoinnin indikaattoreita ja kestävän kehityksen työryhmillä on keskinäistä yhteistyötä. Erityisen tärkeää meille on pitää huolta siitä, että yhteiskirjastojen toimintaedellytykset eivät vaarannu kehittämisen tiimellyksessä vaan etenemme samaan suuntaan.

Monialaista yhteistyötä on myös monien muiden toimijoiden kanssa. Kaikki tämä on opettavaista ja antoisaa.  Toisen kuuleminen on usein ainoa tapa ymmärtää asioiden monet ulottuvuudet ja yhdessä tekeminen varmin keino saada asioita tapahtumaan kirjastojen verkottuneessa toimintaympäristössä.

Valmiina uuteen vuoteen

Juuri hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2024 nostaa esiin jo tuttuja asioita, jotka eivät valmistu vuodessa eivätkä kahdessa. Digivisio 2030-hanke, avoimet oppimateriaalit sekä e-aineistojen saatavuus ristiinopiskelussa näistä esimerkkeinä. Ensi vuonna suuntaamme katseemme myös kirjastoalan opiskelijoihin ja haluamme nostaa ammattikorkeakoulukirjastojen profiilia houkuttelevana harjoittelu- ja työpaikkana.

Tilastointityö yhdessä yliopistokirjastojen kanssa jatkuu ja vaikuttavuutta haetaan myös kehittämällä tiedolla johtamisen mahdollisuuksia. Kreodin uusi toimituskunta aloittaa taipaleensa ja johtoryhmä tarjoaa sille tukensa. Toivomme lisäksi näkevämme suuren joukon iloisia amkilaisia tapaamassa toisiaan kesäisessä Turussa amk-kirjastopäivillä. Varmasti jokin yllätyskin meitä vuoden mittaan odottaa.

Kirjoittajat

Mira Juppi

tietopalvelupäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti