Avoimen toimintakulttuurin kehittämisen tuloksia Lapin AMKissa

09.02.2021

Tornion Kukkolankoski talvella. Kuva: Riitta Alajärvi-Kauppi

Ammattikorkeakoulut ovat jo useiden vuosien ajan edistäneet avoimuutta TKI-toiminnassa ja oppimisessa. Mitä tuloksia on saatu aikaan? Tässä artikkelissa kuvaamme Lapin ammattikorkeakoulun avoimuuden kehittämistoimia ja etenkin saavutettuja tuloksia.

Johdanto

Lapin ammattikorkeakoulu on ollut viime vuosina aktiivisesti mukana kahdessa kansallisessa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa avoimuuden edistämisen hankkeessa. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä eli Ammattikorkeakoulujen ATT-hankkeessa (2015–2017) Lapin AMK oli päätoteuttajana yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa perustaa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintakulttuurin avoimuudelle ja sitä kautta sen paremmalle vaikuttavuudelle. Työtä jatkettiin Ammattikorkeakoulujen Avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa (2018–2020), jossa Lapin AMK oli yhtenä osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena oli jatkaa kehittämistyötä yhteisissä käytänteissä kunkin mukana olevan ammattikorkeakoulun erityispiirteet huomioiden. Avoimen TKI-toiminnan rinnalla kehitetään avointa TKI-integroitua oppimista. 

Avoimuuden edistämisen kehittämistyö niin TKI-toiminnassa kuin opetuksessa ja oppimisessa vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Tulokset eivät synny hetkessä eivätkä toimintatavat muutu ”sormia napsauttamalla.” Tässä artikkelissa kuvaamme avoimen toimintakulttuurin pitkäjänteisen kehittämisen tuloksia Lapin AMKissa. Nostamme esille muutamia keskeisiä tuloksia, joiden avulla avoin toimintakulttuuri on kehittynyt vahvasti eteenpäin. Osa kehittämistoimenpiteistä ehdittiin tehdä ennen kypsyystason arviointia, ja tuloksia oli jo nähtävissä Lapin AMKin nousussa kypsyystason arvioinnissa tasolle neljä.

Toiminnasta tuloksiin – avoimen toimintakulttuurin kehittämisen tuloksia

Ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurissa avoimuuden näkökulmasta tärkeää on avoin TKI -toiminta ja oppiminen ja niiden integroituminen (avoin TKIO).  Rissasen (2020) mukaan avoimuus merkitsee tiedon ja osaamisen yhteiskehittämistä, tiedon avointa jakamista sekä tiedon hyödyntämistä eri yhteyksissä. Avoimuus ja osaamisen jakaminen erityisesti työelämä- ja yritysyhteistyössä on ammattikorkeakoulujen keskeinen perustehtävä. (Rissanen 2020,11.) 

Avoin toimintakulttuuri on tärkeää korkeakoulujen vaikuttavuuden ja näkyvyyden näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 (Korkeakoulutus ja tutkimus 2017) painottaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisessa korkealaatuista korkeakoulutusta, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä vahvaa kytkeytymistä muualla tuotettuun uuteen tietoon. Lapin AMKin vuoteen 2030 ulottuvan strategian visioksi on nostettu Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö. Rissasen (2020) mukaan Lapin AMKin strategian pohjana on avoimuus ja tiedon sekä osaamisen rakentaminen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Avoin yhteiskehittäminen toteuttaa myös vastuullisuutta. Älykkyyttä osoittaa oppiminen ja tiedon jakaminen sekä oppiminen toisilta ja oppiminen myös virheistä. (Rissanen 2020, 11.) Avoimuus edistää organisaation oppimista ja hyvien käytäntöjen leviämistä ja mahdollistaa osallistumisen ammattikorkeakoulun eri toimintoihin.

Älykästä avoimuutta – avoimen TKI-toiminnan ja oppimisen linjaukset ja periaatteet

Avoimuuden toteuttaminen käytännössä edellyttää tietoa, sen jakamista ja yhteisen ymmärryksen rakentamista. Se vaatii myös osaamisen vahvistamista sekä laajaa sitoutumista uusien toimintatapojen noudattamiseen. Lapin ammattikorkeakoulussa valmisteltiin syksyllä 2018 ohjaavaa toimintasuunnitelmaa Avoimen TKI -toiminnan ja oppimisen (TKIO) linjaukset ja periaatteet Lapin ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena oli nostaa ammattikorkeakoulu kypsyystasolle kolme. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin toimenpiteitä, joita tuli systemaattisesti toteuttaa vuoden 2019 aikana.  

Kehitettävää todettiin olevan erityisesti strategisen ohjauksen tasolla ja toiminnan näkyväksi tekemisessä. Toimintakulttuurin avoimuutta oli syytä kuvata tarkemmin samoin kuin sen merkitystäkin. Ohjauksella, kannustuksella ja systemaattisilla toimenpiteillä voidaan organisaatiokulttuuria muuttaa niin, että avoimuuden hyödyt ja vaikutukset tukevat näkyviksi. Toimenpiteet aikataulutettiin vuosille 2020 ja 2021. Toimenpiteiden avulla on kehitetty avoimuuteen liittyvää ymmärrystä ja osaamista sekä toteutettiin erilaisia käytännön toimenpiteitä avoimuuden edistämiseksi.

Temaattiset webinaarit avoimuuden osaamisen kehittämisessä

Toimintakulttuurin kehittämisessä osaamisella on suuri merkitys. Tiedon lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi järjestettiin keväällä 2020 temaattisia webinaareja. Teemoitetut webinaarit pidettiin kerran kuukaudessa ja webinaarien teemoina olivat muun muassa avoimuuden työkalut ja tietojärjestelmät, rahoitusohjelmien vaatimukset avoimuudelle, avoimet TKI- ja oppimisympäristöt, avoimen oppimisen toimintamallit (TKIO) ja avoimuus aineiston hallinnassa. Kuhunkin webinaariin osallistui noin 30–70 henkilöä. Webinaareista tehtiin tallenteet, ja niissä huomioitiin myös saavutettavuus.

Taulukko 1. Avoimuuden webinaarien teemat vuonna 2020

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi hankkeeseen integroitiin tieto- ja viestintätekniikan opiskelijan ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Opiskelija suoritti perusharjoittelun hankkimalla osaamista tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä käytännön työtehtävissä tietojen ja taitojen soveltamisena työelämässä. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelun oppimistehtävissä opiskelijan tehtävänä oli työstää Lapin AMKin avoimuuden webinaaritallenteita MP4-muotoon, translitteroida ja ajastaa niihin tekstitykset ja lopuksi tallentaa tekstitykset SBV-tiedostoiksi. Webinaarivideot ladattiin YouTubeen, jossa ne ovat avoimesti kaikkien halukkaiden katsottavissa. Webinaarit löytyvät myös Lapin AMKin Avoin TKI-toiminta -sivustolta.

Avoimuuden sparraajat osaamisryhmissä toimintakulttuuria kehittämässä

Avoimen toimintakulttuurin kehittymistä Lapin AMKin osaamisryhmissä on edistetty nimeämällä avoimuuden vastuuhenkilöt eli sparraajat.  Kuviossa yksi on esitetty Lapin AMKin osaamisryhmiin sijoittuvat avoimuuden sparraajat.

Kuvio 1. Avoimuuden edistämisen vastuuhenkilöt eli sparraajat Lapin AMKissa.

Sparraajien tehtävänä on avoimuuden edistäminen ja avoimen toimintakulttuurin kehittäminen koulutuksissa ja osaamisryhmissä. Lisäksi heillä jokaisella on tehtävänä perehtyä avoimuuteen ja sen linjauksiin, laatia yhdessä hankkeen toimijoiden ja kehittämispäälliköiden kanssa toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja kehittää avointa toimintakulttuuria ja osallistua hankkeen tiedon tuottamiseen. Sparraajat toimivat operatiivisessa työssä (opetus ja TKI) osaamisryhmänsä koulutuksissa. He tuntevat arkipäivän toiminnan ja sen tuomat haasteet ja voivat näin parhaiten edistää avoimuuden kulttuurin juurtumista omassa toimintaympäristössään. Sparraajien toimintaa esitellään myös muille ryhmille ja sparraajille.

Kukin sparraaja on valinnut henkilökohtaisen kehittämistehtävän, jonka avulla hän edistää avoimuutta omassa ryhmässään, mutta jota voidaan soveltaa myös muissa ryhmissä. Kehittämistehtävinä on ollut mm. TKI-hankkeen aineistonhallintasuunnitelman mallin ja ohjeistuksen laatiminen. Suunnitelma sisältää sekä hankkeen hallintoon liittyvän aineiston että tutkimusaineiston hallinnan suunnitelman. Kehittämistehtävänä on ollut myös opinnäytetöiden avoimuuden edistäminen tuomalla tuloksia näkyviin Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Esimerkkinä kehittämistehtävästä on myös innovaatiotyöpajojen järjestäminen. Syksyllä 2020 järjestetyissä työpajoissa oli mukana yrityksiä esittelemässä innovaatioitaan, muita työelämän edustajia sekä opiskelijoita. Työpajat saivat todella myönteisen vastaanoton ja ne on tallennettu jatkohyödyntämistä varten. Innovaatiotyöpajojen aiheena olivat teknologiset ratkaisut ikäihmisten kotihoidossa ja kuntoutuksessa. Työpajojen teemoina ja innovaatioiden esittelijöinä olivat: 1) Turvallinen asuminen (Seniortek), 2) Teknologia kotihoidon ja omaisten tukena (Suvantocare), 3) Etäohjaus (Arctic Connect) sekä 4) Virkistys – aktivointi (Haltija).  

Työkalut avoimuuden edistämisen toteuttamisessa

Avoimuuden edistämiseen on tarjolla lukuisia vapaasti käytettäviä työkaluja ja alustoja. Lapin ammattikorkeakoulun TKI-hankkeiden tuloksia esitellään ammattikorkeakoulun verkkosivuilla, avoimesti saatavilla olevissa julkaisuissa sekä hanke-esittelyinä, tarinoina ja case-kuvauksina.  Hankekumppanit ovat löydettävissä verkkosivuilla. Hankkeissa kerättyjen ja tuotettujen aineistojen metatiedot kerätään hanketietojärjestelmään ja julkaistaan verkkosivuilla. Lapin AMKin oppimis- ja kehittämisympäristöjä on kirjattu Tiedejatutkimus.fi -portaaliin tarkoituksena tarjota ympäristöjä laajempaan käyttöön.

Aineistonhallinnassa kannustetaan käyttämään CSC:n tarjoamia FAIRDATA-työkaluja: DMP Tuuli aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen, Qvain tiedon kuvailuun, Etsin tiedon hakemiseen ja IDA-palvelua aineistojen säilyttämiseen.

Yhdessä sparraajan kehittämistehtävässä edistettiin CC-lisensoinnin tunnettuutta laatimalla video oppaaksi CC-lisenssillä varustettujen aineistojen hyödyntämiseen ja oman materiaalin julkaisuun CC-lisensseillä varustettuna.  Lisensoinnista on myös tarjottu koulutusta Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeen kautta.

Hyvänä käytänteenä Lapin ammattikorkeakoulun laatutyössä ovat laatukahvit, joka on kerran kuukaudessa koko henkilöstölle järjestettävä tilaisuus (nyt virtuaalisesti) ajankohtaisesta aiheesta. Tilaisuuteen liittyy myös etukäteen valmisteltu lyhyt video aiheesta. Helmikuun 2021 laatukahvien aiheena on Avoimuuden edistäminen. Tilaisuudessa kaksi sparraajaa esittelee omaa toimintaansa avoimuuden edistäjinä koko henkilöstölle. 

Lopuksi

Lapin ammattikorkeakoulussa on tehty viime vuosien aikana hyvää, rakentavaa työtä avoimuuden edistämiseksi eri osa-alueilla esimerkiksi avoin tieto, avoin yhteistyö ja avoin TKI-integroitu oppiminen. Erityisesti on kehitetty avointa toimintakulttuuria yhteisillä keskusteluilla, tiedon ja osaamisen jakamisella sekä vertaistuella.  Vielä tarvitsemme ponnistaa kypsyystason portaissa yhden askelen verran ollaksemme tasolla viisi. Tämä onnistuu systemaattisella ja jatkuvalla yhteisellä kehittämistyöllä ja ammattikorkeakoulujen avoimen verkoston osaamista hyödyntämällä.

Lähteet

Kirjoittajat

Riitta Alajärvi-Kauppi

TKI palvelupäällikkö

LUC palvelut/LapinAMK

Kirjoittajan muut artikkelit

Helena Kangastie

erityisasiantuntija (TKI &O)

Lapin ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti