Avoimuus on juurtunut ammattikorkeakouluihin OKM:n kypsyystasoselvityksen mukaan

16.02.2020

Seinäjoen kampus talvella.

Korkeakoulujen toimintakulttuuri on muuttunut viime vuosien aikana entistä avoimemmaksi. Tämä ilmenee opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) teettämässä avoimuuden kypsyystasoselvityksessä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä eräiden tutkimusrahoittajien ja tiedeinstituuttien kypsyystasoa avoimen tieteen ja tutkimuksen osalta. Lisäksi selvityksessä haluttiin tarkastella organisaatioiden avoimen toimintakulttuurin edistämiseen liittyviä vahvuuksia sekä haasteita, esteitä ja kehittämistä vaativia osa-alueita.

Juuri julkaistu OKM:n teettämä kypsyystasoselvitys avaa suomalaisen tutkimusyhteisön toimintakulttuurin kehittymistä ja nykytilaa. Selvityksessä arvioitiin organisaatioiden toimintakulttuurin avoimuutta neljän eri teeman perusteella: 1) strateginen ohjaus, 2) politiikat ja periaatteet, 3) avoimuuden tukeminen ja seuraaminen sekä 4) osaamisen vahvistaminen. Selvityksessä käytetty aineisto kerättiin organisaatioiden julkisilta verkkosivuilta ja lisäksi tätä aineistoa korjattiin ja täydennettiin jokaiselle organisaatiolle lähetetyn tietopyynnön avulla. Lopullisen yhdistetyn aineiston pohjalta organisaatiot pisteytettiin kypsyystason eri osa-alueita kuvaavilla kriteereillä ja asetettiin kokonaispistemääräänsä vastaavalle portaalle. Kypsyystasoportaita on 1-5, ja ne kuvaavat organisaation avoimen toimintakulttuurin ohella myös strategisia tavoitteita.

Selvitys osoittaa, että ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuus ilmenee jo selkeästi niiden omissa strategioissa ja tavoitetiloissa. Etenkin paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen on vahvaa ja yleisesti linjattua. Suurin osa ammattikorkeakouluista suosittelee politiikkatasolla hyödyntämään avoimia julkaisukanavia sekä on laatinut rinnakkaistallentamista varten suositukset ja periaatteet. Silti avoimuuden tukemisessa ja seuraamisessa on vielä kehitettävää, sillä toistaiseksi ainoastaan tutkimusjulkaisujen avoimuutta sekä TKI-toiminnan näkyvyyttä pyritään seuraamaan systemaattisesti. Selvitys myös osoittaa, että TKI-henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutustarjonnan avulla on näyttänyt lähteneen hyvin käyntiin.

Kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulukentän toimintakulttuuri on siis kehittynyt melko avoimeksi. Jo yhteensä seitsemän ammattikorkeakoulua (30 %) sijoittui arvioinnissa korkeimmalle tasolle eli kypsyystasoportaalle viisi (Kuva 1). Kymmenen ammattikorkeakoulua (40 %) sijoittui tasolle neljä ja ainoastaan seitsemän (30 %) jäi tätä alemmille tasoille. Yliopistoista korkeimmalle tasolle pääsi kaksi kolmasosaa eli yhteensä yhdeksän. Tutkimukseen osallistuneista tutkimuslaitoksista, tutkimusrahoittajista ja tiedeinstituuteista (yht. 26 kpl) ainoastaan Suomen Akatemia nousi korkeimmalle portaalle.

Kuva 1. Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2019.
Kuva 1. Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2019.

Haasteita avoimuuden etenemisessä

Ammattikorkeakoulujen kypsyystasoa on nyt arvioitu kolme kertaa. Aikaisemmat kartoitukset tehtiin vuosina 2015 ja 2016. Arvioinneissa on pyritty säilyttämään vertailukelpoisuus aiempien selvitysten välillä, joten etenemisen seuranta on mahdollista. Kahden ensimmäisen selvityksen tulokset ovatkin olleet ammattikorkeakoulujen kohdalla jokseenkin vähäiset. Tämä on johtunut suurimmaksi osaksi siitä, että tarvittavat avoimuutta tukevat toimintamallit ja infrastruktuurit ovat vasta olleet kehitystyön alla.

Osana kypsyystasoarvioinnin täydentävää tiedonkeruuta kerättiin myös tutkimustoimijoiden vastuuhenkilöiden näkemyksiä erilaisista esteistä ja tarpeista avoimuuden etenemisessä. Vastauksia yliopistoista ja ammattikorkeakouluista saatiin yhteensä 71 kappaletta. Näissä vastauksissa ammattikorkeakoulujen osalta nousivat esiin etenkin juridiikkaan liittyvät kysymykset ja haasteet, kuten muun muassa puutteellinen osaaminen liittyen tekijänoikeuksiin, sopimuksiin ja lisensseihin. Myös riittämätön rahoitus sekä resurssit nähtiin selkeinä esteinä edistää avoimuutta. Näiden ohella todettiin, että nykyinen meritoitumisjärjestelmä ei riittävästi huomioi avoimuutta.

Myös kirjastolla iso rooli

Vaikka haasteita ja kehitettävää edelleen riittää, ovat ammattikorkeakoulut kokonaisuudessaan kuitenkin erittäin hyvällä tasolla avoimuuden periaatteiden noudattamisessa. Käytännössä etenkin tutkimusjulkaisujen ja myös hanketulosten helppoa löydettävyyttä on edistetty pitkään. Esimerkiksi vuonna 2018 ammattikorkeakouluissa tuotetuista julkaisuista lähes 75 % oli jo avoimesti saatavissa. Myös ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden tulosten jatkokäyttöön on kiinnitetty huomiota, ja useilla ammattikorkeakouluilla on olemassa avoimia tietokantoja, joissa voi tutustua yksityiskohtaisesti hankkeisiin ja niiden tuottamiin materiaaleihin ja tuloksiin. 

Ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat osallistuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen omassa organisaatiossaan erilaisissa rooleissa ja vaikuttaneet osaltaan kypsyystason kehittymiseen. Monet ovat hakeutuneet myös kansallisiin tai kansainvälisiin toimintaympäristöihin, kuten Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) koordinoimaan avoimen tutkimuksen työryhmiin tai ulkomaisiin konferensseihin tuoden oman organisaation ja yleisemminkin suomalaista avointa toimintakulttuuria esiin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tukeminen ja palvelujen kehittäminen on nivoutunut luontevasti kirjastojen toimintaperiaatteisiin, joissa pääsy tietoon ja tiedon jakaminen ovat aina olleet keskeisiä tehtäviä.

Ammattikorkeakoulujen kirjastojen rooli ei ole kuitenkaan helposti jäsennettävissä. Monissa organisaatioissa kirjaston roolina on ollut avoimen toimintakulttuurin aktivoiminen, josta konkreettiseksi tehtäväksi on muodostunut esimerkiksi julkaisutietojen keruuseen tai rinnakkaistallentamiseen osallistuminen. Yhä enemmän tehtäviä on myös muilla osa-alueilla. Kypsyystason tarkastelun osa-alueissa roolia on voinut olla niin strategisiin tavoitteisiin kuin poliittisiin linjauksiin vaikuttamisessa tai henkilöstön osaamisen kehittämisessä palveluiden ja tuen kehittämisen lisäksi. Avoimen toimintakulttuurin kehittyminen onkin vahvistanut kirjastossa työskentelevien kiinnittymistä oman organisaation tavoitteisiin ja osaamisen kehittämiseen.

Lähteet:

Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2019 (Lähde: Atlas of Open Science and Research in Finland 2019) Luettavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161990/OKM_2019_45_Atlas%20of%20Open%20Science%20and%20Research%20in%20Finland.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tietoa kirjoittajista

Seliina Päällysaho,tutkimuspäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hanna Lahtinen, johtaja tieto- ja julkaisupalvelut Laurea

Kommentit

Jätä kommentti