Avoin tiede Kajaanin ammattikorkeakoulussa – käytännön kokemuksia

11.06.2018

Kuvan henkilöt vasemmalta: yliopettaja Arja Oikarinen, kehityspäällikkö Irene Salomäki, laatupäällikkö Teija Sievänen, kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen, yliopettaja Jaana Lappalainen, Kehitysjohtaja (TKI) Mikko Keränen ja tutkija Jari Järviluoma.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehty työtä avoimen tieteen periaatteiden näkyväksi tekemiseen sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Tässä artikkelissa kuvataan miten avoin tiede näkyy tällä hetkellä ammattikorkeakoulun toiminnassa.

 

Avoimen tieteen (ATT) edistäminen on keskeinen tavoite kaikissa Suomen korkeakouluissa. Myös Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) on lähdetty kehittämään avoimuutta  Opetus ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen myötävaikutuksella. Tämä kehittämistyö aloitettiin vuoden 2015 loppupuolella.  KAMKin toimintakulttuuri oli silloin keväällä 2015 julkistetun OKM:n selvitys korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudesta -mukaan kypsyystasoportaikon alimmalla tasolla

 

KAMKissa kehittämistyö aloitettiin perehtymällä avoimen tieteen periaatteisiin ja tehtäväkenttään. Suurena apuna olivat hankkeen järjestämät ATT-koulutukset, joissa kirkastui käsitys siitä, mistä avoimessa tieteessä on kysymys. Ensimmäiseen koulutuskokonaisuuteen KAMKista osallistui kirjaston johtaja, sillä monet avoimeen tieteeseen liittyvät asiat ovat kirjaston vastuulla. Heti toiminnan alkuvaiheessa kuitenkin huomattiin, että asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan monen eri toimijan yhteistyötä. Tämän vuoksi vuoden 2016 alussa KAMKiin perustettiin Avoin tiede -työryhmä koordinoimaan toimintaa.

 

Työryhmässä on mukana edustaja seuraavista toiminnoista: amk-koulutus (alempi ja ylempi), kirjasto, kumppanuudet, laatutyö ja TKI-toiminta. Ryhmän vastuuhenkilönä toimii kirjaston johtaja. Työryhmän monialaisella kokoonpanolla varmistetaan se, että avoimeen tieteeseen liittyvä tieto ja käytännöt välittyvät koko organisaatiolle. ATT-toiminnan kokonaisvastuu on TKI-päälliköllä ja ATT-prosessin vetovastuu kirjaston johtajalla.

 

Ensimmäisenä toimenpiteenään työryhmä varmisti, että ATT:n periaatteet on kirjattu KAMKin strategiaan. Käytännön toimintaa ohjaamaan laadittiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet –paperi. Organisaatiotasolla varmistettiin ATT:n näkyminen prosesseissa ja toimintaa tukemaan julkaistiin avoimesti verkosta löytyvät oppaat: Julkaisijan opas ja Aineistonhallinnan opas.

Henkilökunnan osalta ATT-käytäntöjä edistettiin pitämällä avoimen tieteen periaatteista tiedotustilaisuus koko henkilökunnalle. Sen lisäksi on järjestetty infotilaisuuksia eri henkilöstöryhmille, kuten esimerkiksi tutkijoille ja opinnäytetyökoordinaattoreille.

 

Opiskelijoiden ATT-osaamista lisättiin integroimalla ATT-esittely Tutkimustoiminnan perusteet -opintojaksolle.  Samalla sisällytettiin opinnäytetyöprosessiin vaatimus aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta. Tätä käytäntöä pilotoidaan sairaanhoitajaopiskelijoilla kevätlukukauden 2018 aikana.

 

Avoin tiede opetuksessa

Avoin tiede huomioidaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet opintojaksolla (5op) että opinnäytetyössä (15op). Avoimen tieteen periaatteet esitellään hoitotyön, terveydenhoitotyön ja liiketalouden amk-tutkinto-opiskelijoille Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet -opintojaksolla ja opinnäytetyöprosessissa hoitotyön- ja terveydenhoitotyön opiskelijoille.

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet -opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sisältyminen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan perustuu Ammattikorkeakoululakiin (2015).  Lain mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kehittymistä ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa.

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojaksolla avoimesta tieteestä tuodaan esille se, että avoin tiede on avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Lisäksi korostetaan avoimen tieteen keskeisenä periaatteena olevan tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaisemisen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä.

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojaksolla Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös Avoin tiede –verkkokurssin.

 

Opinnäytetyöprosessissa avoin tiede huomioidaan tällä hetkellä siten, että opiskelijat tekevät opinnäytetyösuunnitelmavaiheessa aineistonhallintasuunnitelman (ks. kuva 2 alla) ja tallentavat valmiin opinnäytetyön Theseukseen.

 

Kuva 2. Kajaanin ammattikorkeakoulun aineistonhallintasuunnitelman malli (muokattu DMP-Tuulin mallin pohjalta)

Ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö liittyy opiskelijan omaan ammattialaan, sen käytäntöihin ja käytäntöjen tai toimintamallien kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimustyö, jolloin työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen. Opinnäytetyö voi olla myös projektiluonteinen kehittämistyö, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja tai työkäytäntöjä.

 

Opinnäytetyön tekeminen edellyttää opiskelijalta perehtymistä olemassa olevaan tutkittuun tietoon ja ammattialalla sovellettaviin käytäntöihin. Tutkittua tietoa tarvitaan  myös käytännön kehittämis- tai tutkimusosuuden toteutuksessa ja toteutuksen perusteluissa. 

 

Opinnäytetyö edistää opiskelijan siirtymistä opiskeluista työelämään ja tiivistää ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä kaikkia kolmea osapuolta eli opiskelijaa, työelämää ja ammattikorkeakoulua hyödyttävällä tavalla.

 

KAMKiin on tulossa julkaisualusta, jonne voidaan tallentaa myös opiskelijoiden opinnäytetöitä varten keräämiä aineistoja. Se mahdollistaa opinnäytetöissä kerätyn aineiston tallentamisen ja jatkokäytön.

 

Opiskelijat ovat kokeneet avoimen tieteen periaatteiden huomioimisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojaksolla että opinnäytetyöprosessissa luontevilta. Erityisesti tutkimusaineistojen jatkokäytön nykyistä helpompi mahdollistaminen nähdään taloudellisena ja tehokkaana toimintatapana. Lisäksi tietosuojalainsäädännön uudistuminen ja henkilötietolain lakkaaminen toukokuun lopussa tekee avoimen tieteen periaatteista myös opiskelijoiden näkökulmasta ajankohtaiset ja tärkeät.

 

 

 

Kirjoittajat

Riitta-Liisa Karjalainen, kirjaston johtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Arja Oikarinen, yliopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti