Data-agentit ammattikorkeakoulun avoimen TKI-toiminnan lähettiläinä

08.12.2023

Photo by Jason Goodman on Unsplash

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on pilotoitu vuoden ajan data-agenttitoimintaa, jonka tavoitteena on edistää hyvien aineistonhallinnan käytänteiden ja avoimen TKI-toiminnan juurruttamista Metropolian toimintakulttuuriin yhteistyössä datatuen kanssa. Data-agentit toimivat matalan kynnyksen tukihenkilöinä niin opettajille kuin TKI-hankkeissa toimiville. Artikkeli kuvaa Metropolian data-agenttitoimintaa käytännössä, toiminnan tuloksia sekä jatkosuunnitelmia.

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet avoimen tieteen edistämiseen, hyvään aineistonhallintaan ja hyvään tieteelliseen käytäntöön. Näiden periaatteiden lisäksi ammattikorkeakoulujen oppimistoimintaa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ohjaa kansallinen ja EU-tasoinen lainsäädäntö, kuten yleinen tietosuoja-asetus, GDPR. Koska ammattikorkeakouluissa tehdään pääasiassa soveltavaa tutkimusta sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, puhutaan avoimesta tieteestä usein avoimena TKI-toimintana. Näiden asioiden toteutuminen käytännössä edellyttää henkilöstöltä monipuolista osaamista ja jatkuvaa kouluttautumista sekä asianmukaisia tukirakenteita ammattikorkeakouluilta.

Datatuen kokonaisuus Metropoliassa

Hyvä aineistojen hallinta ja avoin TKI-toiminta edellyttävät monipuolista osaamista myös datatukipalveluiden osalta. Metropolia Ammattikorkeakoulussa datatuesta vastaavat aineistonhallinnan asiantuntijat, jotka hallinnollisesti sijoittuvat TKI-tukipalveluihin sekä kirjastopalveluihin. Tämän lisäksi käytettävissä on tietosuojavastaavan palvelut, lakitiimin tuki sekä opinnäytetöiden osalta tutkimuseettinen ohjausryhmä ja tutkimuseettiset tukihenkilöt. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi datatuen asiantuntijat järjestävät koulutusta ja tuottavat erilaisia tukimateriaaleja. Kattavista tukipalveluista huolimatta henkilöstölle tarkoitetun matalan kynnyksen lähituen tarve on tunnistettu. Tästä syystä Metropolia Ammattikorkeakoulussa käynnistettiin data-agenttitoiminnan pilotointi syyslukukauden 2022 alussa TKI-johtajan päätöksellä.

Data-agenttitoiminnan tavoitteena on edistää hyvien aineistonhallinnan käytänteiden ja avoimen TKI-toiminnan juurruttamista Metropolian toimintakulttuuriin yhteistyössä datatuen kanssa. Data-agentit ovat saaneet peruskoulutuksen aineistonhallinnasta, tietosuojasta ja tutkimusetiikasta. Data-agenttitoiminta on luonut mahdollisuuden myös jatkuvaan kouluttautumiseen ja osaamisen syventämiseen.

Data-agenttitoiminta käytännössä

Metropolian oppimistoiminta keskittyy osaamisalueille, joita on yhteensä kymmenen. Oppimistoimintaa järjestetään neljällä eri kampuksella pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Metropoliassa on viisi ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää, jotka yhdistävät TKI-hankkeet, kehittämistyön, poikkialaisen soveltavan tutkimuksen, testauksen ja opetuksen. Data-agenttien tehtävänä on pitää esillä aineistonhallintaan ja avoimeen TKI-toimintaan liittyviä asioita oman kampuksen osaamisalueilla ja innovaatiokeskittymässä. Data-agentit tukevat myös opinnäytetyön ohjaajia opiskelijoiden aineistonhallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä innostavat hyvään aineistonhallintaan ja avoimeen TKI-toimintaan Metropoliassa. Henkilöstön on mahdollista pallotella asioita data-agenttien kanssa, ja tarvittaessa data-agentti voi ohjata kysyjää tiedon ja ohjeiden äärelle tai toimia linkkinä datatuen ja kysyjän välillä.

Toiminta on ollut nyt käynnissä reilun vuoden ajan. Data-agentteja on ollut eri kampuksilta ja eri osaamisalueilta. Osa data-agenteista toimii lehtorin tehtävissä ja osa taas on hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä. Data-agentin työ on itsenäistä ja joustavaa. Työnkuvaa on ollut mahdollista suunnata myös vaihtoehtoisesti joko enemmän TKI-toimintaan tai opetukseen ja opinnäytetöihin liittyviin kysymyksiin riippuen data-agentin omasta asiantuntijuudesta ja työnkuvasta.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana data-agentit ovat toimineet matalan kynnyksen kontaktihenkilöinä esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaan, aineistojen keruuseen ja säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opinnäytetöiden ohjaajia ja TKI-toimijoita on ohjattu ja tuettu erilaisissa aineistonhallintaan, tutkimusetiikkaan ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Data-agentit ovat myös tiedottaneet ja viestineet ajankohtaisista asioista sekä vierailleet eri osaamisalueiden ja innovaatiokeskittymien kokouksissa. Kokouksiin on voinut sisältyä myös data-agentin järjestämää koulutusta.

Data-agenttien podcastista vinkit hyvään aineistonhallintaan

Osana data-agenttitoimintaa syyskuussa 2023 on julkaistu kuusiosainen Datan jäljillä -podcast-sarja. Sarjassa on mukana keskustelemassa Metropolian data-agenttien lisäksi asiantuntijoita eri ammattikorkeakouluista ja Sitrasta. Sarjassa keskustellaan erilaisista aineistoista, hyvästä aineistonhallinnasta, aineistojen avaamisesta sekä opinnäytetöiden ja TKI-hankkeiden eettisistä kysymyksistä. Lisäksi puhutaan tietosuojasta ja avoimesta TKI-toiminnasta ammattikorkeakouluissa. Podcast on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille, mutta erityisesti opinnäytetöiden ohjaajille ja TKI-toimijoille.

Data-agenttitoiminta jatkuu Metropoliassa

Data-agenttitoimintaa on nyt pilotoitu reilun vuoden ajan. Data-agenttitoiminta on otettu positiivisesti vastaan ja moni opetus- tai hanketoimija on löytänyt tiensä data-agenttien luo. Kuluneen vuoden aikana on myös havaittu, että henkilöstön osaaminen näillä osa-alueilla on vaihtelevaa, minkä vuoksi data-agenttien matalan kynnyksen tuelle ja koulutukselle on tarvetta jatkossakin. On tärkeää, että aineistonhallintaan liittyviä asioita pidetään jatkuvasti esillä eri yhteyksissä. Näin lisätään eri toimijoiden tietoisuutta ja valmiuksia toimia avoimen tieteen periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Data-agenttitoiminta jatkuu myös ensi vuonna. Data-agenteissa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta ja tarkoituksena onkin uudella ryhmällä ideoida uusia toimintatapoja, vahvistaa data-agenttien välistä yhteistyötä sekä tehdä data-agenttitoimintaa entistä näkyvämmäksi Metropoliassa. Data-agentit tapaavat toisiaan säännöllisesti, hankkivat lisäkoulutusta sekä ovat mukana suunnittelemassa henkilöstölle ja opiskelijoille suunnattua koulutusmateriaalia.

Kirjoittajat

Laura Mattila

Projektiasiantuntija, KM, ammatillinen opinto-ohjaaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Hanna Repo Jamal

lehtori

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti