E-kirjan saavutettavuus on monen toimijan takana

17.11.2020

Photo by Emma Matthews Digital Content Production on Unsplash

Saavutettavaan lukemiseen tarvitaan sekä saavutettava lukualusta että saavutettava kirja. E-kirjojen saavutettavuuteen liittyvät asiat edistyvät sekä saavutettavuusdirektiivin että esteettömysdirektiivin myötä. Saumattomaan saavutettavuuteen tarvitaan monen eri tahon yhteistyötä.

Saavutettava lukeminen vaatii sekä saavutettavan alustan että saavutettavan kirjatiedoston

Saavutettavassa sähköisessä lukemisessa keskeistä on itse kirjan ja siihen liittyvän metatiedon lisäksi myös e-kirja-alustan saavutettavuus. Saavutettava e-kirja tai äänikirja pitää myös pystyä saamaan luettavaksi tai kuunneltavaksi saavutettavin keinoin.

Moni verkkokauppa tai kirjastojen käytössä oleva e-kirja-alusta sisältää useiden eri julkaisijoiden teoksia, jolloin alustaa kehittää alustan tarjoaja, ja kirjan sisällöstä ja kirjatiedoston toteuttamisesta vastaa julkaisija.Yksittäisen teoksen saavutettavuuden taustalla on siis vähintään kaksi eri tahoa, joiden kaikkien toiminta vaikuttaa lopputulokseen. Lisäksi erilaiset tekniset ratkaisut, kuten esimerkiksi DRM-suojaus, voivat vaikuttaa teoksen saavutettavuuteen, jolloin myös näiden ratkaisujen kehittäjien toimet ovat merkittäviä saavutettavuuden parantamisen kannalta (Inclusive Publishing 2020).

Saavutettavaan lukukokemukseen tarvitsee sekä saavutettavan tiedoston että saavutettavan alustan.

Huono käyttökokemus kummassa tahansa vaiheessa lukukokemusta vaikuttaa käyttäjän kokemukseen kirjan saavutettavuudesta (JISC 2019). Jos samalta alustalta löytyvien yksittäisten kirjatiedostojen toteutustavoissa on isoja eroja, tämä vaikeuttaa myös sen ennakoimista, mitkä aineistot lopulta ovat saavutettavia. 

Digitaalisen kirjan saavutettavuutta voi parantaa monin eri keinoin

Lukemisesteitä on monenlaisia, ja erilaisista vaihtoehdoista tekstin ja lukutavan mukauttamiseen on hyötyä erilaisille lukijoille. Joillekin on apua tekstin suurentamisesta tai fontin tai tekstin taustavärin vaihtamisesta ja osa lukijoista puolestaan tarvitsee kirjasta kuunneltavan tai pistekirjoitetun version. (Kirsi 2019).

Osa lukijoista suosii nykyään ja ehkä vielä jatkossakin painettua kirjaa, mutta vielä on paljon tekemistä siinä, että käyttäjät saadaan tietoisiksi vaihtoehdoista e-kirjojen lukukokemuksen muokkaamiseksi saavutettavampaan suuntaan. Lukemisen digitalisoituminen on saavutettavuuden näkökulmasta myös mahdollisuus, sillä keinovalikoima lukukokemuksen mukauttamiseen on laajempi kuin painetun kirjan osalta, kuten yllä olevista esimerkeistä voi huomata.

Saavutettavuus liittyy muuhunkin kuin kirjan tekstiin

Kirjaan liitetyn metadatan avulla lukijan on ensinnäkin mahdollista tietää, mitä kirjaa hän on lukemassa. Kirjan saavutettavuutta edistää, tiedostomuodosta riippumatta, rakenteen tuominen kirjan tekstiin. Otsikkojen, väliotsikkojen ja sisällysluettelon tyyppisten tuominen tiedoston rakenteeseen auttaa lukijaa tietämään, missä kohtaa kirjaa hän kulloinkin on. Sisällysluettelo tekee kirjan selailun helpommaksi ja auttaa myös jäljittämään viittauksia viitata tieteellisessä tekstissä. Paremmin kootut e-kirja ja äänikirjatiedostot hyödyttävät usein myös lukijoita, joilla ei ole minkäänlaista lukemisestettä.

Tämän näköinen e-kirjan sisällysluettelo tiedostorakenteessa ei kerro lukijalle sisällöstä.

Kirjatiedostojen näkökulmasta kaikki keskeiset asiat eivät kuitenkaan liity yksinomaan tekstiin ja sen organisointiin. Mahdolliset kuvat ja kaaviot sisältävät myös lukijalle tärkeää tietoa. Näiden osalta saavutettavassa e-kirjassa tulisi käyttää ruudunlukijoille ja hakukoneille näkyvää vaihtoehtoista tekstiä. Mitä monimutkaisempi kuva, sitä yksityiskohtaisempi kuvaus kuvan sisällöstä kannattaa liittää mukaan. Esimerkiksi infografiikat ja taulukot eivät useinkaan avaudu kovin hyvin lyhyttä vaihtoehtoista tekstiä käytettäessä. Kuvamuotoisen tiedon esittämistä kannattaa ylipäätään harkita eikä esimerkiksi toteuttaa taulukkoja kuvamuodossa (Diagram Center 2019). 

Lainsäädäntö moottorina e-kirjojen saavutettavuuden parantamisessa

Lainsäädännön tasolla kaksi keskeistä direktiiviä ovat vaikuttaneet tai vaikuttamassa e-kirjojen saavutettavuuden parantumiseen Euroopassa. Huhtikuussa 2019 voimaan tullut EU:n saavutettavuusdirektiiviin pohjautuva Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta määritti, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. Lakia on sovellettu portaittain, ja viimeisimpänä yksityisen sektorin mobiilisovellukset ovat tulossa lain piiriin kesäkuussa 2021 (Papunet 2020).

Saavutettavuusdirektiivi ei koskenut kolmannen osapuolen tuottamia aineistoja, joita e-kirjat usein ovat. Sen sijaan Euroopan parlamentin keväällä 2019 hyväksymä Euroopan unionin esteettömyysdirektiivi tuo sääntelyn piiriin uusia tuotteita ja palveluita, myös e-kirjat ja niiden lukemiseen käytetyt laitteet ja ohjelmistot. Direktiivi tuodaan ensin kansalliseen lainsäädäntöön ja varsinaisesti se astuu voimaan kesällä 2025. (Kirsi 2019) Sarjakuviin, taidekirjoihin ja lastenkirjoihin ei kuitenkaan kohdistu yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin muihin sisältöihin (Mussinelli 2020). Saavutettavuusdirektiivin voimaan astumiseen menee vielä aikaa, mutta jo lainsäädäntöprosessin aloittaminen nostaa asian keskusteluun ja valmisteluun.

Lähteet

  • Diagram Center 2019. Top tips for creating accessible EPUB 3 files. Saatavilla: http://diagramcenter.org/54-9-tips-for-creating-accessible-epub-3-files.html (13.11.2020)
  • Inclusive Publishing 2020. FBF Event Report: The European Accessibility Act, A Chance for Publishers. Saatavilla: https://inclusivepublishing.org/blog/fbf-event-report-the-european-accessibility-act-a-chance-for-publishers/ Julkaistu 10.11.2020. (13.11.2020)
  • JISC 2019. Accessibility statements promoting improved reading experience (ASPIRE): Supporting members in supporting disabled students. Saatavilla: https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/aspire# (13.11.2020)
  • Kirsi, Miia 2019. Esteettömyysdirektiivi ja e-kirjojen saavutettavuus. 27.11.2019 Saatavilla: https://vastuullinentiede.fi/fi/julkaiseminen/esteettomyysdirektiivi-ja-e-kirjojen-saavutettavuus (13.11.2020)
  • Mussinelli, Christina 2020 [julkaisematon]. The European Accessibility Act is coming – how to get ready. Esitys seminaarissa Include! Nordic online conference on inclusive publishing, 11.11.2020.
  • Papunet 2020. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Saatavilla: https://papunet.net/saavutettavuus/laki-digitaalisten-palvelujen-tarjoamisesta (13.11.2020)

Kirjoittajat

Pirjo Kangas

Account Manager

Ellibs Oy

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti