‎”Monta kertaa on tuntunut siltä, että yksin en olisi valmistunut ‎ikinä”‎ - Valmistumishautomo ja Tietoverstas opiskelijan tukena

13.11.2012

Image 82
Lähtökohta

Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen ovat suomalaisten korkeakoulujen ongelma. Opinnot ovat saattaneet muuten sujua aikataulussa, mutta opinnäytetyö jää syystä tai toisesta tekemättä. Vaikka viime vuosien tutkinnonuudistukset ja huomion suuntaaminen valmistumisen ongelmiin ovat vähentäneet kesken jääneiden tutkintojen määrää, on tekemättömiä opinnäytteitä todennäköisesti tuhansia. Tilastokeskuksen koulutustilaston mukaan neljässä ja puolessa vuodessa 40 % opiskelijoista on suorittanut tutkinnon. Saman tilaston mukaan vuonna 2003 aloittaneista 28 prosentilla puuttui tutkinto vuoden 2009 loppuun mennessä. Osa näistä on keskeyttänyt, osalla tutkinto on jäänyt puuttumaan pitkittyneiden opintojen takia. (Suomen virallinen tilasto. Opintojen kulku, 2011.) Opintojen viivästymiseen syynä ovat usein muutokset henkilökohtaisessa elämässä, kuten työssäkäynti, muutokset perhe-elämässä tai sairaus. Myös motivaation puute tai ongelmat opintojen organisoinnissa ovat yleisiä syitä opintojen pitkittymiseen. (Iso-Junno, 2002).

Kuvattu tilanne on arkipäivää myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2008 aloitettu ESR-rahoitteinen Valmistumishautomo-projekti syntyi käytännön tarpeesta tarjota norminmukaisen opiskeluajan ylittäneille opiskelijoille tukea opintojen loppuvaiheessa. Samoihin aikoihin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelussa oli huomattu, että yhä useammat opiskelijat kaipasivat enemmän ohjausta tiedonhankinnassa etenkin opinnäytetyötä tehdessä. Kirjasto- ja tietopalvelussa aloitettiin Tietoverstas-toiminta, jossa tarjotaan yksilöllistä ohjausta tiedonhankintaan ja tiedonlähteiden arviointiin.

Valmistumishautomo-projektin alussa yliaikaisille opiskelijoille suunnatun kyselyn mukaan opinnäytetyön tekemisen prosessi nousi selvästi esille haasteellisimpana tehtävänä. Osa opiskelijoista oli tehnyt työnsä käytännön osuuden, mutta kaipasi neuvoja ja ohjeistusta kirjoittamiseen. Lopuilla opinnäytetyö oli vasta suunnitteluasteella, ja päällimmäisenä ongelmana tuntui olevan aiheen löytäminen ja sen tarkempi rajaus. Yleisenä ongelmakohtana koettiin vähäinen tai olematon opinnäytetöiden ohjaus.

Hyötynä koin sen, että pienryhmässä tuli tunne, että joitakin ihmisiä oikeasti kiinnostaakin juuri se minun valmistuminen ja ongelmat sen kanssa.”

Valmistumishautomossa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, apua opinnäytetyöpaikan löytämisessä sekä mahdollisuuden nopeaan palautteeseen opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyön substanssiohjaus säilyy aina ohjaavan opettajan vastuulla. Projektin puitteissa on keskitytty ohjaamaan itse opinnäytetyöprosessin etenemistä. Opinnäytetyön tekemisestä ja siihen liittyvästä prosessista on myös pidetty neljä suosittua ”Haaste nimeltä opinnäytetyö” -seminaaria , joihin on osallistunut yhteensä lähes 300 opinnäytetyövaiheessa olevaa opiskelijaa. Seminaareissa on ollut asiantuntijaluennoitsijana suosittujen opinnäytetyöoppaiden kirjoittaja Juha T. Hakala, joka on perehdyttänyt kuulijansa opinnäytetyön tekemisen tematiikkaan.

Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus kokoontua pienissä ryhmissä miettimään opiskelumotivaatioon ja ajankäytön hallintaan liittyviä haasteita. Kokemusten vaihtaminen pienessä ryhmässä samassa tilanteessa olevien kanssa on antanut pontta opiskeluun. Vertaistuen saaminen on ollut tärkeää ryhmässä mukana olleille. Positiivisen palautteen ansiosta ryhmätapaamisia tullaan myös jatkossa järjestämään. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelussa toimivaa Tietoverstas-palvelua on tarjottu opiskelijoille yhdeksi helpottavaksi työkaluksi jo opinnäytetyön tekemisen alkumetreillä. Opiskelija on voinut ammattitaitoisen henkilökunnan läsnä ollessa suorittaa erilaisia lähdemateriaalien hakuja opinnäytetyötänsä varten. Tietoverstasta markkinoidaan Valmistumishautomon opiskelijoille yhtenä apukeinona opinnäytetyövaiheeseen. Valmistumishautomon työntekijät ovat toimineet myös välittäjinä kauempana asuvien opiskelijoiden tiedonhankinnassa.

Tiedonhankinta ja informaatiolukutaito kuuluvat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan, mutta opintojaksot tulevat jo opintojen alkuvaiheessa. Etenkin opintojen loppuunsaattamisen venyessä tiedonhankinnan opintojakson suorittamisesta on saattanut kulua useampi vuosi. Sen lisäksi, että opiskelija on ehtinyt unohtaa opintojaksolla oppimansa, myös hakupalvelut ovat uusiutuneet tuona aikana.

Tietoverstaan toiminta-ajatuksena on, että opiskelija sopii informaatikon kanssa ajan, jolloin yhdessä käydään läpi opiskelijan opinnäytetyön aihetta läpi tiedonhankinnan näkökulmasta. Tapaamisessa mietitään opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ja asiasanoja sekä kerrataan aiheeseen liittyvät tiedonlähteet: kirjastoluettelot, viitetietokannat, elektroniset lehdet ja niiden hakupalvelut sekä mahdolliset muut lähteet, esimerkiksi vapaasti verkosta löytyvät aineistot. Opiskelijasta ja tilanteesta riippuen opiskelija voi saada jo istunnon aikana hyviä lähteitä ja viitelistoja mukaansa, toisinaan taas opiskelija haluaa itse myöhemmin tehdä tiedonhaut itse istunnon aikana opittujen ja kerrattujen taitojen avulla.

”Työelämään siirryttyä aika ja motivaatio opintoja kohtaan voi olla vähäistä. Näin kävi myös minulle.”

Opinto-ohjaajien ja koulutusohjelmavastaavien kanssa on kerätty kokoon potentiaalisia hautomolaisia. Opiskelijat ovat myös entistä enemmän alkaneet ottaa itse yhteyttä Valmistumishautomoon, usein sähköpostilla, sillä opiskelijat saattavat kokea kesken jääneen tutkinnon nolona tai hävettävänä. Opiskelija on saattanut aloittaa opinnäytetyön tekemisen jo useita vuosia sitten, mutta on eri syistä menettänyt motivaation opinnäytetyönsä loppuun saattamiseen.

Monille opiskelijoille opinnäytetyö on opintojen taitekohta. Se on ensimmäinen suurempi tutkielma, joka on vaatinut itsenäistä työskentelyä ja pitkäjänteistä panostusta asialle. Jos opiskelija on saanut puutteellista tai olematonta ohjausta ja opiskelijan pelko epäonnistumisesta on lisääntynyt, on hänen kanssaan pitänyt tehdä kovasti töitä motivaation uudelleen löytämiseksi. Mannisenmäen ja Valtarin mukaan opinnäytetyölle saatetaan kasata liian paljon painolastia, sitä pidetään lopullisena oppineisuuden osoittajana, vaikka todellisuudessa se on vain yksi, joskin tärkeä osa opintoja (Mannisenmäki & Valtari, 2005).

Ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijan opinnäytetyön tila on pyritty selvittämään ja samalla on mietitty syitä siihen, miksi opinnäytetyö ei etene. Jos opinnäytetyön aihe on vielä ollut epäselvä tai aiheen rajaaminen ja materiaalin löytäminen on tuntunut työläältä, on opiskelija ohjattu käyttämään kirjaston Tietoverstaan palveluja. Kirjasto- ja tietopalvelun informaatikot ovat huomanneet, että opinnäytetyön aihe saattaa hahmottua uudella tavalla ja siihen voi löytää uusia lähestymistapoja, kun lähdetään etsimään systemaattisesti tietoa.

Näyttää siltä, että opinnäytetyön tekoa voi edesauttaa se, että on tilaisuus puhua työstään ja siihen liittyvistä ongelmista myös jonkun muun kuin varsinaisen opinnäytetyön ohjaajan kanssa. On helpottavaa puhua jonkun kanssa ja todeta, että ei ole ainoa, jolla on ongelmia saattaa opintoja loppuun tai kirjoittaa opinnäytetyö valmiiksi.

”Jo ensi kerralla huomasin kuinka sain tukea ja kannustusta opintojen päättämiseen, sekä selkeää ohjausta opinnäytetyön tekemiseen. Prosessi toimi erittäin mutkattomasti, joten yhdessä laadittu aikataulu piti ja opinnäytetyön sain luovuttaa määräajassa.”

Valmistumishautomon edetessä on mukana ollut tähän mennessä lähes 200 opiskelijaa. Hautomo on tarjonnut heille yleistä ohjausta opintojen etenemiseksi, etsinyt vaihtoehtoisia tapoja suorittaa puuttuvia opintojaksoja ja auttanut löytämään harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyön aiheita. Valmistumishautomoprojektin määrällisenä tavoitteena on ollut auttaa 35 yliaikaista opiskelijaa saamaan keskeneräisenä olleet opintonsa valmiiksi. Projektin edetessä on siinä jo onnistuttu yli sataprosenttisesti.

Tietoverstaan suosio on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2010 kirjattiin 69 opiskelijan opastus kahdessa eri kirjastoyksikössä. Vuoden 2011 huhtikuun loppuun mennessä yhdessä kirjastoyksikössä on käynyt 35 opiskelijaa.

Tietoverstaan asiakaspalaute on ollut pääsääntöisesti ilahtuneen kiittävää. Opinnäytetyöhön ei ole aina helppoa löytää lähdeaineistoa, mutta sen toteaminen yhdessä ammattilaisen kanssa helpottaa: ongelma ei ole tiedonhakijassa tai hakutekniikassa. Ohjaustuokioiden aikana mietitään silloin vaihtoehtoisia tapoja lähestyä aihetta. Informaatikot ovat kokeneet ohjaustuokiot avartavina ja palkitsevina, ja usein myös haasteellisina. Monialaisessa ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden aiheiden skaala on laaja, ja informaatikko on joutunut useinkin astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan.

Hautomon toiminta jatkuu toukokuun 2012 loppuun saakka ja opiskelijoille jatketaan tiedottamista Valmistumishautomosta ja sen toiminnasta sähköpostin, portaalin, projektin omien www-sivujen ja sosiaalisen median välityksellä aivan kuten tähänkin asti. Tietoverstas jatkuu kirjasto- ja tietopalvelun yhtenä palvelumuotona. Toimintaa voidaan kehittää järjestämällä lisäksi myös ryhmäohjausta.

Valmistumishautomon ja Tietoverstaan toiminnasta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että opiskelijan saama tuki ja henkilökohtainen ohjaus ovat tärkeitä. Jokaisella on oma polkunsa ammattilaiseksi. Jos jonkin polku vaatii pidemmän kiertotien, on pidettävä huolta siitä, että tarvittava ohjaus ja tuki opintojen päättämiseen ovat opiskelijan ulottuvilla.

Tekstissä mukana olevat lainaukset ovat Valmistumishautomossa mukana olleiden opiskelijoiden antamaa palautetta omista kokemuksistaan hautomossa.

Lähteet:

Iso-Junno, Eija (2002). Yliaikainen opiskelu – toimenpiteitä ja ratkaisuja Tampereen ammattikorkeakoulun liiketaloudessa. Teoksessa:  Kokko, P. (toim.) Pitkittyy – mutkistuuko? Havaintoja pitkittymisproblematiikasta. Opedin P-renkaan loppuraportti. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Mannisenmäki, Eija & Valtari, Maarit (2005). Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Edita.

Suomen virallinen tilasto. Opintojen kulku. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu: 26.5.2011. http://www.stat.fi/til/opku/2009/index.html.

 

 

Kommentit

Jätä kommentti