Ennätysyleisö AMKIT-verkostopäivillä

31.03.2021

Kuva 1. Gerd Altmann Pixabaystä CC0

Helmikuussa 2021 järjestettiin ensimmäinen AMKIT-verkostopäivä kokonaan verkossa. Osallistujia webinaarissa oli noin 200. Osallistujamäärä lienee paras koskaan ammattikorkeakoulujen verkosto- tai amk-kirjastopäivillä. Kun osallistujamäärää suhteutetaan amk- ja yhteiskirjastojen ammattikorkeakoulujen palveluita tuottavaan henkilöstöön, arviolta 75 % heistä osallistui verkostopäivään.

Ammattikorkeakoulukirjastot ovat vuodesta 1997 alkaen järjestäneet ammattikorkeakouluissa työskenteleville kirjastolaisille amk-kirjastopäiviä. Ensimmäisten amk-kirjastopäivien tavoitteeksi oli asetettu muun muassa tarjota osallistujille uusia ideoita oman kirjaston kehittämiseen ja luoda yhteistyöverkostoja (Blinnikka S., Kuusinen, I., 2017). Varsinkin alkuvuosina amk-kirjastopäivät olivat tärkeitä yhteisen hengen ja ammattikorkeakoulukirjastojen identiteetin luomisessa.

AMK-kirjastopäivistä verkostopäivään

Alussa amk-kirjastopäivät järjestettiin vuosittain. Vuosina 2006–2016 niitä järjestettiin joka toinen vuosi. Poikkeuksena oli vuosi 2012, jolloin päiviä ei järjestetty siksi, että amk-kirjastolaisia osallistui runsaasti Suomessa pidettyyn IFLAn konferenssiin sekä talkoolaisina että konferenssiosallistuja.

Kahdessa vuosikymmenessä oli tapahtunut niin paljon muutoksia, että syksyllä 2017 ei enää löytynyt halukasta amk-kirjastoa järjestämään vuoden 2018 amk-kirjastopäiviä. Marraskuussa 2018 Tampereella juhlittiin ensin kymmenvuotiasta Theseusta, ja seuraavana päivänä järjestettiin ensimmäinen AMKIT-verkostopäivä.

Samalla mallilla mentiin myös vuosi 2019: ensimmäisenä päivänä oli Kreodin juhlaseminaari ja toisena päivänä konsortion verkostopäivä. Vuoden 2020 AMKIT-konsortion toimintasuunnitelmassa verkostopäivä oli yhtenä kohtana osaamisen ja yhteistyön kehittämisen sekä yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Verkostopäivä verkkototeutuksena

Korona-ajan alettua Suomessa keväällä 2020 kaikkien korkeakoulujen toimintatavat muuttuivat ja suunnitelmat menivät uusiksi. Kevään aikana harjaannuttiin verkko- ja etätyöskentelyyn. Lokakuussa konsortion johtoryhmässä mietittiin verkostopäivän järjestämistä verkossa koronarajoitusten estäessä isommat fyysiset tapahtumat.

Verkostopäivän suunnitteluun nimettiin työpari – allekirjoittaneet. Marraskuun alussa verkostopäivän ohjelmarunko oli valmis. Konsortion syysyleiskokous päätti verkostopäivän ajankohdaksi helmikuun kahdennentoista päivän vuonna 2021.

Verkkototeutuksella vankka kannatus

Tekemämme kyselyn mukaan osallistujat ottivat verkostopäivät hyvin vastaan. Osallistujilta kyseltiin ohjelmasta, verkostopäivien toteutuksesta, päivän annista ja verkostopäivien tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi päivän lopulla 136 henkilöä.

Lähes kaikki (96 %) pitivät päivän antia hyödyllisenä. Ohjelman sisältöä piti erittäin kiinnostavana noin kaksi kolmasosaa (61 %) ja loputkin kiinnostavana.

Näin laajan joukon kanssa ryhmätyöskentelyä ei AMKIT-konsortiossa ole aiemmin kokeiltu, joten siihen nähden konsortion sihteeri Kirsi Rönqvistin valmistelut ja työryhmien vetäjien työskentely onnistuivat mainiosti: noin neljäviidesosaa (78 %) koki ryhmätyöskentelyn onnistuneen hyvin.

Verkostopäivillä on selvästi tilausta, noin pohjoiskorealaisella, 99 % äänimäärällä verkostopäiville toivotaan jatkoa. Pieni yllätys oli se, että 65 % vastaajista kokee juuri verkossa toteutettavan verkostopäivän parhaana vaihtoehtona, jos valittavana oli live-tapaaminen tai verkossa tapaaminen.

Kuva 2. Verkostopäivien pikapalaute oli positiivista luettavaa. Lähes kaikki (96 %) pitivät päivän antia hyödyllisenä. Ohjelman sisältöä piti erittäin kiinnostavana noin kaksi kolmasosaa (61 %) ja loputkin kiinnostavana.

Ohjelmassa strategiaa, tulevaisuutta ja ryhmätyöskentelyä

Verkostopäivän punaisena lankana oli tulevaisuus. Konsortion uusi strategia on tekeillä ja siksi tulevaisuuden näkymät ovat konsortion toiminnan kannalta tärkeäitä juuri nyt. Strategian valmistelua ja sen sisältöä esittelivät Mira Juppi ja Miia Willman.

Saku Tuominen toi virkistäviä näkökulmia oman tulevaisuuden tekemiseen. Tuomisen puhe keskittyi luovuuteen, josta hän puhui neljässä kontekstissa: luovuus ja kasvu, luovuus ja hyvinvointi, luovuus ja priorisointi, luovuus ja kiitollisuus. Yleensä ulkopuoliset olettavat, että tie menestykseen on ollut suora. Todellisuudessa se on aina takapakkeja sisältävä kiharainen polku. Se miten muut näkevät menestyksen on vain jäävuoren huippu. Menestyksen edellyttämä asennoituminen, sitoutuminen ja työ jäävät pinnan alle näkymättömiin.

Arenen terveiset verkostopäivään toi toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin 25 vuotta sitten. Tähän mennessä on suoritettu yli 500.000 amk-tutkintoa. Ammattikorkeakoulujen tietä tulevaisuutteen viitoittavat muun muassa kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä korkeakoulujen yhdessä aloittama työ Digivisio 2030 -hankkeessa. Tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030.

Ammattikorkeakoulujen alkuaikoina Arene oli merkittävä toimija silloisen opetusministeriön suuntaan myös kirjastoasioissa. Ministeriö rahoitti Voyager-kirjastojärjestelmän käyttöönottoa ammattikorkeakoulukirjastoissa. Toiminnan vakiintumisen myötä Arenen rooli kirjastoiminnan kehittämisen tukena on pienentynyt ja harvoin kirjastoasiat ovat enää rehtorineuvoston asialistalla.

Iltapäivällä verkostopäivän osallistujajoukko jakaantui työstämään kuutta eri aihealuetta: ammattilehtiartikkelien rinnakkaistallentamista, E-aineistoja, kuvailua, tiedonhaun opetusta, monikanavaista asiakaspalvelua ja pelejä amk-kirjastoissa. Ryhmillä oli kullakin omat vetäjät, jotka olivat myös suunnitelleet ryhmänsä työskentelytavan. Ryhmyrit esittelivät tuotokset, jotka on dokumentoitu myös verkkoon Konsortion eDuuniin.

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen

Verkostopäivät toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa. Suuri osallistujamäärä oli meille järjestäjille iloinen ja mieluisa yllätys! Amk-kirjasto- ja verkostopäivien tavoitteiden mukaiselle tulevaisuuteen suuntautuvalle yhdessä tekemiselle oli nytkin tilaus.

Suuri osallistujamäärä ja saatu positiivinen palaute kertovat siitä, että amk-kirjastoissa on paljon potentiaalia ja halua osallistua yhteiseen kehittämiseen. Kun ottaa huomioon korkeakoulukentän edessä olevat haasteet, on entistäkin tärkeämpää pitää rivit tiiviinä ja huolehtia itse siitä, että osaamisemme kehittyy, yhteistyö vahvistuu ja ammattikorkeakoulukirjastojen hyvä työ näkyy sekä ääni tulee kuulluksi ja tarpeet huomioiduiksi.

Yhteistyölle ja yhdessä tekemiselle AMKIT-konsortio tarjoaa mahdollisuuksia ja puitteita. Yhteistyötä ja yhdessä tekemistä syntyy vain silloin, kun amk-kirjastolaiset sitä yhdessä tekevät. Sitä ei tee konsortio, eikä kirjastojen johtajien yhteistyö yksistään kanna kovin pitkälle. Pallo on siksi kaikilla amk-kirjastolaisilla!

Verkostopäiviä järjestetään varmasti tulevaisuudessakin. Uskomme, että verkkototeutukset ovat tulleet jäädäkseen, mutta aivan varmasti myös fyysisiä tapaamisia tarvitaan ja niitäkin tullaan järjestämään. Miten, millä rytmillä ja milloin? Näitä asioita on mukava miettiä, kun alla on näin onnistunut verkostopäivä! Kiitoksia kaikille osallistujille ja järjestäjille!

 

Lähteet

  • Blinnikka S., Kuusinen I., 2017. Intoa - tahtoa - yhteistyötä: Ammattikorkeakoulukirjaston kehitys 1991 - 2016., AMKIT-konsortio. URN:ISBN:978-952-68883-2-3

Kirjoittajat

Sinikka Luokkanen

tietopalvelupäällikkö

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Pekka Uotila

tieto- ja julkaisupalveluiden päällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti