Ensimmäinen amk-kirjastoja tutkiva väitöskirja Suomessa

22.06.2016

Laurea-ammattikorkeakoulun TKI:n ja opetuksen tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen väitteli 10.6.2016 klo 12.00 Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä. Väitöskirjassa “Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa - Tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä” tutkittiin työelämän murrosta ammattikorkeakoulujen tietopalveluissa ja tietoasiantuntijoiden tehtäväkentässä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tietoasiantuntijoiden roolia, osaamista ja toimintamahdollisuuksia kehittämishankkeissa. Työn tavoitteena oli kuvata tietokäytäntöjä ja niiden kehittämismahdollisuuksia innovatiivisissa tietoyhteisöissä, joiden muotoutumiseen tutkitut kehittämishankkeet nähtiin vaikuttavan. Tutkimus perustuu sosiokulttuuriseen ja käytäntöteoreettiseen viitekehykseen, joiden kautta määriteltiin tietämyksenhallinnan ja informaatiolukutaidon teoreettiset käsitteet. Yhdistävänä näkökulmana on työelämän informaatiolukutaidon ja asiantuntijakulttuurin kehittäminen, jossa olennaisena ovat jaetut toiminta- ja tietokäytännöt.

Väitöskirja ilmestyy sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1676

Kommentit

Jätä kommentti