Finna-toimisto ja AMKIT-konsortio purkavat yhdessä Finna-ongelmia

21.03.2022

Kuva: kreatikar, Pixabay

AMKIT-konsortio ja Finna-toimisto järjestivät tammikuussa yhteisen Finna-palaverin. Kokouksessa käytiin läpi amk-kirjastokentältä kerättyjä Finnaan liittyviä ongelmakohtia. Esille nousseiden asioiden kirjo ja laajuus vaihtelivat yksityiskohtaisen teknisen ongelman korjauksesta pohdintaan yhteisluetteloinnin merkityksestä. Finna-toimisto lupasi selvittää esille nostettuja asioita seuraavaa kokousta varten. 

Tammikuun lopulla joukko amk-kirjastolaisia sekä Finna-toimiston asiantuntijoita kokoontui verkkokokoukseen keskustelemaan amk-kirjastoissa esille nousseista Finna-ongelmista. AMKIT-konsortion tavoite on edistää Finnan toimivuutta amk-kentän toivomaan suuntaan yhdessä Finna-toimiston kanssa.

Kuinka Finnaa kehitetään?

Finna-hakupalvelu avattiin vuonna 2013. Ammattikorkeakoulukirjastot ovat olleet alusta asti kiinnostuneita avoimesta hakupalvelusta ja suurin osa julkaisikin omat Finna-näkymänsä parin vuoden sisällä palvelun avautumisesta.

Finnan ylläpitäjänä toimii Kansalliskirjasto, joka vastaa sen kehittämisestä yhteistyössä mukana olevien yli 400 organisaation kanssa. Näiden organisaatioiden edustajat muodostavat Finnan ohjausryhmän, joka ohjaa Finnan strategista toimintaa. Amk-kirjastot ovat olleet mukana aktiivisesti kehittämässä palvelua niin ohjausryhmän kuin epävirallisempienkin kanavien kautta.  

Finnaa hyödyntävien organisaatioiden määrän kasvaessa hakupalveluun kohdistuvien odotusten ja toiveiden määrä on lisääntynyt ja moninaistunut. Palvelusta on tullut erilaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden näyteikkuna ja työväline. Vaikka Finnaa ei voi luotsata vain yhden sektorin ehdoilla, pyrkii Finna-toimisto ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös amk-kirjastojen tarpeet kehittäessään palvelua. Yksittäisten organisaatioiden toiveisiin vastaaminen ei usein kuitenkaan suoraan onnistu.

Finnan replikoituminen, löydettävyys ja näkyvyys

AMKIT-konsortion ja Finna-toimiston tapaaminen syntyi ideasta viedä kehittämistarpeet ja -toiveet keskitetysti ja käytännönläheisesti eteenpäin. Tarkoituksena oli säästää kaikkien aikaa ja vaivaa ja luoda kokonaiskuva niistä asioista, jotka koetaan Finnassa ongelmallisiksi. Palaverin pohjana oli tulokset amk-kirjastoihin tehdystä kyselystä, jossa kuka tahansa amk-kirjastolainen oli saanut kertoa Finnaan liittyviä ongelmia ja kehitysideoita. Palautetta tuli runsaasti, ja tapaamiseen varattu puolitoistatuntinen ei riittänyt kaiken läpikäymiseen. Jatkotapaaminen sovittiin maaliskuulle, jolloin käsitellään loput kyselyn kommentit sekä katsotaan, mitä edistystä on tapahtunut jo esillä olleiden asioiden osalta.

Kyselyn kautta saadut palautteet liittyvät suurelta osin aineiston löydettävyyteen ja näkyvyyteen. Aineiston parempi löydettävyys ja esille tuominen lisäävät hakupalvelun käyttäjäystävällisyyttä, mikä on myös yksi Finna-toimiston keskeisimmistä tavoitteista. Tähän nivoutuvat amk-kirjastolaisten kommentit mm. e-kirjojen kansikuvien puuttumisesta, e-aineistojen linkitysten ja pääsyehtojen paremmasta esille tuomisesta kansallisessa Finnassa, julkaisujen ja rinnakkaistallenteiden haravoinnista, uusien kokoelmien liittämisestä organisaatioiden omiin Finna-näkymiin sekä niiden ja jo olemassa olevien kokoelmien rajausmahdollisuuksista.

Finna-toimiston asiantuntijat antoivat joihinkin palautteissa mainittuihin ongelmakohtiin ratkaisuja, mutta useat esille nousseet asiat vaativat vielä tarkempia jatkoselvityksiä. Esimerkiksi Theseuksen rinnakkaistallenteiden replikoituminen Finna-näkymiin kirjoina on asia, joka on ollut pitkään selvitettävänä. Finna-toimistolaiset lupasivat selvittää asiaa yhdessä Kansalliskirjaston Julkaisuarkistopalveluiden kanssa.

Miten edetään?

Laajempiin kokonaisuuksiin liittyvät asiat vaikuttavat koko Finnan rakenteeseen, eikä niiden muuttaminen ole yksinkertaista. Palautekatsaus koettiin kuitenkin hyväksi tavaksi käsitellä amk-kirjastokentän tärkeiksi kokemia Finna-aiheita. Vaikka palautteenantomahdollisuuksia on muitakin, epämuodollinen tapaaminen Finna-toimistolaisten ja amk-kirjastolaisten kanssa on oivallinen tapa edistää amk-kirjastoja puhuttavia Finna-asioita.

Maaliskuun kokouksen jälkeen AMKIT-konsortio julkaisee koosteen kyselystä ja siihen saaduista vastauksista.

Kirjoittajat

Kirsi Rönnqvist

informaatikko

Savonia ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti