IL-suositus tehtiin yhteistyössä yliopistokirjastojen kanssa

17.12.2013

Kuluvan vuoden marraskuussa julkistettiin Suomen korkeakoulujen uusi informaatiolukutaitosuositus. Se sai alkunsa amk- ja yliopistokirjastojen yhteistyönä kesällä 2011. Yliopistokirjastoilla oli jo tuolloin olemassa suositus informaatiolukutaidon integroimisesta osaksi akateemisia opintoja. Se oli vuosina 2004 - 2006 yliopistokirjastojen yhteishankkeessa laadittu Suositus IL-opintosuunnitelmaksi. AMKIT-konsortion pedagogiikkaryhmä oli puolestaan laatinut runsaasti työkaluja informaatiolukutaidon edistämiseksi.

IL-työkaluja AMKeille

2011        Kysely IL-OPS-suosituksesta ja tarpeista sen päivittämiseen
2009        IL-mittaristo (Minä osaan)                  
2009        IL-opetuksen_tarkistuslistalomake.doc
2009        Informaatiolukutaidon opetuksen opas  päivitykset: http://www.amkit.fi/index.php?id=0,111,0,0,1,0 
2007        IL:n osaamisalueet ja ydinaines ammattikorkeakoulussa
2007        Kompassi: tiedonhallinnan perusteet –opintojakso (3 op)
2005        Handbook of information literacy teaching (päivitys 2011)
2001        Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet   
2000        Information Literacy Competency Standards for Higher Education

Kun yliopistokirjastoissa huomattiin tarve uudistaa heidän suositustaan, yliopistokirjastot pyysivät amk-kirjastot mukaan työstämään uutta suositusta. Ajatus yhteistyöstä pohjautui siihen kokemukseen, että opiskelijat ovat usein yhteisiä ja joillakin paikkakunnilla myös kirjastot ovat yhteisiä (Helminen, Luukkanen ja Sallama 2012, 22).

Yhteistyön aloittivat AMKIT-pedagogiikkaryhmä, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston Informaatiolukutaitoverkosto ja STKS:n IL-työryhmä. Informaatiolukutaitosuositus nousi saman vuoden syksyllä STKS:n vuosittaisen seminaarin kestoaiheeksi.

Seminaarien viime vuosien teemat ovatkin olleet:

  • 2011 IL uusiksi – korkeakouluille yhteinen suositus? -seminaari
  • 2012 Miksi opetamme? IL-opetuksen vaikuttavuutta arvioimassa
  • 2013 Informaatiolukutaito asiakkaan kohtaamisessa - Miten ja missä?

2011 seminaarin ensimmäisenä päivänä käytiin paneelikeskustelu, jossa oli keskustelijoita sekä yliopisto- että amk-kirjastoista. Paneelikeskustelun aihe oli “IL-suosituksen merkitys kirjastoille ja opiskelijoille”. Toisena päivänä IL-suositusta alettiin jo työstää pienryhmissä. Työ alkoi informaatiolukutaidon määritelmiin ja malleihin tutustumisella ja pohdinnoilla siitä, millaisia suosituksia korkeakouluissa tarvitaan ja tulisiko suositusten olla yhteisiä vai erilaisia (Helminen, Luukkanen ja Sallama 2012, 223).

Käytännössä työ IL-suosituksen laatimiseksi alkoi jo ennen seminaaria, kun STKS laati ja toteutti kyselyn IL-OPS-suosituksesta ja tarpeista sen päivittämiseen. Kyselyn koosteita käytettiin pohjana seminaarin pienryhmien työskentelyssä. Ryhmätyöskentelyssä yo- ja amk-sektorit työstivät omissa ryhmissään yhteenvedon oman sektorinsa näkemyksestä IL-suositukseen.

Ensimmäisessä seminaarissa alkoi keskustelu termistä informaatiolukutaito. Tuo keskustelu jatkui suosituksen laatimisen loppuun saakka ja se olikin suosituksen sisällössä viimeinen iso asia, josta sovittiin ennen kuin suositus julkaistiin. Kommenttikierroksella kirjastoissa kävi suositus, jossa käytettiin termiä informaatiotaidot, mutta lopulta kuitenkin päädyttiin käyttämään edelleen termiä informaatiolukutaito.

IL-suositusta työstettiin edelleen AMKIT-konsortion pedagogiikkaryhmän Oulussa helmikuussa 2012 järjestämässäTyökaluja tiedonhaun opetukseen -seminaarissa. Seminaarissa oli osallistujia molemmilta kirjastosektoreilta, ja sen yhtenä osiona kartoitettiin Learning Cafe -menetelmällä osallistujien toiveita IL-suosituksen sisällöksi. Teemoina olivat IL-opetuksen ajoitus ja laajuus, IL-OPS ja AHOTointi sekä IL-opetuksen arviointi ja vaikuttavuus. Koonti Learning Cafen tuotoksista löytyy AMKIT-konsortion Wikistä pedagogiikkaryhmän sivulta.  

Oulun seminaarin jälkeen kirjastosektorit työstivät suositusta pääasiassa omissa kokoontumisissaan. Työryhmien puheenjohtajat pitivät yhteyttä ja ryhmät pysyivät ajan tasalla siitä, miten työ toisella sektorilla edistyi. Elokuussa 2012 AMKIT-pedagogiikkaryhmän verkkokokoontumisessa yliopistokirjaston edustaja oli kertomassa yleisesti, missä heidän puolellaan oltiin menossa, ja häneltä amk-kirjastojen edustajat saivat vinkin EMPATIC-suosituksesta (Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies) omankin valmistelunsa lähtökohdaksi. Tältä pohjalta informaatiolukutaitosuositus alkoi muotoutua päättäjille suunnatuksi versioksi.

IL-suosituksen merkeissä pidettiin AMKIT-pedagogiikkaryhmäläisten kesken puuhapäivä syyskuussa 2012 Jyväskylässä. Pari kuukautta myöhemmin kirjastosektorit vaihtoivat työstämänsä versiot ja kokoontuivat Tampereelle pohtimaan, saadaanko yhteinen suositus koostettua. Päivän aikana ensimmäinen luonnos syntyi hyvässä hengessä, ja tältä pohjalta työtä jatkettiin.

Marraskuisen Tampereen kokoontumisen jälkeen IL-suositus lähti kommenttikierrokselle molempien sektoreiden kirjastoihin. STKS:n syksyn 2012 seminaarissa Miksi opetamme? IL-opetuksen vaikuttavuutta arvioimassa  käsiteltiin kirjastoista saadut kommentit. Tämän jälkeen luonnosta vielä viilattiin useaan otteeseen ja suositus kiersi myös sektoreiden johtoryhmissä.

Kun IL-suositus saatiin valmiiksi lokakuussa 2013, yhteistyö jatkui siten, että yliopistosektori teki suosituksen käännökset ruotsiksi ja englanniksi ja amk-sektori sen visuaalisen ilmeen. Suosituksesta tehtiin myös yhteinen lehdistötiedote otsikolla “Google ei riitä – suomalaisille korkeakouluille yhteinen informaatiolukutaitosuositus”. Tiedote julkaistiin useissa eri medioissa 7.11.2013 ja tuotiin esille myös 2013 seminaarissa.

IL-suosituksen laatiminen oli pitkä prosessi, jonka aikana organisaatioiden toimintakulttuurien erot tulivat näkyviin. Molempien sektoreiden toimijoilta löytyi tahtoa yhteiseen tekemiseen, ja lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Korkeakoulusektoreiden rajat ylittävä yhteistyö on herättänyt mielenkiintoa myös kansainvälisesti. To be continued...

 

Lähteet:

Helminen, Päivi & Luukkanen Kirsi & Sallama Sisko. 2012. IL uusiksi – millaisia IL-suosituksia korkeakouluissa tarvitaan. Signum 2:2012, 22-24. Luettu 22.11.2013.

http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/view/6409/5267  

 

Kommentit

Jätä kommentti