Kestävä kehitys AMK-kirjastoissa: työkirjasta tekoihin

05.06.2023

Kuva 1: AMKIT-konsortion kestävän kehityksen linjaukset (Kuva: Montonen 2023, (CC BY 4.0 ).

Kestävä kehitys on yksi osa-alue AMKIT-konsortion strategiassa. Tästä lähti idea konsortion oman kestävän kehityksen ryhmän perustamiselle. Ryhmän tehtävänä on tukea AMK-kirjastoja kestävän kehityksen edistämisessä. Tässä artikkelissa kerromme, mitä ryhmässä on tehty ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, Arenen linjausten mukaisesti ammattikorkeakoulut ovat matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstötyöryhmä on tuottanut kestävästä kehityksestä työkirjan (Työkirja: AGENDA2030 ja henkilöstön osaaminen), jonka avulla on tarkoitus tunnistaa ja kehittää yhteisöllisesti kestävän kehityksen osa-alueita, osaamista ja tekoja ammattikorkeakouluissa. 

AMK-kirjastojen Kestävän kehityksen ryhmän toiminta käynnistyi vuoden 2022 maaliskuussa. Toiminnan käynnistämisen taustalla oli strategian pohjalta AMKIT-konsortion jäsenille johtoryhmän toteuttama alkukartoitus kestävän kehityksen tilasta AMK-kirjastoissa. Kyselyssä kartoitettiin samalla halukkuutta tulla mukaan ryhmään. Kevään tapaamisissa suunniteltiin ryhmän toimintaa ja tavoitteita ja päätettiin hyödyntää työskentelyn pohjana Arenen Kestävän kehityksen työkirjaa.

Ryhmä tuotti konsortion verkostopäivään 13.5.2022 työpajan kestävän kehityksen teemalla. Osallistujat pääsivät ideoimaan kestävän kehityksen tekoja kirjastoissa talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin näkökulmista, Arenen työkirjamalliin pohjautuen. Työpajan osallistujat tuottivat kymmeniä ehdotuksia kestävän kehityksen edistämiseksi kirjastoissa.

Työpajan tuloksista linjauksiin

Konsortion verkostopäivän työpaja antoi ryhmälle hyviä työkaluja ja ideoita. Vielä ennen kesälomia ryhmä ehti tavata kertaalleen, vilkaista työpajan tuloksia ja sopia syksyn jatkosuunnitelmista.

Syksyn 2022 tapaamisissa ryhmä analysoi verkostopäivän työpajan tuloksia ja tuotti niiden pohjalta AMK-kirjastojen yhteiset kestävän kehityksen linjaukset, jotka konsortion johtoryhmä hyväksyi. Kestävän kehityksen linjauksia pohdittiin ja niistä keskusteltiin ryhmässä monesta eri näkökulmasta kirjastojen toiminnassa, ja linjaustyötä tullaan vielä tarkentamaan. Tämänhetkiset linjaukset on esitelty kuvassa yksi.

AMKIT-konsortiolla on siis kolme kestävän kehityksen toimintaa ohjaavaa linjausta.  Seuraavaksi avataan näiden linjausten sisältöä tarkemmin.

Vastuullinen ja kestävä toiminta

Vastuullinen ja kestävä toiminta kirjastoissa tarkoittaa ennen kaikkea pyrkimystä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Aineistojen hankinnan ja käytön on perustuttava kiertotalousajatteluun;, esimerkiksi kokoelmasta poistettuja kirjoja ei heitetä pois, vaan ne saavat uuden elämän jossain toisessa muodossa. Kirjastojen toiminnan ja palveluiden on myös tuettava sekä kulttuurista että sosiaalista kestävyyttä.

Kestävän kehityksen asiakasviestintä ja vaikuttaminen

Kirjastoilla on jatkossa tärkeä rooli kestävän kehityksen tietoisuuden edistämisessä. Tähän päästään esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita kestävien aineistovalintojen piiriin. Eri kanavien kautta tapahtuvalla viestinnällä on tietoisuuden edistämisessä keskeinen rooli.

Hyvinvoiva ja yhteisöllinen kirjasto

Koska kirjastot ovat kaikille avoimia ja saavutettavia, kirjastot tukevat näin sekä asiakkaiden, henkilöstön että sidosryhmien yhteisöllisyyttä ja siten myös hyvinvointia. Hyvinvointia lisää myös tietoisuus siitä, että kaikkia kirjaston asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Näillä lähdettiin liikkeelle: esimerkkejä teoista

Kun linjaukset saatiin muotoiltua ja ne oli hyväksytty konsortion johtoryhmässä, oli aika lähteä rakentamaan konkreettisia tekoja työkirjaan. Ryhmä kävi läpi kaikki toukokuun verkostopäivän tulokset ja luokitteli osallistujien antamat ehdotukset, karsi päällekkäisyyksiä ja pohti, löytyykö vielä jotain lisättäviä näkökulmia.  Työn tulos näkyy kuvissa 2, 3 ja 4.

Kuva 2: Työkirjan Talous-osion ehdotuksia teoiksi ja niihin liittyviä huomioita. Lisäksi on kerrottu, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ehdotukset liittyvät. (Kuva: Montonen 2023, (CC BY 4.0 )

Kuvasta 2 voidaan havaita, että talouteen liittyvät Vastuullinen ja kestävä toiminta –linjauksen ehdotukset painottuvat aineistojen hankintaan ja käyttöön, esimerkiksi kirjastot voisivat välttää päällekkäisiä kirjahankintoja lähialueiden muiden kirjastojen kanssa. Lisäksi kirjastot voisivat hyödyntää ja markkinoida enemmän avoimia lähdeaineistoja ja oppimateriaaleja.

Kuva 3: Työkirjan Ympäristö-osion ehdotuksia teoiksi ja niihin liittyviä huomioita. Lisäksi on kerrottu, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ehdotukset liittyvät. (Kuva: Montonen 2023, (CC BY 4.0 )

Ympäristöasioihin liittyviä tekoja on esitelty kuvassa 3. Teot kytkeytyvät Kestävän kehityksen asiakasviestintä ja vaikuttaminen –linjaukseen.  Linjaukseen liittyvät ehdotukset teoiksi sisältävät muun muassa pyrkimyksen vaikuttaa energiankulutukseen, lajitteluun ja materiaalien kestävään käyttöön. Lisäksi olisi tärkeää kertoa näistä ympäristöteoista myös asiakkaille.

Kuva 4: Työkirjan Hyvinvointi-osion ehdotuksia teoiksi ja niihin liittyviä huomioita. Lisäksi on kerrottu, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ehdotukset liittyvät. (Kuva: Montonen 2023, (CC BY 4.0 )

Työkirjan kolmannen osa-alueen ehdotetut teot liittyvät hyvinvointiin (kuva 4). Hyvinvoiva ja yhteisöllinen kirjasto -linjauksen keskiössä on asiakas. Kirjastot edistävät yhdenvertaisuutta tarjoamalla aineistoja ja tiloja käyttöön kaikille. Palvelujen saavutettavuudesta huolehditaan ja asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti sekä  arvostetaan monimuotoisuutta. 

Yhtenä ehdotettuna tekona osiossa on ”Luomme turvallisemmat tilat asiakkaille ja henkilökunnalle”. Suomen YK-liiton määritelmän mukaan ”Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.” Ajatuksena on, että ryhmä tutustuu eri organisaatioissa rakennettuihin ohjeistuksiin ja hyviin käytänteisiin turvallisemman tilan periaatteista sekä viestii niistä kirjastokentälle ja suunnittelee mahdollisesti yhteistä koulutusta aiheeseen liittyen.

Teot esiteltiin AMKIT-konsortion johtoryhmälle helmikuussa 2023. Johtoryhmän mielestä työkirjan teot ovat hyviä ja konkreettisia. Työkirjan jatkokehittäminen AMK-kirjastokentältä kerätyn palautteen perusteella koettiin tärkeäksi.

Työkirjasta saatiin runsaasti palautetta

Kestävän kehityksen työryhmän aikaansaannos lähetettiin AMK-kirjastojohtajien sähköpostilistan kautta maaliskuun puolivälissä kirjastojen kommentoitavaksi. Kommentteja pyydettiin tekemään yhteiselle Padlet-alustalle, jonne ilmestyikin mukava määrä kommentteja.  (Kuva 5).

Kuva 5. Kuvankaappaus Padlet-alustalta, johon pyydettiin kommentteja kirjastoilta.

 

Yleisellä tasolla pidettiin hyvänä, että kestävän kehityksen asioita ylipäätään mietitään yhdessä ja että työkirjakin on tehty yhteistyönä. Lisäksi koettiin, että asioita on otettu laajasti huomioon. Linjaukset nähtiin lyhyinä ja ytimekkäinä ja teot ovat suurimmaksi osaksi toteuttamiskelpoisia. Kirjastoilla on osaltaan vahva rooli kestävän kehityksen tietoisuuden edistämisessä myös arjen viestinnän kautta, muulloinkin kuin teemapäivinä.

Kommentoinnissa saatiin työkirjaan myös erinomaisia kehitysehdotuksia ja konkreettisia ajatuksia työkirjan jatkotyöstöön. Toiveena esitettiin muun muassa, että työkirja olisi AMK-kirjastoille aidosti työkirjamuotoinen työkalu, jota kukin kirjasto voi työstää ja muokata. Tekoihin kaivataan lisää konkretiaa ja käytännön esimerkkejä.  Kussakin kirjastossa voidaan hyödyntää jo ehdotettuja tekoja ja ideoida uusia. Asioiden etenemistä pystytään seuraamaan sekä oman organisaation tasolla ja kansallisesti kestävän kehityksen ryhmässä. 

Tekemistä jäi vielä, miten tästä eteenpäin?

Työ kestävän kehityksen edistämiseksi AMK-kirjastoissa on nyt saatu käyntiin, mutta kuten työkirjaan saadut kommentitkin osoittavat, työ on vasta alussa ja sitä riittää. Seuraavaksi ryhmä käy läpi kaikki työkirjaan saadut kommentit ja kehittämisehdotukset ja työstää sitä niiden pohjalta eteenpäin. Jo nyt on selvää, että työkirjaan mahtuu vain osa konkreettisista teoista, joten Padletissakin esiin tullut ajatus yhteisestä ideapankista sai jo ryhmässä kannatusta. Muokkaamme siis työkirjaa ja tuotamme kirjastoille ohjeet työkirjan hyödyntämiseen. Työkirjan seuraava versio on tarkoitus jakaa kirjastoille syksyn 2023 aikana.

Työkirjan lisäksi ryhmällä on ajatuksena/työlistalla laskea yhdessä painetun ja e-kirjan hiilijalanjälkeä ja suunnitella yhteistä Arvosta kirjaa -kampanjaa. Ryhmässä on tällä hetkellä 14 jäsentä 12 amk-kirjastosta ja mukaan pääsee matalalla kynnyksellä. Ryhmän parasta antia on kuulla, mitä muissa ammattikorkeissa tapahtuu kestävän kehityksen piirissä sekä keskustelut aiheesta ja aiheen vierestä. Voisi jopa sanoa työnilon lisääntyneen ryhmän myötä.

Yhdessä kohti kestävämpiä amk-kirjastoja!

ARENE Työkirja: AGENDA2030 ja henkilöstön osaaminen: https://www.arene.fi/ajankohtaista/tyokirja-agenda2030-ja-henkiloston-osaaminen/

Suomen YK-liitto. Turvallinen tila. https://www.ykliitto.fi/turvallinen-tila

Työpajan padlet-tauluihin voi tutustua ryhmän eDuuni-wikissä: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=288463393

Kirjoittajat

Noora Montonen

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Raija Järvimäki

tietoasiantuntija

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Päivi Toikkanen

IT-suunnittelija

Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Anu Räty-Härkönen

informaatikko

Savonia

Kirjoittajan muut artikkelit

Leena Väyrynen

Tietoasiantuntija

Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti