“Opiskelijoiden tulisi kokea, että korkeakoulukirjasto on heidän apunaan” Haastattelussa Paula Isoaho

08.06.2023

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Paula Isoaho siirtyi Metropolian kirjastosta Celiaan vuoden 2022 alusta. Miten Paula kokee uuden roolinsa korkeakoulukirjastojen yhteyshenkilönä, ja mitä ajatuksia hänellä on korkeakoulukirjastoyhteistyöstä? Entä mitä Näkövammaisten kirjaston muuttuminen Saavutettavuuskirjasto Celiaksi on merkinnyt?

Celian tehtävänä on lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuuden edistäminen, jossa saavutettavuus on keskiössä.  Lukemisen tukeminen on aloitettu jo 1800-luvun lopussa, jolloin säätyläispiireissä valmistettiin pistekirjoja käsin. Tekniikan myötä saavutettavien kirjojen tuotanto teollistui; avokelanauhoille tuotetuista äänikirjoista on monen vaiheen kautta päästy nykypäivän digitaalisiin äänikirjoihin.

Celian perusperiaate on, että:

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa.

Uuteen lakiin Laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta on kirjattu Celian rooli asiantuntijana, joka edistää ja neuvoo saavutettavaa julkaisemista. Esimerkiksi Celia ja kaupalliset kustantajat tekevät yhteistyötä saavutettavien äänikirjojen tuottamisessa ja muun muassa voivat käyttää samaa äänitystä. Celia tekee äänityksistä versioita, joissa käytetään kansainvälistä, saavutettavuuteen erikoistunutta Daisy-formaattia.  Daisy Trio-kirjassa äänen lisäksi asiakas näkee samanaikaisesti tekstin korostuksineen, ja kuuntelua voi säädellä monin tavoin. 

Digitalisaatio on luonut uusia mahdollisuuksia tuottaa saavutettavaa kirjallisuutta laajalle käyttäjäkunnalle. Celia tuottaa vuosittain noin 1400 nimikettä, eli noin kolmanneksen Suomessa julkaistuista teoksista. Tuotannossa on myös ruotsin- ja saamenkielistä kirjallisuutta. 

Lakiin on myös kirjattu yhteistyö kirjastojen, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Celian palveluihin kuuluu oppimateriaalit kaikille kouluasteille. Korkea-asteen kurssi- ja tenttikirjat ovat tuttu palvelu amk-kirjastoissa.

Korkeakouluyhteistyö aloitettiin vuonna 2015, kun Celian väki kiersi korkeakoulukirjastoissa. Tuolloin sovittiin yhteisöasiakkuuksista ja kirjastojen henkilökuntaa perehdytettiin Celian palveluihin. Tavoitteena oli saada palvelusta hyötyvät opiskelijat Celian asiakkaiksi. Yhteistyö, missä opiskelijoiden rekisteröinti on ytimessä, on vakiintunut ja helpottanut monen opiskelijan arkea. 

Paula Isoaho aloitti Saavutettavuuskirjasto Celian korkeakouluyhteyshenkilönä tammikuussa 2022. Alla olevassa videohaastattelussa keskustelemme Paulan kanssa uuden lainsäädännön vaikutuksesta ja kuulemme hänen ajatuksiaan korkeakouluyhteistyöstä, sen nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista.  Videon jälkeen on tiivistys haastattelun sisällöstä.

Videon kesto 18:34 min. Nähtävissä 31.5.2025 asti.

Videon sisältö tiivistettynä

Paula Isoaho on aloittanut Celiassa suunnittelijana tammikuussa 2022. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa hankintaa ja kirjatuotannon tehtäviä, mukaan lukien alihankkijoiden ohjeistusta. Hän toimii myös korkeakoulukirjastojen yhteyshenkilönä. Yli 20 vuotta ammattikorkeakoulukirjastossa työskennelleenä Paulalla on laaja kokemus korkeakoulukirjastojen arjesta ja tarpeista. Se on tärkeä resurssi ja apu nykyisessä tehtävässä. 

Uusi laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta ei muuta Celian ydintehtävää, joka on saavutettavan kirjallisuuden julkaiseminen ja lukemisen esteiden poistaminen. Myös kohderyhmä pysyi samana.  Uutta laissa on se, että siihen on sisällytetty erilaisia asiantuntijatehtäviä. Yksi näistä on saavutettavan julkaisemisen edistäminen, mikä Paulan mukaan mahdollistaa tämän tehtävän tekemisen “entistä vahvemmalla ponnella”.  

Korkeakoulukirjastot Celian näkökulmasta

Paula lähestyy saavutettavuusasioita uudesta näkökulmasta. Hän on huomannut, että korkeakouluopiskelijat ovat helposti ensin yhteydessä suoraan Celiaan. Toiveena on, että he olisivat ensin yhteydessä omaan korkeakoulukirjastoon kohdatessaan lukemiseen liittyviä haasteita. 

Paulan mielestä amk-kirjastoissa saavutettavuusosaaminen on hyvällä tasolla. Jos osaamista puuttuu, kirjastoissa on “halu ja palo” sitä kehittää. Saavutettavuus ei enää ole kysymys, jota pitää väistää.  

Yhteistyötä käytännössä

Celiassa korkeakouluyhteistyökumppanit mielletään palvelukumppaneiksi. Celia tukee kirjastoja saavutettavan lukemisen ja kirjallisuuden suhteen, kun korkeakoulukirjastojen tehtävänä on jalkauttaa tietoa omassa organisaatiossa. Tietoa voi jakaa esimerkiksi webinaareissa tai henkilökunnan tilaisuuksissa. Paula toteaa, että yhteistyökumppanit ovat asiantuntijoita siellä, missä Celia ei sitä ole: jokaisessa organisaatiossa tiedetään parhaiten, mikä toimintamalli heille sopii ja miten siellä tietoa voi parhaiten jakaa. 

Paula pitää erittäin tärkeänä, että lukemisen saavutettavuutta pidetään esillä. Tämä madaltaa kynnystä hakea tukea, kun painetun kirjan lukeminen on haasteellista. Opiskelijoiden tulisi kokea, että korkeakoulukirjasto on heidän apunaan. Usein opiskelijoilla ilmenee epävarmuutta omasta oppimisvaikeudesta ja siitä, miten lukemista tuetaan. Samoin saavutettavaa kirjallisuutta ja tietoa vaihtoehtoisista lukemisen tavoista tulisi pitää esillä. Tällä Paula viittaa e-kirjakokoelmaan ja mahdollisuuteen lukea sekä silmillä näytöltä että kuuntelemalla.  Edellytyksenä on, että kirjaston henkilökunta tietää lukemisen apuvälineistä kuten selainten sovelluksista, ja pystyy siten paremmin ohjaamaan opiskelijoita.  

Mitä on tulossa

Syksyllä 2023 Celia järjestää Celia-tunnin korkeakouluopiskelijoille. Webinaari pidetään torstaina 28.9. klo 15–16. Paula toivoo, että tietoa tulevasta infosta jaetaan korkeakoulukirjastojen omissa kanavissa ja syksyn alun kirjastoesittelyissä. Syksyllä on myös live-seminaari 3.11.2023 Helsingissä. Siellä esitellään tuloksia kyselytutkimuksesta, jossa peruskoulun opettajilta ja oppilailta kysyttiin miten lukemisen esteet näyttäytyvät eri kouluasteilla ja selvitettiin heidän näkemyksiään eri apuvälineistä ja niiden kehityksestä. Vaikka kysely tehtiin vain peruskoulun opettajille ja oppilaille, heijastusvaikutukset koskevat ehdottomasti myös ylempiä kouluasteita. Tietoa molemmista tapahtumista ja muistakin Celian ajankohtaisista asioista saa uutiskirjeestä Lukituki – korkeakouluille ja korkeakoulukirjastoille, jonka voi tilata Celian sivuilta.

Celiassa on parhaillaan meneillään verkkosivujen uudistus. Paula pyytää kirjastoja varmistamaan kesälomien jälkeen, että omilla verkkosivuilla tai materiaaleissa olevat linkit Celiaan toimivat.  Lopuksi Paula toteaa, että aktiivinen yhteistyö ja yhteiskehittäminen korkeakoulukirjastojen kanssa on tärkeää. Esimerkiksi idea edellä mainitusta webinaarista opiskelijoille syntyi yhteistyössä Samkin kirjastoväen ja erityisopettajan kanssa. Paulaan voi olla yhteydessä niin yhteistyöideoiden kanssa kuin muissakin Celiaan liittyvissä asioissa. 

Lue lisää:

Celian historia. Celia.  https://www.celia.fi/tietoa-celiasta/organisaatio-ja-arvot/celian-historia/

Celia kirjoja voivat lainata kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa esim. lukivaikeuden tai vamman vuoksi. Radio Suomen ilta: Olga Ketonen ja Anna Keränen, haastateltavana Celian johtaja Minna von Zansen. Podcast 30.3.2032. Poistuu 29.3.2024. https://areena.yle.fi/podcastit/1-65217749

Laki saavutettavuuskirjasto Celiasta 87/2022. Finlex. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220787

Puttonen, K. & Laaksonen, R. 2019. Yhteistyö lisää saavutettavuutta. Teoksessa: Puttonen & Huovila (toim.) Tarinoita yhteistyöstä ja oivalluksista, Laurea Tieto- ja julkaisupalvelut verkostoissa, Laurea Julkaisut 123, s. 88–97. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-532-0

Saavutettavuuskirjasto Celian uudistettu laki vahvistaa yhdenvertaisia oikeuksia sivistykseen. Celia, uutiset 5.1.2023. https://www.celia.fi/news/saavutettavuuskirjasto-celian-uudistettu-laki-vahvistaa-yhdenvertaisia-oikeuksia-sivistykseen/

Kirjoittajat

Kaisa Puttonen

tietoasiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Päivi Hollanti

tietoasiantuntija

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti