Rinnakkaistodellisuutta etsimässä – Tietämyskanta ja Link Resolver

16.04.2018

Photo by Christopher Gower on Unsplash CC0

Lahden ammattikorkeakoulussa testattiin Ebsco Discovery Serviceä vuoden 2017 keväästä syksyyn. Testausta tehtiin osana kansallisen järjestelmäkilpailutuksen markkinaselvitystä, mutta toki myös omia intressejä testaamiseen liittyi. Testausvaiheen aikana palvelusta löytyi paljon hyvää ja myös opetushenkilöstöltä saatu palaute oli positiivista.

 

Ebsco Discovery Service (EDS) on omassa tuotesegmentissään johtava tuote maailmalla ja se on liitettävissä mitä erinäisimpiin variaatioihin kirjastojen järjestelmäsalkussa. Ebscon strategiana on ollut tehdä yhteistyötä muun muassa kirjastojärjestelmätoimittajien sekä avoimen lähdekoodin järjestelmien ja asiakasliittymien kehittäjien kanssa. EDS:ä voidaan hyödyntää moduulien yhtälössä asiakasliittymänä, johon tuodaan kirjastojärjestelmän dataa. Toisaalta indeksi voidaan liittää osaksi muita asiakasliittymiä. Tulosta täydentää molemmissa vaihtoehdoissa Full Text Finder.

Tuotetta testaamaan pyydettiin avoimella kutsulla opettajia ja muuta henkilökuntaa. Testiryhmän keskuudesta saatiinkin pian innostuneita kannanottoja tuotteeseen:

“Ebsco on maailman paras tutkimustekstipalvelu tai ainakin rakkain, kun olen tämän avulla opiskellut maailmalla.”

 ”Tästä oli todella paljon hyötyä opiskellessani Englannissa ja Skotlannissa. Varmasti meidän omat verkkohakupalvelut ovat tehokkaita. Tämä voisi kuitenkin ohjata eurooppalaiseen ajatteluun, jos lähtee vaikka vaihtoon.”

Yleisesti ottaen EDS:n käyttöliittymä ja toiminnallisuus koettiin helposti omaksuttavaksi. Oletuksena käytössä olevat ’expanderit’ koettiin myös hyväksi ominaisuudeksi. ’Expandereilla’ hakua laajennetaan kokoteksteihin ja tehtyä hakua vastaaviin aihealueisiin. Kokotekstien osalta löydettävyys vaikutti testaajien havaintojen perusteella olevan hyvä.

Hakutoiminnot ja Research Starter

Hakutoiminnot kohdistuvat koko indeksin laajuisesti sisältöön ja ovat haluttaessa rajattavissa organisaation hankkimiin aineistoihin, kokotekstiartikkeleihin ja vertaisarvioituihin. Fasetoinnilla hakua voi rajata esimerkiksi aiheen, julkaisuvuoden, aineistotyypin ja aineiston lähteen mukaan. Hakujen kohdistuessa koko kuvailutietoon, relevanssihaussa nostetaan kuvailukenttien ’Title’, ’Author’, ’Subject headings’, ’Keywords author-supplied’ ja ’Abstract’ merkitystä.  Relevanssiasetusten lisäksi EbscoAdminissa voidaan määrittää tekstin louhinnan asetuksia, muun muassa tekstiväliä sanojen välillä. Haussa on oletuksena mukana Open Access -tietokantoja sekä Bielefield Academic Search Engine (BASE), joka on liitettävissä omiin hakuliittymiin (ks. Open Archives Initiative). BASEssa on 100 miljoonaa dokumenttia, joista 60 % on saatavissa kokotekstinä vapaasti verkossa (Bielefield Academic Search Engine, 2018).

Ebsco Discovery Servicen Research Starter on hyvä toiminnallisuus, kun halutaan kiinnostuksen kohteesta luotettavaa ja kuratoitua yhteenvetoa. Tämä palvelee erityisesti opiskelijoita ja aihealueesta tiedonhakua aloittavia henkilöitä. Tarvittavat perustiedot löytyvät tiiviissä paketissa ja Research Starterin artikkeliin voi myös viitata. Toiminto tulee näkyviin EDS:n hakutulosten alkuun ja toiminnossa on mukana tuhansia aihealueita. Research Starterin kuratoinnista vastaa muun muassa Encyclopedia Britannica, American National Biography ja Saleem Press. Research Starteria voidaan määrittää EbscoAdminissa ja ominaisuuden voi kytkeä halutessaan pois myös päältä.

 

 Kuva 1: Research Starter näkymä

Tietämyskanta

Selvityksen perusteella tietämyskannan ja linkityspalvelun kattavuus on hyvällä tasolla. Ylläpito aineistojen osalta on jatkuva prosessi ja tässäkin näkyy Ebscon pyrkimys aktiiviseen yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Ebscon tietämyskanta toimii perustana sekä aineistojen hakuun että niiden hallinnointiin liittyvissä palveluissa. Lisäksi Ebsco tietämyskannan ominaisuuksiin kuuluu saatavuustietojen ylläpito sekä muun muassa käyttötilastojen konsolidoinnin mahdollistaminen. Tietämyskannan laajuus kesällä 2017 oli 3 788 000 nimekettä noin 12 000 paketissa. Omien pakettien tuominen tietämyskantaan on mahdollista muun muassa SFX:stä ja Serial Solutionista. Lähtökohtaisesti Ebscon aineistotiimi pyrkii kuitenkin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sisältöjen suhteen. 

Testaus ja data-analyysi

Tässä testissä vertailua tehtiin Masto-Finnan ja EDS:n välillä, keskittyen lähinnä taustajärjestelmien ja niitä vastaavien tietokantojen sisältöjen analysointiin indeksissä. Hakuja testattiin tietokantojen omissa hakuliittymissä ja edellä mainituissa portaaleissa. Ebscon tietokantojen paras kattavuus löytyy search.ebscohost.com -liittymästä ja vastaavasti Proquestin osalta vertailuotantana käytettiin search.proquest.com -liittymää. Masto-Finnan taustalta löytyy artikkeli-indeksinä Primo Central Index ja linkityspalveluna SFX (molemmat Ex Libris a Proquest Companyn tuotteita). SFX on alun perin Gentin yliopiston kehittämä linkityspalvelu, joka siirtyi Ex Libriksen järjestelmäsalkkuun 2000-luvun alussa.

 Testauksen toteutuksessa on huomioitava, että kyseessä on EDS:n osalta testausta varten tehdyt, rajoitetulla otannalla toteutetut tietokantamääritelmät ja vain LAMKin käyttöön lisensoidut aineistotietokannat. Toisaalta Primo Centralissa on käytössä tietyiltä osin korvaavaan kattavuuteen tähtäävät asetukset. Testausta olisi hyvä jatkaa isommalla otannalla ja useammalla tietokannalla.

 Valitut haut toteutettiin kaikissa neljässä hakuliittymässä. Määrällistä dataa hakuliittymien tuloksista dokumentoitiin osana prosessia. Hakutulosten määrällä ei peruskäyttäjälle ole kovin suurta merkitystä. Googlen hakuliittymistä tehty käyttäjätutkimus näyttäisi osoittavan, että varsinkin kokemattomammat käyttäjät valitsevat hakutuloksista kärkeen sijoittuvia linkkejä (Fe, 2015). Fasetointiin ei tässä testissä otettu kantaa. Myöskään laajennettua hakua ei tässä lähdetty arvioimaan. Laajennettu haku ja fasettien toiminnallisuus on kuitenkin kokeneemmille ja valistuneemmille tiedonhakijoille välttämättömyys.

 

Haku \ Liittymä

Search.proquest.com

Search.ebscohost.com

EDS

Masto-Finna (SFX+PCI)

GUI python GIS

202 tulosta, 181 kirjaa

264 tulosta, 24 kirjaa

7007 tulosta, 6579 kirjaa

390 tulosta, 29 kirjaa

Digitalisation in libraries

2222 tulosta, 261 kirjaa

4219 tulosta, 4 kirjaa

28047 tulosta, 14618 kirjaa

1359 tulosta, 8 kirjaa

Climate change

1010479 tulosta, 85261 kirjaa

263198 tulosta, 2346 kirjaa

3548811 tulosta, 680662 kirjaa

1306247 tulosta, 21240 kirjaa

Healthcare robotics

25813 tulosta,  1978 kirjaa

226 tulosta, 4 kirjaa

93931 tulosta, 49116 kirjaa

51626 tulosta, 236 kirjaa

healthcare costs

1094130 tulosta,  20390 kirjaa

24492 tulosta, 354 kirjaa

1820789 tulosta, 384360 kirjaa

1778868 tulosta, 4350 kirjaa

genome sequencing

38906 tulosta / 5763 kirjaa

30838 tulosta, 52 kirjaa

538433 tulosta, joista 23485 kirjaa

727875 tulosta, joista 3186 kirjaa

academic writing

294005 tulosta / 103355 kirjaa

11826 tulosta, 423 kirjaa

4071705 tulosta, joista 783666 kirjaa

1376794 tulosta, joista 13782 kirjaa

business model innovation

830767 tulosta / 70008 kirjaa

2006 tulosta, 30 kirjaa

1733855 tulosta, joista 576550 kirjaa

1256693 tulosta, joista 6968 kirjaa


Taulukko 1: hakutulosten määrällinen tulostaulukko.

 

Kirjaston hakuliittymissä hakutulosten määrää olennaisempaa on tarvittavan aineiston löydettävyys ja kokotekstien saavutettavuus. Tämä testaaminen toteutettiin tässä testissä niin, että tietokantojen omista hakuliittymistä (search.proquest.com, search.ebscohost.com) poimittiin jokaisesta hausta kymmenen tuoreinta artikkelia ja kymmenen e-kirjaa (Taulukko 1). Artikkeleissa hakutuloksia rajattiin sellaisiin aineistoihin, joista kokoteksti oli saatavilla. Indeksien hakuliittymistä, EDS:stä ja Masto-Finnasta suoritettiin haku näiden tuoreimpien hakutulosten nimekkeillä. Tuloksissa arvioitiin erikseen sekä nimekkeen kuvailutietojen löydettävyyttä että myös kokotekstin saavutettavuutta (Taulukko 2).

 

 

Search.proquest.com

 

Search.ebscohost.com

 

%

EDS

 

Masto-Finna

EDS

 

Masto-Finna

 

Search

FullText

Search

FullText

Search

FullText

Search

FullText

GUI python GIS

95

90

100

100

100

100

80

80

Digitalisation in libraries

70

70

95

95

95

95

85

80

Climate change

90

90

80

65

100

100

70

65

Healthcare robotics

40

35

50

45

100

95

90

65

healthcare costs

50

50

80

65

100

100

85

80

genome sequencing

40

40

65

40

100

100

90

90

academic writing

50

45

50

50

100

100

95

70

business model innovation

65

65

80

65

100

90

80

55

Yhteensä

63

61

75

66

99

98

84

73

 Taulukko 2: Nimekkeiden kuvailutietojen ja kokotekstien löytyminen indekseistä (%)

 

Nimekkeen perusteella haettujen aineistojen kuvailutietojen löydettävyyden tuloksia on esitelty kuvissa 2 ja 3. Tulosten perusteella Ebscon indeksi näyttäisi varsinkin e-kirjojen osalta olevan hieman ajantasaisempi. Huomioitavaa on, että artikkelien osalta Proquestin omasta hakuliittymästä löytyvät aineistot olivat niin tuoreita, että ne eivät näyttäneet olleen indeksoituneen sen enempää Ebscon kuin Ex Libriksenkaan artikkeli-indeksiin.

 Kuva 2: Tietokantojen aineistojen viitetietojen löydettävyys keskitetyistä indekseistä (kpl, max. 80)

 

 Kuva 3: Kirjojen ja artikkeleiden kuvailutietojen löydettävyys keskitetyistä indekseistä (kpl, max. 80)

Kuvissa 4 ja 5 esitetään kokotekstien löydettävyyttä EDS:n ja Masto-Finnan palveluista. Kokotekstien osalta ero EDS:n hyväksi näyttäisi kasvavan, ollen EDS:ssä kohtalaisen hyvällä tasolla myös mutu-havainnointiin perustuvien palautteiden perusteella.

Kuva 4: Kokotekstiartikkeleiden ja kirjojen löydettävyys keskitetyistä hakuindekseistä (kpl, max. 80)

 

Kuva 5: Kirjojen ja artikkeleiden löydettävyys keskitetyistä indekseistä (kpl, max. 80)

 

 

Kirjoittaja:

Pertti Föhr, tietokanta-asiantuntija, Lahden ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

 

Bielefield Academic Search Engine. 2018. About BASE. [Viitattu 28.3.2018] Saatavissa: https://www.base-search.net/about/en/

Fe, Bartomeu Riutord. 2015. User Behaviour on Google Search Engine. [Verkkolehti] International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 10, No. 2, pp. 104-113. [Viitattu 28.3.2018] Saatavissa: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/viewFile/248/106

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti