Smågruppsmetoder under Erasmusutbyte i Halmstad

01.10.2019

https://pxhere.com/en/photo/1363892 . The image is released free of copyrights under Creative Commons CC0.

Valet föll på Halmstad vid en genomgång av högskolor i Sverige med liknande profil som Arcada. Det två dagar långa besöket var fullspäckat med inspirerande samtal och möten där jag lärde mig bl.a. olika metoder för smågruppsarbete.

 

Högskolan i Halmstad ligger på promenadavstånd från centrum. På campuset finns alla fyra akademier (fakultet) samlade. Närmast vägen ligger biblioteket i en egen byggnad. Inne i det svarta huset är det öppet och ljust. De tre våningarna rymmer bl. a. olika slags studieplatser, som ger möjlighet till varierande arbetssätt - här ordnas även workshopar och föreläsningar som är öppna för alla.
 

I biblioteket jobbar ca 17 personer. De är indelade i tre arbetslag: Lärandemiljö, Biblioteksrummet och Forskning. Det var främst teamet Lärandemiljös arbete jag bekantade mig med.

 

Högskolan har satsat på att utarbeta olika metoder för smågruppsarbete. Jag fick bekanta mig med några. Eftersom terminen redan var slut för i år hade jag inte möjlighet att närvara i klass men fick arbetsmetoderna presenterande för mig. Några metoder har testats på studenter, andra på kolleger.
 

Då studentgrupperna tenderar att vara stora är det en fördel att dela in studenterna i mindre grupper.  Det medför att det är lättare att aktivera studenterna under lektionerna, studenter har också lättare att ställa frågor till medstudenter än lärare.
 

Högskolans bibliotek.

Supplemental Instruction (SI)

 

Supplemental Instruction (SI) utvecklades redan på 1970-talet av Deanna Martin vid University of Missouri i Kansas City (Hurley et.al., 2006). Metoden används vid flera högskolor i södra Sverige bl.a. Halmstad.
 

Det handlar i korthet om smågruppsarbete där studenter handleder andra studenter. SI är ett komplement till lärarledd undervisning i klass.
 

Äldre studenter som själva gått kurserna inom ramen för vilka Supplemental Instructions ordnas väljs till SI-ledare. Dessa får ledarskapsutbildning och stöd från en SI-coach.
 

SI-ledaren delar gruppen i mindre grupper om 2–3 personer. Gruppmedlemmarna utför en uppgift tillsammans: löser ett problem eller diskuterar något begrepp. SI-ledaren stöttar gruppens arbete genom att ställa frågor och se till att alla studenter får komma till tals. Då man är klar ska alla i gruppen ha förstått hur man kom fram till lösningen. Till slut redovisar grupperna vad de kommit fram till, och allas resultat diskuteras gemensamt.

 

För att arbetssättet ska fungera i längden behöver metoden vara tydligt förankrad i organisationen. Det förhindrar att kontinuiteten hänger på några eldsjälar. Det är också viktigt att SI-workshoparna schemaläggs. Att tala om SI som något för alla i motsats till “stödundervisning” är av vikt för att studenter ska delta. Lärarna behöver också påminnas om att SI uttryckligen är ett komplement till och inte ersättning för vanliga undervisningen. Si-ledarnas behov av utbildning och stöd inte att förglömma.
 

SI har använts i Halmstad sedan 2005. Bland de studenter som har deltagit i SI är avhoppen färre och studieresultaten bättre.

 

Round Robin/Think pair share

 

Bibliotekspersonalen har testat olika smågruppsmetoder enligt Barkley et.al. En metod som fungerat bra var en variant av Round Robin/Think pair share där några bibliotekarier tillämpade metoden på att undervisa biblioteksassistenter i att handleda studenter i referensdisken.
 

Round Robin fungerar på följande sätt: 

 1. Läraren ger ett ämne eller en fråga.
 2. En student åt gången delar sina idéer tills man gått varvet runt och alla har fått dela sina tankar.
 3. Vid behov kan man gå laget runt några gånger.
   

Think pair share går ut på att:

 1. Läraren ställer en fråga till hela klassen.
 2. Think: Studenter tänker självständigt och kommer med egna idéer och lösningar på problemet.
 3. Pair: Studenter grupperas i par för att diskutera sina tankar och idéer.
 4. Share: Studenter delar sina idéer med en större grupp eller hela klassen.
   

Fokus i uppgiften var att välja sökord.
 

Målet var att hjälpa assistenterna att tänka i bredare banor då studenter frågar i vilken databas det lönar sig att söka i.  Under övningen fick personalen öva sig i att tänka på sökord, synonymer och nyckelbegrepp inom ett tema. Man utgick från en artikel från Diva vars sammanfattning analyserades på begrepp.
 

Inledningsvis jobbade hela gruppen tillsammans enligt Round Robin-principen med att brainstorma ämnesord, nyckelord.  Alla fick turas om med att hitta på sökord på svenska och engelska. De gick laget runt några varv.  Sökorden skrevs upp på en tavla och diskuterades.
 

Efteråt jobbade assistenterna parvis med att gruppera ämnesorden enligt en matris som bibliotekarierna gav dem. Paren lottades ut.
 

De fick också prova göra sökningar med sökorden i OneSearch (metasökning i alla bibliotekets databaser) samt lära sig sökteknik såsom frassökning och trunkering.
 

Till sist rapporterade alla sina resultat, åtföljt av diskussion. Assistenterna fick också ge feedback på metoden.

 

Vad tog jag med mig hem?

 

Förutom att det alltid är berikande att träffa kolleger och bolla arbetsmetoder och rutiner fick jag lust att experimentera med de olika smågruppsmetoderna. Här finns en hel del att ösa ur och inspireras av.
 

Erasmus är en billig och bra möjlighet att nätverka och bekanta sig med kolleger och arbetssätt i andra länder. Om du ännu inte varit på utbyte uppmanar jag dig att ta vara på chansen.
 

Jag tackar alla jag träffade för inspirerande samtal och möten!
 

Vore kul om kollegorna i Halmstad fick lust att besöka oss i Helsingfors!

 

Referenser:

 • Barkley, E.F., Major, C.H. & Cross, K.P. (2014) Collaborative Learning Techiques: a handbook for college faculty (Second edition). Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons
 • Hurley, M., Jacobs, G. & Gilbert, M. (2006) The Basic SI Model, New directions for teaching and learning, no 106, s. 11-17. Wiley Interscience.
 • Högskolan I Halmstad, https://hh.se/

 

 

Text:

Ann-Kristin Åvall, informatiker
Arcada

 

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti