Sukellus opiskelijoiden tiedonhakuihin – Primon analytiikan kertomaa

28.02.2023

Kuva: Sanna Henttonen

Oletko aina halunnut tietää, millaisia hakuja opiskelijat tekevät kirjaston hakupalveluissa? ExLibriksen Primo-hakupalvelun käytöstä on saatavilla paljon käyttäjädataa Primon analytiikkatyökalun avulla.  Tämän datan avulla voimme löytää kehittämiskohteita niin kirjaston antamaan tiedonhankinnan opetukseen kuin ohjeisiin.  

Mitä tehtiin?  

LUT-tiedekirjaston opetustiimissä pidettiin Primo analytiikkapäivä loppuvuodesta 2022. Primon analytiikan avulla kirjaston henkilökunta voi tarkastella asiakkaiden toimia Primon hakupalvelussa. Tarkastelussa voi käyttää Ex Libriksen valmiita analyysipohjia, muiden Primo-organisaatioiden jakamia pohjia tai laatia analyysin alusta saakka itse. Primon analytiikan taustalla on Oracle Analytics Server. 

LUT-tiedekirjastolla on yhteiskirjastona kaksi Primo-näkymää, LUT Primo LUTin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä LAB Primo LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle. Primon analytiikan kautta pääsemme pureutumaan molempien näkymien käyttäjien tottumuksiin erikseen ja sitä kautta näkemään mahdolliset eri käyttäjäryhmien erilaiset tiedon- ja tuen tarpeet. Tässä artikkelissa tarkastelemme LAB Primon analytiikkaa. 

Analytiikkapäivässä tutustuttiin analytiikkatyökalun käyttöön ja tuloksiin. Otimme tarkasteluun muutamia käyttäjän toimista kertovia perusanalyysejä, kuten suosituimmat hakutyypit ja haut, käytetyimmät rajaukset, ja haut, joista ei tullut lainkaan tuloksia. Erityisesti näiden nollahakutulosten analysointi antoi mielenkiintoista tietoa asiakkaiden tiedonhausta ja sen kompastuskivistä, joka auttaa meitä kehittämään edelleen tiedonhankinnan opetusta ja erilaisia ohjeistuksia.  

Mitä havaittiin?  

LAB Primon suosituimpien hakujen kärjessä kuukaudesta toiseen olivat tietyt paljon käytetyt tietokannat ja kirjat. Tarkasteltaessa LAB-ammattikorkeakoulun Primo-näkymän hakumäärien kokonaisuutta sisältäen perushaun, perushaun rajauksilla, tarkennetun haun ja tietokantahaun, nähdään että kiireisin aika Primosta hakemiseen keskittyy lukukausien vilkkaimmille kuukausille (Taulukko 1).  

Opiskelijat käyttävät ylivoimaisesti eniten Primon perushakua. Seuraavaksi suosituin hakutyyppi on tietokantahaku noin kuuden prosentin hakuosuudella, kun taas tarkennettujen hakujen osuus kaikista hauista oli noin neljän prosentin luokkaa. Ottaen huomioon perushaun vankkumattoman suosion, on hieman yllättävää, että perushaut suodattimilla ovat suhteellisen harvinaisia. Tämä voi johtua Primon ominaisuudesta poistaa suodattimet hakulauseketta muutettaessa, ellei niitä erikseen lukitse. 

Hakujen määrää tarkasteltaessa on hyvä huomata, että Primo käsittelee esimerkiksi jokaista hakuun lisättyä rajausta tai haun kohdistusta omana hakunaan. Näin esimerkiksi käyttäjän näkökulmasta yksi haku, jota tuloslistalla tarkennetaan ensin vertaisarvoituun aineistoon ja sitten lisätään julkaisuvuosirajaus, kirjautuu Primon hakuhistoriaan kolmena hakuna. Jatkossa lisäksi nähdään, miten hakumääriin vaikuttaa Primon analytiikkaan tuleva päivitys, joka poistaa Googlen hakurobottien tekemät haut analytiikkaraporteista. 

Haku  elokuu  syyskuu  lokakuu  marraskuu  joulukuu  tammikuu
Perushaut 17 551  35 482 39 612 31 821 17 576 33 127
Perushaut suodattimilla 486 1570 1651 904 577 965
Tarkennetut haut 686 1596 3107 2066 1168 1287
Tietokantahaut 1532 2411 2531 2235 1312 2737
Tarkennetut ja perushaut yhteensä 20 255 41 059 46 901 37 026 20 633 38 116
Nollahaut 1930 1308 962 614 889 1275

Taulukko 1. Hakujen kokonaismäärä ja nollahaut puolen vuoden ajalta 

Nollahakutulokset ja mistä ne johtuivat? 

Nollahakutulosten osuus kaikista tehdyistä hauista on korkeimmillaan tarkastelujaksolla 10 prosenttia ja keskiarvoisesti noin neljä prosenttia, joten yllättävän moni haku ei tuota lainkaan tuloksia. Nollahakujen osuudessa on myös kuukausitasolla yllättävän suuria eroja.  

LAB Primon nollahakutulosten lukumäärä vaihteli 600–2000 välillä kuukaudessa, joten analysoitavaa dataa oli kohtuullinen määrä.  Tulokset ovat vietävissä excel –taulukoiksi, joka tarvittaessa mahdollistaisi tarkankin käsittelyn, mutta tyydyimme tiimissä käymään tuloksia läpi silmäillen ja nostamaan tarkasteluun usein toistuvat ongelmat. 

Keskeisiä syitä nollahakutuloksiin olivat: 

  • Hakeminen kokonaisilla viitetiedoilla,kuten Parantainen, J. 2008. Tuotteistaminen – Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. Helsinki: Talentum Media Oy 
  • Lainausmerkkien epätarkoituksenmukainen käyttö, kuten “lapsuuden ajan haitalliset kokemukset” tai “managers or nurse leaders or head nursers” tai “mitä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus” 
  • Hakeminen kohdistaen väärään kenttään, kuten haku kirjan nimellä tekijä -kentästä  

Näiden lisäksi mukana oli selviä kirjoitusvirheitä sekä esimerkiksi hakuja ISBN-numerolla tai DOI:lla materiaalista, joka ei kuulu kirjaston kokoelmiin.  

Kokonaisilla viitetiedoilla hakeminen on Primossa hieman riskialtis strategia, välillä se toimii, toisinaan ei. Selkeää logiikkaa toimivuudelle ei tässä tarkastelussa löydetty, mutta esimerkiksi viitetiedoissa olevat kokonaiset etunimet tai eri painoksen julkaisuvuosi heikensivät löydettävyyttä. Maaliskuun Primo-päivityksessä käyttöön otettu Grobid tekoälytyökalu auttaa Primoa tehostamaan viitetietohakuja, jäämme seuraamaan missä määrin tämä parantaa löydettävyyttä. 

Entäs haun kohdistaminen ja rajaaminen? 

Primon käytetyimmät rajaukset olivat saatavuus, julkaisuaika, kieli, aineistotyyppi ja aihe (Kuva 1). Verkkomateriaalit kiinnostivat opiskelijoita ja “Verkossa saatavilla” -rajausta käytettiin runsaasti. Rajaus on hyödyllinen esimerkiksi verkkokirjoja etsittäessä, mutta artikkelien osalta Primon hakutuloksiin tulevat lähtökohtaisestikin vain kokotekstinä saatavilla olevat materiaalit, ellei hakua ole erikseen laajennettu, joten hyöty on vähäisempi.  

Pylväsdiagrammi, jossa eri fasettien käyttö kuukausittain

Kuva 1. Käytetyt rajaukset puolen vuoden ajalta (Kuva: Primo Analytics) 

Primoon on tehty kansainvälisesti käyttäjätestausta (Galbreath ym. 2018; DeMars 2017), jossa on todettu haun rajaamisen ja erilaisten haun kohdistamisessa käytettävien pudotusvalikoiden olevan välillä käyttäjille vaikeasti hahmotettavia tai hämmentäviä.  Nollahakutuloslistalta löytyvät haun kohdistamiset väärään kenttään voivat tukea tätä myös meidän Primomme osalta. Lisäksi haun kohdistus on valinta joka “tarttuu” hausta toiseen, kun taas esimerkiksi rajaussuodattimet nollautuvat aina uutta hakua tehtäessä, ellei niitä erikseen lukitse. Tämä epäjohdonmukaisuuskin saattaa aiheuttaa tiettyä huojuntaa käyttölogiikassa.  

LAB Primossa haettavana oletuskokoelmana on Kaikki, sisältäen sekä kirjaston painetun aineiston että e-aineistot. Tämän vaikutuksia nollahakutulosten määrään ei tiedetä, mutta hauista päätellen opiskelijat hakevat runsaasti artikkeleita ja tietokantoja jo heti perushausta, joten se, että ne löytyvät oletushausta on käyttäjälle hyvä.  

Miten analytiikka vaikutti arkeen? 

Pohdimme suosituimmista hauista nousevien tietokantojen lisäämistä esimerkiksi Primon etusivulle oikopoluiksi. Tätä ei kuitenkaan toistaiseksi tehty, koska halusimme välttää jo ennestäänkin suosittujen aineiston lisämarkkinointia mahdollisesti muiden aineistojen kustannuksella. 

Perushaun dominoidessa opiskelijoiden hakukäyttäytymistä kannattaa siihen keskittyä myös tiedonhankinnan opetuksissa ja ohjauksissa. Toisaalta tarkennetun haun hyötyjen esille nostaminenkin voi olla perusteltua, koska se on opiskelijoille selvästi vieraampi. Kunhan perushaun käyttölogiikka on jo hallussa. Rajaukset ovat Primon käytössä tärkeitä, ja on mukava huomata, että niitä käytetään melko runsaasti. Lokakuun runsas rajausten käyttö selittynee tiedonhankinnan opetusten suurella määrällä ja opiskelijoiden testihauilla.  

Nollahakutulosten osalta päätettiin muutamista jatkotoimista, joilla pyritään vähentämään tyhjien hakujen määrää jatkossa. Pidimme koko kirjaston väelle infon siitä, millaisia nollahakuja Primosta on tehty ja ohjeet mitä tarkistaa, jos asiakas sanoo, ettei hakutuloksia löydy. Lisäksi nollahakutuloksista saadaan vinkkejä aineistoista, joita kaivataan kokoelmiin.   

Kiinnitimme huomiota siihen, miten lainausmerkkien käytöstä puhutaan opetuksessa, ja otimme mukaan myös maininnan siitä, että otsikkomaiset haut lainausmerkkien sisällä harvoin tuottavat hyviä tuloksia. Lisäksi tarkistimme ja päivitimme tiedonhankinnan oppaissa olevia esimerkkejä lainausmerkkien käytöstä vähentääksemme monitulkintaisuutta, aiemmin haun aihe on saattanut olla lainausmerkeissä ennen varsinaista esimerkkiä, joka on voinut sekoittaa opiskelijoita. Kevään aikana uudistamme myös Primon nollahakutulossivun ohjeistusta. 

Primon analytiikka on laaja tiedonlähde, josta olemme vasta raapaisseet pintaa. Jaetut mallianalyysit auttavat alkuun ja mukauttamisvaihtoehdot ovat lähes rajattomat, vaikkakin omien raporttien tekeminen eteneekin välillä yrityksen ja erehdyksen tietä. Kuten Primon analytiikka itsekin toteaa, It’s never lonely with data.  

Lähteet

Kirjoittajat

Essi Prykäri

Tietoasiantuntija

Essi Prykäri toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Kirjoittajan muut artikkelit

Riikka Sinisalo

Tietoasiantuntija

Riikka Sinisalo toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti