Tiedonhankintataitoja toisen asteen opiskelijoille – Poluttamo-hankkeessa tehtyä ja tekeillä

20.09.2017

Lapin AMKin kirjasto ja eOppimispalvelut ovat mukana Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea toisen asteen opiskelijaa oman opintopolun selkiyttämisessä, opinnoissa etenemisessä sekä ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä. Artikkelissa kerrotaan, miten tiedonhankintataitoihin painottuva osahanke on edennyt.

ESR-hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.  Hankkeen kotisivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeesta ja eri toteuttajien tuotoksia.

Lapin AMKin tavoitteena hankkeessa on

  • helpottaa aloittavien opiskelijoiden siirtymää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tukemalla informaatiolukutaitojen kehittymistä ja lisäämällä valmiuksia ongelma- ja projektilähtöiseen opiskeluun
  • luoda uusia toimintamalleja ja sähköisiä palveluita opiskelijoiden tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon kehittämiseksi
  • luoda nuorten opiskelijoiden tarpeisiin vastaavia tiedonhankinnan verkko-ohjauspalveluita sekä
  • lisätä kirjaston henkilökunnan ohjaustaitoja ja aineistojen sisältöjen tuntemusta.

Osaamisen tunnistaminen: kyselyn tuloksia

Hankkeen aikana on selvitetty toisen asteen opiskelijoiden tiedonhankintataitoja ja -tarpeita kirjallisuuden perusteella, keskustelemalla mm. opettajien kanssa ja verkkokyselyllä toisen asteen opiskelijoille heidän tiedonhankintatavoistaan ja -taidoistaan. Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 379: Ammattiopiston Lappian opiskelijoiden vastauksia oli 75, Omnian 141 ja Hämeenlinnan Lyseon lukion 163. Vastaajista 40 prosenttia oli miehiä ja 60 prosenttia naisia. Kyselyn mukaan opiskelijat käyttivät internetiä paljon itsenäisesti opintoihin liittyvään tiedonhakuun, mutta opettajan ohjauksessa internetiä mainittiin käytettävän melko vähän: 6 prosenttia käytti päivittäin opettajan ohjaamana ja 14 prosenttia vähintään kerran viikossa.

Kirjaston järjestämää opastusta oli saanut vain noin 20 prosenttia vastaajista, ja heistä noin 62 prosenttia oli sitä mieltä, että siitä ei ollut hyötyä! Opintojen aikana noin 80 prosenttia oli saanut opetusta internetin tiedonhausta ja esimerkiksi Googlen käytöstä. Hakusanojen merkityksestä opetusta oli saanut 44 prosenttia, ja haun tulosten arviointiin opetusta oli saanut 45 prosenttia. Opinnoissa tärkeimpänä tietolähteenä koettiin verkosta saatava materiaali, mutta myös oppikirjat ja painettu aineisto koettiin kuitenkin edelleen tärkeiksi. Tuntimuistiinpanojen merkitys oli myös suuri: 40 prosenttia piti niitä erittäin tärkeinä.

Kirjastot ovat monissa oppilaitoksissa opastaneet opiskelijoita tiedonhankintaan erilaisilla ohjeistuksilla tai kursseilla. Usein materiaalit ovat ainakin olleet hyvin tekstipainotteisia, ja aiemmin kirjastot opastivat käyttäjänsä hakemaan tietoa ja rajaamaan hakuja muun muassa Boolen operaattoreiden avulla. Nykyisin tietokantojen ja hakupalvelujen käyttöliittymät ovat kehittyneet sen verran, että näitä hankalasti opeteltavia operaattoreita ei välttämättä tarvitse opastaa. Boolen operaattorien siirtyminen taustalle näkyi vastauksissa, sillä 10 prosenttia vastaajista osasi käyttää ja käytti niitä, mutta suurin osa vastaajista (n. 75 %) ei edes tiennyt, mitä Boolen operaattorit ovat.

Jotain on syytä tehdä opiskelijoiden tiedonhankintataitojen edistämiseksi, koska tämäkin kysely paljastaa, että puutteita taidoissa löytyy. Kyselyn avoimissa vastauksissa (112 kirjausta) melkein puolet vastaajista oli sitä mieltä, että luotettavan tiedon löytäminen ja arvioiminen on tiedonhankinnassa vaikeinta ja/tai aikaa vievää. Toiseksi vaikeimpana (15 vastauksessa) kirjattiin oikeiden hakusanojen löytäminen. Vastanneet opiskelijat ovat suurimmaksi osaksi (73 %) sitä mieltä, että heidän tiedonhankintataitonsa ovat riittävät opintoja varten. Tällaisia olettamuksia toisen asteen opiskelijoilla on havaittu ennenkin muissa tutkimuksissa. Toisaalta monissa tutkimuksissa on todettu, että todellisuudessa taidoissa on puutteita (ks. esim. Kaarakainen & Saikkonen 2015). Näistä tutkimustuloksista kerrotaan myös mm. Puustisen (2016) artikkelissa Samassa veneessä -julkaisussa.

Hankkeessa tehdyn kyselyn vastaukset ja hankittu taustamateriaali sekä kirjastotyössä saatu ja testien tuloksena saatava palaute ohjaa sitä, millaisia tehtäviä, ohjeistuksia ja muita sisältöjä hankkeessa tuotetaan. Pelillisyyttä haluttiin ottaa meilläkin haltuun, ja parhaillaan tekeillä on eOppimispalveluiden ja kirjaston yhteisesti suunnittelema tiedonhankintapeli, jota testataan tulevana lukuvuonna ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kanssa. Tästä sitten lisää, kunhan asia etenee.

Lähteet

Kaarakainen, M. & Saikkonen, L. 2015. Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus Vol 34, Nro 4 (2015). Viitattu 10.11.2016 http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/53484/16650.

Puustinen, M. 2016. Poluttamo – oma digipolku oppimiseen. Teoksessa: Helena Kangastie (toim.). ”Samassa veneessä”: Tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä hyvinvoinnin edistämistä Lapin ammattikorkeakoulussa.  Lapin AMKin julkaisusarja. Sarja B. Raportit ja selvitykset, Lapin ammattikorkeakoulu, 99–101.  Viitattu 30.8.2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-143-6.

Teksti: Marjatta Puustinen, Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Kuva: Harri Tarvainen
Kommentit

Jätä kommentti