Tutkimuksen ja TKI-toimintojen tukeminen Lapin korkeakoulukirjastossa

11.06.2018

Photo by Brooklyn Morgan on Unsplash CC0

Lapin korkeakoulukirjastossa rakennetaan yhteisiä palveluita yliopiston tutkimukselle ja ammattikorkeakoulun TKI-toiminnalle. Tulevaisuuden haasteet tarkoittavat myös kirjaston roolin uudelleen määrittelyä ja uusien palveluiden rakentamista yhteistyössä taustaorganisaatioiden kanssa.

 

Tieteellisten kirjastojen toimintaympäristö on muuttumassa hyvin nopeasti. Tehtäväkenttä laajenee, mutta samanaikaisesti resurssit eivät juurikaan lisäänny. Lapin korkeakoulukirjastossa muutokseen on valmistauduttu yhdistämällä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kirjastot. Uusi organisaatio muodostuu kolmesta kiinteässä yhteistyössä toimivasta palvelukokonaisuudesta. Tavoitteena on tehdä kirjastosta joustavampi ja ketterämpi.   

Yhteiskirjaston tehtävä on tarjota laadukkaat palvelut niin ammattikorkeakoulun kuin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Palvelumallia rakennetaan sillä ajatuksella, että palvelut ovat yhtenäisiä, mutta niitä voidaan tarvittaessa räätälöidä kohderyhmälle sopiviksi. Uudessa organisaatiossa tavoitteena on toimia entistä tiiviimmin opiskelijan, opettajan ja tutkijan arjessa. Palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa, käyttäen hyväksi kehittyviä teknologisia ratkaisuja.

 

Avoin tiede ja avoin TKI-toiminta

Tutkimus- ja TKI-palvelut on yksi kirjaston kolmesta palvelukokonaisuudesta. Se tukeutuu vahvasti kahteen muuhun, opetus- ja asiakaspalveluun sekä tietoaineistopalveluun. Palvelukokonaisuudet on rakennettu Lapin korkeakoulukirjaston vision mukaan, jossa kirjastotyön ytimessä ovat asiantuntijuus, osaaminen ja palvelujen kehittäminen. Keskeisessä roolissa kirjaston tutkimuksen ja TKI-toiminnan palveluissa on avoimen tieteen ja avoimen TKI-toiminnan tukeminen ja edistäminen taustaorganisaatioissa. Se on myös hyvä esimerkki toiminnasta, jossa yhteiskirjasto toimii kustannustehokkaasti tarjoamalla tukea ja palveluita molempien korkeakoulujen asiakkaille.

Avoin tiede ja TKI-toiminta perustuvat samoihin periaatteisiin ja toimintatapoihin, joihin sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet. Kirjaston tavoitteena on hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja siirtäminen edelleen yli organisaatiorajojen. Yhteiskirjasto toimii rajapinnassa, jossa tietoa voi sulavasti välittää organisaatiosta toiseen.

Uusi palvelumalli on rakennettu aikaisempien palveluiden pohjalta, mutta niitä kehitetään jatkuvasti saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta. Yhtenä keskeisenä ajatuksena kirjaston tutkimus- ja TKI-palveluita kehitettäessä on rohkeus kokeilla uusia ratkaisuja. Kun rakennamme uutta, on myös uskallettava epäonnistua ja oppia virheistä.

 

Uusia toimintamalleja

Kirjastopalveluiden murros näkyy jo kävijämäärissä ja painetun aineiston käyttöluvuissa. Kokoelmien säilytyksen ja käytön sijasta kirjaston fyysinen tila on muuttunut oppimisympäristöksi ja kohtaamispaikaksi. Kirjaston tarjoama tila on myös samanaikaisesti jatkuvasti laajentunut virtuaalisiksi palveluiksi. Verkossa tarjotaan opetusta, informaatiota ja digitaalisia kokoelmia.  

Kirjaston on otettava uusia rooleja. Tulevaisuudessa osallistuminen tutkimus- ja TKI-hankkeiden eri vaiheisiin vaatii uudenlaisen asiantuntijuuden ottamista kirjastotyössä. Julkaisutoiminnan tukeminen edellyttää laajamittaista osaamista julkaisuprosessin eri vaiheissa. Tämä ei onnistu ilman tiivistä yhteistyötä korkeakoulun julkaisu- ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Kirjaston tehtävä on myös mahdollistaa avoimen tieteen ja avoimen TKI-toiminnan prosesseja. Tämä tarkoittaa, että kirjaston näkyvyyttä korkeakoulussa täytyy lisätä tarjoamalla laadukkaat ja selkeät palvelut yhdessä paikassa, myös verkon kautta.

Tulevaisuuden visiossa kirjasto on yhteistyökumppani tutkimuksessa ja TKI-toiminnassa. Tehtävät, kuten bibliometrinen analyysi ja tutkimuksen vaikuttavuuden analysointi, ovat yhä tärkeämpi osa kirjaston palvelukokonaisuutta. Näiden palveluiden kysyntä kasvaa, koska tutkimustoiminnan ja julkaisujen merkitys korkeakoulujen rahoitukselle on yhä tärkeämpi.

Kirjaston kannalta on myös tärkeää lähentää yhteistyötä korkeakoulun IT-palveluiden ja tutkimus- ja TKI-palveluiden kanssa. Kirjastojen uudet järjestelmät tutkimustiedolle, ja myös uusi kirjastojärjestelmä, edellyttävät uudenlaisten integrointien rakentamista eri järjestelmien välille. Tässä työssä kirjaston on oltava tasaveroinen asiantuntija passiivisen tilaajan sijaan.  

 

Tulevaisuuden haasteet

Tutkimuksen ja TKI-toimintojen palvelukokonaisuuden ydin on viedä eteenpäin avoimen tieteen toimintamallia korkeakouluyhteisössä. Tavoitteena on edistää tieteellisen tutkimustiedon – julkaisujen, aineistojen ja menetelmien – näkyvyyttä, löydettävyyttä ja saatavuutta. Käytännössä uutta palvelukokonaisuutta rakennetaan keskustelemalla sekä yliopiston tutkimuspalveluiden, että ammattikorkeakoulun TKI-hankkeiden johdon kanssa. Tässä yhteydessä on löydetty uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita palvelumallin rakentamiseen. Vaikka Lapin korkeakoulukonsernilla on jo kohtuullisen pitkät perinteet yhteistyöstä, niin yhteiskirjaston kannalta positiivinen haaste on lisätä tutkimus- ja TKI-hankkeiden yhteistyötä.

Käydyissä keskusteluissa yliopiston tutkimushankkeiden ja ammattikorkeakoulun TKI-hankkeiden kanssa on havaittu samankaltaisia toiveita kirjaston palveluille. Kirjaston asiakaspalvelua ja opetusta on kehuttu, mutta toiveita on esitetty uusista palveluista kuten työvälineistä tutkimusdatan hallinnan eri vaiheisiin. Samoin avoimeen tieteeseen ja TKI-toimintaan liittyvää ohjeistusta ja koulutusta haluttiin lisää.  

Tulevaisuuden tavoitteena voidaan pitää sitä, että kirjaston rooli kahden organisaation välissä toimivana yhteiskirjastona vähenee, ja sen sijaan tutkimus- ja TKI-palvelut ovat tasapuolisesti tarjolla sekä yliopistolle että ammattikorkeakoululle. Alku on näyttänyt, että korkeakouluyhteisö näkee kirjaston mielellään asiantuntijana myös tutkimukseen ja TKI-toimintaan liittyvissä palveluissa.

Tietoa kirjoittajasta:

Toni Raja-Hanhela
Palvelupäällikkö / Tutkimus- ja TKI-palvelut
Lapin korkeakoulukirjasto


“The Library is the heart of the University.” 
-- Charles William Eliot

Kommentit

Jätä kommentti