Vasa: Synergi på Brändö i Tritonia!

02.04.2017

I Vasa har vi inom Tritonia lång erfarenhet av samarbete, sammanslagningar och flyttprojekt. Det senaste flyttprojektet var sammanslagningen av Yrkeshögskolan Novias och Vasa yrkeshögskolas (VAMK) social- och hälsovårdsbiblioteksenheter med Tritonia på Universitetsstranden på Brändö i Vasa. 16 000 evaluerade böcker flyttades i slutet av höstterminen, och det lyckades väl tack vare bra planering i god tid. De fyra biblioteksanställda flyttade med och svarar nu för sin del av Tritonias service.

”Flytten från Seriegatan till Universitetsstranden planerades under en lång tid. Förberedelserna var omfattande och grundliga vilket gjorde att själva flytten förlöpte smidigt. I det förberedande arbetet var samlingsarbetet en central och viktig del. Det handlade både om databasarbete och fysisk hantering av böckerna. Vi gick igenom samlingarna, utvärderade och gallrade. En del avskrivningar gjordes, främst dubbletter men även en del äldre litteratur. De avskrivna böckerna sändes till Depåbiblioteket eller skänktes till kunderna. Efter att alla samlingar flyttats gjordes databaskörningar och inom en vecka var flytten genomförd i sin helhet. Eftersom vi hade varit en del av Tritonia sedan år 2010 så hade vår verksamhet och våra serviceprinciper redan förenhetligats och detta underlättade också själva integreringen på Universitetsstranden.” berättar Novias informatiker för social- och hälsovetenskaper Gun Vestman.

Nu betjänar Tritonia alla Vasas 13.000 högskolestuderande från 5 högskolor på finska, svenska och engelska på Universitetsstranden på Brändö. Från januari 2017 är all yrkeshögskoleundervisning i Vasa koncentrerad till högskolecampusområdet  på Brändö. Vård-och socialutbildningarna från VAMK och Novia finns nu under samma tak i byggnaden Alere, där undervisningen startade i januari.  VAMK och Novia har grundat den gemensamma tvåspråkiga  social- och hälsovårdsutbildningscampuset Alere, där  man samarbetar om gemensamma resurser över organisations- och språkgränser.  Yrkeshögskolornas teknikutbildningar finns inom samma campus.

På andra sidan gatan ligger Vasa universitets campus  samt högskolornas gemensamma bibliotek Tritonia, ett samarbete mellan universiteten(Vasa universitet, Vasaenheterna inom Åbo Akademi och Hanken från 2001) och yrkeshögskolorna (VAMK och Novia från 2010) i Vasa.  De nyinflyttade lärarna och studerandena i Alere erbjuds nu extra mycket biblioteksintroduktioner till Tritonia, som erbjuder betydligt mer omfattande samlingar, service och utrymmen än de gamla social- och hälsovårdsbiblioteksenheterna.

”Flytt från en liten biblioteksenhet till ett stort bibliotek innebär för bibliotekets användare en ny introduktion till bibliotekets användning. De studerande som deltagit i rundturerna har varit verkligen intresserade av sitt nya bibliotek och de möjligheter det ger. Längre öppettider, större samlingar  som är lätta att hitta i och annan service som möjligheter att boka grupprum, är sådant som gynnar studerandena”, berättar Anne Wargelin, VAMKs informatiker  för social- och hälsovårdsområdet.

Tritonia värnar om att det välfungerande samarbetet mellan biblioteket och lärarna inom social- och hälsovårdsutbildningarna bibehålls också i Alere.

 

Vaasa: Synergiaa Palosaarella Tritoniassa!

Tiedekirjasto Tritoniassa Vaasassa on pitkä kokemus yhteistyöstä, yhdistymisistä ja muuttoprojekteista. Viimeisin muuttoprojekti oli Vaasan kahden ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian, sosiaali- ja terveysalan kirjastoyksikköjen muutto Tritonian Yliopistonrannan kirjastoon Vaasan Palosaarelle. 16.000 kirjaa evaluoitiin ja muutettiin syyslukukauden päättäjäisiksi joulukuussa 2016. Muutto onnistui hyvin, kiitos hyvissä ajoin aloitetun hyvän suunnittelun. VAMKin ja Novian sosiaali- ja terveysalan kirjastojen neljä työntekijää muuttivat hekin ja vastaavat nyt osaltaan Tritonian Yliopistonrannan palveluista.

”Muutto Novian Sarjakadun kirjastoyksiköstä Yliopistonrantaan suunniteltiin ja valmisteltiin ajan kanssa, kattavasti ja perusteellisesti, minkä ansiosta itse muutto sujui hyvin. Muuttovalmisteluissa keskeistä oli kokoelmatyö sekä tietokantatyönä että fyysisenä kirjojen käsittelynä. Kävimme läpi kokoelmat, arvioimme ja karsimme. Kokoelmista poistettiin enimmäkseen kaksoiskappaleita, mutta myös vanhempaa kirjallisuutta. Poistetut kirjat lähetettiin Varastokirjastoon tai lahjoitettiin asiakkaille. Kokoelmien muuttamisen jälkeen tehtiin tietokantamuutokset ja viikossa muutto oli kokonaisuudessaan ohi. Koska olemme olleet osa Tritoniaa vuodesta 2010 alkaen, toimintamme ja palveluperiaatteemme on jo yhtenäistetty, mikä myös helpotti integroitumista Yliopistonrantaan.” kertoo Novian sosiaali- ja terveysalan informaatikko Gun Vestman.

Nyt Tritonian Yliopistonrannan kirjasto Palosaarella palvelee kaikkien Vaasan viiden korkeakoulun 13.000 suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä opiskelijaa. Vuodesta 2017 alkaen kaikki Vaasan ammattikorkeakouluopetus (VAMK, Novia) on keskitetty Palosaaren korkeakoulukampukselle. VAMKin ja Novian sosiaali- ja terveysalan koulutukset ovat nyt saman katon alla Aleressa, jossa opetus alkoi tammikuussa. VAMK ja Novia ovat perustaneet yhteisen kaksikielisen sosiaali- ja terveydenhoitoalan kampuksen, Aleren, jossa yhteisiä oppimisympäristöjä ja opettajien työpanosta hyödynnetään yli organisaatio- ja kielirajojen. Ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutukset toimivat samalla kampuksella.

Kadun toisella puolella sijaitsee Vaasan yliopisto sekä kaikkien Vaasan korkeakoulujen – Vaasan ylipiston, VAMKin, Novian sekä Åbo Akademin ja Hankenin Vaasan yksikköjen – yhteinen tiedekirjasto Tritonia, jossa yhteistyö alkoi Vaasan yliopistoyksikköjen kesken vuonna 2001 ja kaikkien Vaasan korkeakouluyksikköjen kesken 2010. Alereen muuttaneille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille järjestetään nyt erityisen paljon kirjastoesittelyjä, sillä Tritonia tarjoaa huomattavasti suuremmat kirjastokokoelmat, -palvelut ja -tilat kuin aiemmat sosiaali- ja terveysalan kirjastoyksiköt.

”Pienestä kirjastoyksiköstä muutto isoon kirjastoon vaatii kirjaston käyttäjiltä uudelleen perehtymistä kirjaston käyttöön ja esittelykierroksille osallistuneet opiskelijat ovatkin olleet todella kiinnostuneita uudesta kirjastostaan ja sen mahdollisuuksista. Opiskelijat hyötyvät sekä laajemmista aukioloajoista että helposti saavutettavista laajemmista kokoelmista ja muista palveluista, joita ovat esimerkiksi ryhmätyötilojen varausmahdollisuus.” kertoo VAMKin sosiaali- ja terveysalasta vastaava informaatikko Anne Wargelin.

Sosiaali- ja terveysalan yksiköissä solmittuja kirjasto- ja opetushenkilökunnan välisiä hyviä yhteistyösuhteita halutaan ylläpitää ja vaalia Aleressakin.

 

Kommentit

Jätä kommentti