Virtuaalimaailmoissa Portugalin maaliskuussa: Experiential Learning in Virtual Worlds –konferenssi 7. – 9.3.2013 Lissabon

18.06.2013

Kolmas kansainvälinen virtuaalimaailmoja ja oppimista käsittelevä konferenssi Experiential Learning in Virtual Worlds pidettiin Lissabonissa 7. – 9.3.2013. Konferenssin tarkoituksena oli tutkia formaalia ja informaalia oppimista virtuaalimaailmoissa, jakaa kokemuksia ja best practice –käytäntöjä sekä keskustella tulevaisuuden mahdollisuuksista virtuaalimaailmojen käytöstä opetuksessa ja oppimisessa.

Turun AMK:n kirjasto on kehittänyt opetus- ja neuvontapalveluja 3D-virtuaalimaailma Second Lifeen ja palveluista on kerätty myös opiskelijoiden palautetta. Matkan tarkoituksena oli kuulla ja oppia muiden 3D-virtuaalimaailmoja oppimisympäristönä käyttävien kokemuksista sekä kertoa omista kokemuksistamme. Tärkeänä tavoitteena oli verkostoitua alan kansainvälisten toimijoiden kanssa, ja tätä kautta löytää potentiaalisia hankekumppaneita suunnitteilla olevaan EU-hankkeeseen. Matkakassaamme kartutti saamamme apuraha EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Grundtvig-ohjelmasta.

Oppimista ja opetusta monin tavoin

Konferenssi oli hyvin kansainvälinen: eri alojen tutkijoita ja opetustehtävissä olevia oli 17 eri maasta (mm. Australia, Japani, Kanada, Hong Kong, Italia, Itävalta, Meksiko, Yhdysvallat, Malta, Mauritius), ja kaikilta osallistujilta edellytettiin hyväksyttyä englanninkielistä esitystä ja/tai session puheenjohtajuutta. Esitykset oli koottu kolmen – neljän esityksen sessioiksi, oma esityksemme oli sessiossa 8b: Learning and teaching in virtual worlds. Käsittelimme esityksessämme Students´ Experiences and Ideas of the Library Services in a Virtual World, kirjastopalveluita Second Life -virtuaalimaailmassa sekä kahta Turun AMK:n kirjaston sekä kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoiden projektia, joiden molempien tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden ohjausta sosiaalista mediaa hyödyntäen, tutkia virtuaalimaailmojen mahdollisuuksia opetuksessa ja tiedonhankintataitojen oppimisessa sekä selvittää, mitä mahdollisuuksia virtuaalimaailmat tarjoavat kirjasto- ja tietopalvelualan koulutukseen.

Konferenssissa käsiteltiin virtuaalimaailmojen käyttämistä oppimisessa laajasti käsittäen. Pari esitystä käsitteli perinteistä kaksiuloitteista virtuaalimaailmaa, muutama esiintyjä oli suunnittelemassa opetusta kolmiuloitteiseen virtuaalimaailmaan ja sitten oli niitä, jotka ovat käyttäneet 3D-virtuaalimaailmoja jo useita vuosia. Mukana oli myös esityksiä virtuaali- ja pelimaailmojen tutkimuksesta eri tieteenaloilta. Turun AMK:n terveysalalta konferenssiin osallistuivat lehtori Katriina Niemelä ja opetuksen IT-tukihenkilö Anu Havisto esityksillä  ”Simulation in Second Life and IRL – Supporting One Another” ja ”I – an Avatar”, joissa he kertoivat ensihoidon opiskelijoiden kanssa tekemistään opetuskokeiluista ja omista kokemuksistaan.

Olimme konferenssin ainoita kirjastoedustajia, mutta meille tutussa aihepiirissä liikkui Ridvan Ata, jonka esityksen Experiental Teaching and Learning as part of a Blended Approach: Classrooms, Blackboard and Second Life Practices konteksti oli informaatiolukutaidon opetus. Esitys liittyi hänen väitöskirjatyöhönsä Sheffieldin yliopistossa.  Väitöskirjassa tutkitaan, mikä pedagoginen viitekehys soveltuu parhaiten opettamisen korkeakoulutuksessa, joka tapahtuu sekä virtuaalimaailmassa että kontaktiopetuksessa. Lisäksi selvitetään Second Lifen merkitystä opiskelijoiden oppimisprosessissa opettaja-assistentin (teaching assistant) näkökulmasta.

Tutkimukseen osallistuneet 43 opiskelijaa olivat ensimmäisen vuoden tietohallinnon opiskelijoita Sheffieldin yliopiston Information Schoolissa ja he suorittivat informaatiolukutaidon moduulia. Moduulin tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden tiedonhankintataitoja, myös haastattelujen tekemistä, ja edistää heidän informaatiolukutaitoaan antamalla sekä käytännön että teoreettista tietoutta informaatiolukutaidosta ja informaatiokäyttäytymisestä. Opetuksessa käytettiin kontaktiopetusta, Blackboard-oppimisympäristöä, web-lähteitä sekä Second Lifea. Moduuliin osallistui lisäksi moduulin koordinaattori, kaksi opettaja-assistenttia, yksi opettaja, kaksi kirjastonhoitajaa samasta laitoksesta ja yksi kirjastonhoitaja muualta Englannissa. Aluksi opiskelijat tutustutettiin moduulin tavoitteisin ja työmuotoihin mukaan lukien SL. Perehdytyksen jälkeen opiskelijaryhmille jaettiin työstettäväksi informaatio-ongelmat: 1. Is the “Google generation” really bad at searching for, and evaluating, information?, 2.  How reliable is Wikipedia? 3.  Should Facebook users be concerned about their privacy and safety on Facebook? Opiskelijoille annettiin Second Lifessa minisaaret, joille he saivat rakentaa oman tilansa, jotta he voisivat työskennellä tehtäviensä kanssa sekä esitellä tuloksiaan muille. Opiskelijat työskentelivät myös informaatiokäyttäytymisen mallien parissa sekä harjoittelivat tutkimushaastattelujen tekemistä Second Lifessa.  Ridvan Ata totesi esityksessään, että oppimisen onnistumiseksi kaikkien virtuaalimaailmassa käytettävien materiaalien ja toimintojen pitää toimia moitteettomasti, myös perustaidoilla kuten avatarin ja kameran hallitsemisella voi olla suuri merkitys oppimiselle ja sille, miten opiskelijat suhtautuvat virtuaalimaailmaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden voi olla vaikea nähdä SL:n hyötyä oppimisessa, SL voi jakaa myös mielipiteitä jyrkemmin kuin muut oppimisalustat.

Ridvan Ata havainnoitsi sekä teki haastatteluja kurssin aikana tutkimustaan varten. Havaintojen ja haastatteluvastausten perusteella kurssin tuutorit käyttivät kokemuksellisen opettamisen periaatteita (experiential teaching) sekä kontaktiopetuksessa että Second Lifessa. Kokemuksellisessa opettamisessa kokemus opettamisen avainelementtinä on oppimisprosessin keskiössä.  Tutkimustulostensa perusteella Ata näkee kokemuksellisen opettamisen ja oppimisen kehittävän seuraavia taitoja: navigointi, integrointi, suunnittelu ja rakentaminen virtuaalimaailmoissa, esittely-, haastattelu- ja ryhmätyötaidot. Hänen mukaansa opetuksessa virtuaalimaailmoissa ei kuitenkaan aina hyödynnetä kokemuksellista opettamista ja oppimista vaan virtuaalimaailmoja käytetään enimmäkseen tilana simulaatioille ja toistetaan reaalimaailmaa.

Australialaisen Sue Gregoryn tutkimus kiinnitti huomiota informanttien suhteellisen suuren määrän ja tutkimuksen pitkäkestoisuuden vuoksi.  Hän oli vertaillut opettajaksi ja kouluttajaksi opiskelevien oppimista. Osa opiskelijoista oli käyttänyt opinnoissaan Second Lifea ja osa oli opiskellut ilman virtuaalimaailmaa.  Tutkimustulokset viittaavat siihen, että virtuaalimaailmassa opiskelleiden oppiminen olisi laadukkaampaa kuin toisten, koska he kokivat oppimisaktiviteettiensa olleen autenttisia ja ne olivat edistäneet opiskelijan sitoutumista ja syventymistä oppimiseen.

 Valitse oma maailmasi

Yksi mielenkiintoisista kokeiluista oli VICERO. Kai Erenli esitteli Wienin ammattikorkeakoulussa kehitettyä pisteytysmallia, jonka avulla käyttäjä voi löytää omiin taitoihinsa ja vaatimuksiinsa parhaiten soveltuvan virtuaalimaailman. Käyttäjä täyttää lomakkeen, ja annettujen tietojen perusteella ohjelma antaa ehdotuksen sopivasta virtuaalimaailmasta sekä opastaa käyttäjää, miten asentaa/käyttää/ylläpitää ohjelmaa. Näin opettaja ei jää yksin, vaan hän saa vinkkejä siitä, mistä aloittaa ja mistä saa tukea. Tarjolla olevien virtuaalimaailmojen listaa päivitetään säännöllisesti, joten valikoiman pitäisi olla aina ajantasalla. Sivuilla on kuvaukset listalla olevista virtuaalimaailmoista, kuten esim. Second Lifesta, OpenSimulatorista tai OpenWonderlandista.  VICERO-mallin beeta-versio on vapaasti käytettävissä osoitteessa http://vicero.fh-vie.ac.at

Lisäksi virtuaalimaailmojen sidosryhmiä (kehittäjiä, opettajia, ammattikäyttäjiä) pyydetään antamaan ohjelmasta palautetta. Palautetta ei käytetä pelkästään VICERO-ohjelman kehittämiseen, vaan virtuaalimaailmojen parantamiseen yleisesti.  VICERO on tarkoitettu palvelemaan kasvavaa virtuaalimaailmojen käyttäjäkuntaa aloituspaikkana ja foorumina kokemusten vaihtoon (kuten best practice –caset) sekä keskusteluun kiinnostuneiden käyttäjien välillä.

Konferenssissa sai hyvän käsityksen virtuaalimaailmojen käytöstä opetuksessa sekä niiden tutkimuksesta. Yksi konferenssin anneista oli käsityksen laajeneminen maailmalla käytössä olevien virtuaalimaailmoista: Second Life ei ole suinkaan ainoa, vaikka näyttikin olevan eniten käytössä oleva oppimisympäristö. Hienoa oli myös huomata, että olemme Second Life -virtuaalimaailman käytössä oppimisympäristönä hyvin mukana kartalla.

Vaikka matkamme olikin maaliskuussa, niin alkukeväinen Lissabon johdatteli keski-ikäisen matkaajan hyräilemään Olavi Virran tapaan:

Kun saapuu huhtikuu ja kukkiin peittää maan, on kauneimmillaan Coimbra. Ken sinne seisahtuu, hän pois ei kaipaakaan, on Portugalin huhtikuu. Coimbra unelmoi, sen kattoin yllä soi, tää sävel joka mulle kevään rintaan toi. Näin kanssa ystäväin Coimbran lumoon jäin ja Portugalin huhtikuun…

Konferenssin ohjelma ja esitykset: http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/education/experiential-learning-in-virtual-worlds/conference-programme-papers-and-abstracts/

 

Kommentit

Jätä kommentti