Xamkin avointen oppimateriaalien ohjelma syntyi yhteistyöllä

06.06.2022

Keväisen auringon myötä saimme valmiiksi Xamkin avoimen oppimateriaali ohjelman (kuva: Terhi Kaipainen)

Xamkin avointen oppimateriaalien ohjelmaa rakennettiin alusta asti yhdessä oppimateriaaleja tuottavien opettajien ja muun henkilöstön kanssa. Yhteistyön tavoite oli, että ohjelman käytänteet tukevat mahdollisimman hyvin korkeakoulun ydintehtäviä, ja ne solahtavat helposti osaksi arjen työtä. Kun avointen oppimateriaalien ohjelman kehitystyö oli vielä käynnissä, se saatiin yhdistettyä osaksi Xamkin pedagogista uudistusta. Pedagogisen uudistuksen yhtenä linjana kulkee nyt avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit. 

Lähtökohta avoimien oppimateriaalien kehitystyölle oli hyvä, sillä Xamkin johtoryhmä asetti työlle oman työryhmän. Työryhmässä oli edustajia opetuksesta, ammattijärjestöstä, johtoryhmästä, hallinnosta ja kirjastosta. Xamkin johtoryhmä hyväksyi työryhmän laatiman esityksen tulevasta ohjelmasta toukokuussa 2020. Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelman aikatauluksi määriteltiin vuodet 2021–2022, ja valmis ohjelma hyväksyttiin toukokuussa 2022.

Työpajoista ideoita ohjelmaan

Ensimmäisessä vaiheessa halusimme saada tietoa avoimista oppimateriaaleista: Mitä oppimateriaaleja tuottavat ajattelevat avoimista oppimateriaaleista ja millaisia avoimia oppimateriaaleja on jo tuotettu ja käytetään? Mitä avoimista oppimateriaaleista tiedetään ja millaisia tunteita ne herättävät? Pidimme viisi verkkotyöpajaa kevään ja syksyn 2021 aikana osana eri koulutusalojen tiimikokouksia. Osallistujia oli yhteensä noin 150 henkilöä. Työpajoissa sai antaa ehdotuksia siitä, mitä tulevassa avoimien oppimateriaalin ohjelmassa pitäisi olla ja mitä siinä on hyvä huomioida. 

Työpajoista saadun aineiston perusteella löysimme kaksi isompaa teemakokonaisuutta: laatu ja sisällöt sekä tekijänoikeuden ja resurssit. Näiden pohjalta järjestimme syksyllä 2021 vielä kaksi kaikille avointa verkkotyöpajaa, joista ensimmäisessä työskenneltiin teemojen sisältö, käyttäjät ja laatu ja toisessa teemojen tekijänoikeudet, yhteistyö ja ajankäyttö ympärillä. Avoimissa työpajoissa oli lopulta vain muutamia osallistujia, mutta ne antoivat kuitenkin vahvistusta niistä päälinjoista, joita tulevassa Xamkin avoimien oppimateriaalien ohjelmassa olisi hyvä huomioida.

Opetuksen moninaiset materiaalit vaativat määrittelyä

Opetuksen tueksi tuotetaan paljon erilaista materiaalia ja aineistoja. Tämän vuoksi näimme tärkeäksi määritellä, mitä Xamkin kohdalla erilaisilla ja erilaisiin tarkoituksiin tuotetuilla materiaaleilla ja aineistoilla tarkoitetaan.

Teemme ohjelmassa jaon avoimiin opetus- ja oppimateriaaleihin. Tämä oli keskeinen havainto ja oivallus ohjelman laatimisen prosessissa, joka selkiytti arjen opetukseen liittyvää materiaalin tuottamista ja käyttöä suhteessa varsinaiseen julkaisutoimintaan. Avoimilla opetusmateriaaleilla tarkoitetaan aineistoja, joita opettaja käyttää opetuksen yhteydessä tai jonka avulla opettaminen tapahtuu. Nämä sijaitsevat Xamkin omissa, kirjautumisen takana olevissa järjestelmissä. Avoimilla oppimateriaaleilla taas tarkoitetaan aineistoja, jotka ovat läpäisseet julkaisu/tuotantoprosessin ja/tai ne on kustannustoimitettu osaksi Xamkin Oppimateriaali -julkaisusarjaa. 

Avoimet oppimateriaalit julkaistaan vielä tätä kirjoittaessa tekeillä olevalla Xamkin omalla avoimella oppimateriaalialustalla. Lisäksi vähintään aineistojen metatiedot viedään kansalliseen Avoimien oppimateriaalien kirjastoon. Kummatkin oppimisen ja opetuksen tueksi tarkoitetut materiaalit lisensoidaan Creative Commons -lisensseillä, joista suositellaan lisenssejä CC-BY (nimeä) ja CC-BY-SA (jaa samoin lisenssejä).

Xamkin suljetut ja avoimet oppimateriaalien käyttöympäristöt (kuva: Pekka Uotila ja Terhi Kaipainen)

 

Ohjelmassa on määritelty avointen oppimateriaalien kriteerit, joiden lähtökohtana on se, että oppimateriaalin avaaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Laadittaessa oppimateriaalia avoimeksi on lähtökohtana aineiston tuleva käyttö  ja sille on mietitty selkeä kohderyhmä. Tarkoituksena on saavuttaa laajempi kohdeyleisö kuin opetusmateriaaleilla tavoitetaan. 

Avoimella oppimateriaalilla tulee olla kohderyhmän lisäksi: 

  • selkeä tavoite ja tarkoitus,
  • tilaaja kuten esim. koulutus tai TKI-toiminta,
  • tekijät, joilla on aineistoon käyttöoikeus,
  • suunnitelma koko elinkaaresta käsikirjoituksesta vanhentumiseen.
  • Jos avoin oppimateriaali julkaistaan julkaisusarjassa, se arvioidaan ja julkaistaan sarjan ohjeiden mukaisesti sekä siitä tehdään julkaisusopimus.

Oppimateriaalien laatu, resurssit ja tukipalvelut

Xamkissa avoimen oppimateriaalin laatua arvioidaan käyttäen apuna kansallista suositusta avoimien oppimateriaalien laatukriteereistä. Lisäksi suositellaan, että oppimateriaalien tekijät toimivat mentoreina ja vertaisarvioijina toisilleen laatiessaan avoimia oppimateriaaleja esimerkiksi Xamkin pedavalmennuksen yhteydessä, jolloin tämä osaltaan toimii laadun varmistuksena.

Jotta avoimien oppimateriaalien laadun arviointi mahdollistuisi hyvin, on sekä avoimen opetusmateriaalin että avoimen oppimateriaalin tuotannon tueksi määritelty erilaisia palveluita esim. lisensointikysymyksiin liittyen. Oppimateriaalin tekijän on mahdollista saada tukea koko oppimateriaalin tuotannon läpi aina käsikirjoituksesta julkistamiseen mm. Xamkin pedamentoreilta, kirjaston tietoasiantuntijoilta sekä julkaisuasiantuntijoilta.

Xamkin avoimen oppimateriaalien ohjelmassa huomioidaan myös paljon kysymyksiä herättäneet asiat liittyen tekijänoikeuksiin sekä resursointiin tai muuhun korvaamiseen. Tekijänoikeuskysymyksissä lähtökohtana on tietysti laki sekä työhön ja työsuhteeseen liittyvät erilaiset sopimukset. Lisäksi laadimme erillisen sopimuksen avoimen oppimateriaalin tuottamisesta. 

Avoimien oppimateriaalien tuottamisen resursoinnissa lähdettiin liikkeelle siitä, että tarkoituksena on vähentää päällekkäistä työtä ja helpottaa verkkoon rakentuvien opintojaksojen tekemistä. Opettajien osalta käytettävästä työajasta tai muusta korvauksesta mukaan lukien opetus- ja oppimateriaali sovitaan työaikasuunnitelmissa, kun materiaali on osa opintojakson rakentamista. Jos oppimateriaali julkaistaan Xamkin oppimateriaalisarjassa, oppimateriaalin tekijä sopii oppimateriaalin laatimiseen käytettävästä työajasta etukäteen esihenkilönsä kanssa. TKI-henkilöstön tuottaa avoimia oppimateriaaleja omien hankkeidensa puitteissa, jolloin tekemiseen käytetty työaika ja muu tarvittava resursointi tapahtuu hankkeen kautta.

Osaksi arkea pedagogisen uudistuksen kautta

Ohjelmia ja kehittämispyrkimyksiä tulee ja menee. Miksi juuri Avoimen oppimateriaalin ohjelmalla olisi pysyvää vaikutusta korkeakoulussamme? Työpajojemme perusteella vaikutelma on se, että avoimuus ei ole opetushenkilöstölle kovin keskeinen asia arjen työssä. Sen sijaan pedagoginen uudistus, jossa luodaan uusi opetussuunnittelun perusta, vaikuttaa kaikkien opettajien arkeen. 

Siksi uskomme, että tällä kertaa juuri tämä ohjelma tulee vaikuttamaan aidosti opetuksen toteuttamisen arkeen lähivuosina. Erityisen merkittävänä pidämme sitä, että avoimet oppimateriaalit on nimetty yhdeksi kehityslinjaksi pedagogisen uudistuksen prosessiin. 

Pedagogisen uudistamisen prosessin aikana kaikki Xamkin opettajat osallistuvat työpajoihin, joissa käsitellään muun muassa opetusmateriaalin ja oppimateriaalin roolia omilla opintojaksoillaan. Viimeisenä vaiheena Xamkin pedagogisessa uudistamisen prosessissa on uusi opetussuunnitelma, jonka rakentuu aiemmissa vaiheissa saatujen ja opetussuunnitelmatyöhön liittyvien työpajojen kokemusten ja materiaalien kautta. Erityisen mainiota on se, että kirjaston henkilökunta, julkaisuasiantuntijat ja verkko-oppimisympäristöjen asiantuntijat ovat osa tätä uudistusprosessia.

 

Voit tutustua Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelmaan tarkemmin Xamkin verkkosivuilla. Kesän aikana sivua muokataan vielä hieman mm. kuvituksen osalta.

 

Kirjoittajat

Terhi Kaipainen

Tietoasiantuntija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Pekka Uotila

tieto- ja julkaisupalveluiden päällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti