Yhteistyön voimaa – AMKIT konsortio 20 vuotta!

13.12.2021

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio sai alkunsa järjestelmäyhteistyöstä, mutta vähitellen yhteistyö on levinnyt laajaksi työn eri osa-alueille. Yhteistyö oli vuosituhannen alussa ammattikorkeakoulujen kirjastoille kehittymisen elinehto, mutta edelleen jakaminen on keskeisin onnistumisten ja menestymisen edellytys. Artikkeli tuo katsauksen siihen, miten konsortion työ on kehittynyt ja miltä se näyttää tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio perustettiin rehtorien päätöksellä, ja sopimus allekirjoitettiin 3.12.2001. Ennen konsortion perustamista oli ollut jo vuosikymmenen ajan varsin vilkasta ja vaikuttavaa amk-kirjastojen välistä yhteistyötä ja yhteisten asioiden edistämistä sekä yhteistyötä niin rehtorien, yliopistokirjastojen kuin silloisen Opetusministeriönkin kanssa.

Yhteistyökonsortion perustamisen aikaan ammattikorkeakoulut olivat vielä varhaisessa kehittymisvaiheessa, sillä viimeisimmät vakinaistettiin vasta vuosituhannen vaihteessa. Konsortiolla oli merkittävä rooli ja vaikutus ammattikorkeakoulujen kehittymiseen. Konsortio mahdollisti kirjastojen joustavan ja nopean kehittymisen ja toiminnan tarttumalla yhteisiin, voimavaroja vaativiin haasteisiin onnistuneesti. Yhteiset kokemukset ja ajatukset vahvistivat kirjastoja, jotka kykenivät luomaan ammattikorkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijoille vakaan tietoperustan. Laadukas ja ajantasainen teoreettinen ja soveltava tutkittu tieto avasivat mahdollisuuksia toteuttaa ammattikorkeakoulujen ydintehtäviä opetusta, oppimista, aluekehitystä sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa menestyksekkäästi. Samalla ammattikorkeakoulujen vaikuttavuus yhteiskunnassa vahvistui, kun ne kykenivät tarttumaan yhteiskunnassa ja työelämässä vallitseviin ajankohtaisin ilmiöihin ja haasteisiin.

Yhteiskunta on sittemmin monimuotoistunut edelleen ja haasteet ovat muuttuneet yhä kompleksisemmiksi edellyttäen tiivistä, monitoimijaista yhteistyötä ja tutkittua tietoa niiden ratkaisemiseksi, eikä amk-kirjastojen merkitys ole vähentynyt konsortion kahden vuosikymmenen kuluessa. Kirjastojen yhteistyökonsortion perustaminen oli merkittävä tapahtuma, jonka vaikutukset ovat ulottuneet ehkä vieläkin syvemmälle ja pidemmälle ammattikorkeakoulujen menestystarinassa kuin rehtorit osasivat odottaa.

Yhteisistä hankinnoista laajempaan yhteistyöhön

Yhteistyö, yhdessä tekeminen sekä ajatusten ja kokemusten jakaminen olivat ammattikorkeakoulujen kirjastoille kehittämisen ja kehittymisen elinehto vuosituhannen alussa, mutta yhdessä tekemisen merkitys on korostunut koko konsortion toiminnan ajan, ja on edelleen keskeisin onnistumisten ja menestymisen edellytys.

Konsortion lähtökohtana oli kirjastojärjestelmän yhteinen hankinta, mutta toiminnan ajateltiin kattavan myös muun yhteistyön. Onnistunut järjestelmän hankintaprosessi vahvisti käsitystä yhteistyön mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta, sen sijaan että voimavaroja käytettäisiin pelkästään yksittäisten kirjastojen kehittämiseen. Kirjastojärjestelmäyhteistyö ohjasi konsortion toimintaa ja painopistettä pitkään, kunnes vuonna 2020 amk-kirjastot siirtyivät uusiin kirjastojärjestelmäryhmittymiin.

Järjestelmän lisäksi yhteistyöhön on sisältynyt alkuajoista lähtien e-aineistojen neuvotteluja ja hankintaa, kirjastojen pedagogista kehittämistä, kuvailua ja metadataa sekä laatua yhteisten benchmarkausten, arviointien, tilastojen ja käyttäjäkyselyjen muodossa ja viestintää. Yhteistyön suuntaamista ja yhteisen ymmärryksen ja painopisteiden löytämiseksi konsortio on työstänyt strategian kulloisellekin viisivuotiskaudeksi. Toiminta on ollut pitkäjänteisesti ja yhteisesti suunniteltua, mutta joustavaa ja monimuotoista. Vaikuttavan yhteistyön rinnalla on kulkenut tarve jakaa kokemuksia, osaamista, intoa ja iloa. Yhteiset matkat, tapahtumat, koulutukset, webinaarit, kahvittelut ja illanvietot ovat olleet tärkeitä hetkiä toiminnan kehittämisessä. 

Avoimuuden edistäminen on ollut konsortion toiminnassa mukana jo yli kymmenen vuotta. Konkreettisina esimerkkeinä tästä ovat avoimesti verkossa julkaistava Kreodi sekä opinnäytetöiden ja julkaisujen tallennusalusta Theseus. Yhteinen verkkolehti Kreodi perustettiin alun perin pohjoisten amk-kirjastojen yhteiseksi verkkolehdeksi, mutta pian se muotoutui amk-kirjastojen yhteiseksi, konsortion ylläpitämäksi lehdeksi.

Theseus on erinomainen esimerkki toiminnasta, jossa yhteisesti saavutetaan vähemmillä resursseilla enemmän vaikuttavuutta kuin yksittäiset ammattikorkeakoulut erikseen saavuttaisivat. Theseuksen kehittäminen jatkuu voimakkaana. Puolet ammattikorkeakouluista on ottanut ja ottaa käyttöönsä Theseuksen käyttörajatut kokoelmat, jolla pyritään siihen, että opinnäytetyöt saataisiin mahdollisimman kattavasti Theseukseen. Opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen haetaan konsortiossa aktiivisesti yhteistä ratkaisua.

Konsortion alkuvaiheiden toimintaan on mielenkiintoista syventyä selaamalla ammattikorkeakoulukirjastojen historiikkia (Blinnikka & al. 2017), joka avaa kiinnostavan näköalan vuosituhannen kahden ensimmäisen vuosikymmenen koulutuspoliittiseen toimintaan sekä miten amk-kirjastoyhteistyö syntyi ja vaikutti siinä.

Tulevaisuuteen yhdessä

Yhteistyö on nyt konsortion tulevaisuuden keskiössä ehkä jopa enemmän kuin koskaan aiemmin. Yhdessä tekemiseen ohjaavat niin resursoinnin haasteet kuin uudet tavat ajatella korkeakoulukenttää. Digivisio avaa tietä uudelle korkeakouluopiskelijalle, jonka kouluna toimivat yhtä aikaa kaikki ne Suomen korkeakoulut, jotka opiskelija itselleen valitsee. Myös palveluiden on oltava valmiita mukautumaan korkeakoulutuksen muutokseen ja tarjoamaan palvelut räätälöidysti ja oikea-aikaisesti asiakkailleen.

Kuinka kirjastomme pystyvät palvelemaan uutta asiakastaan? Mistä opiskelija saa aineistonsa ja kuka häntä auttaa tiedonhaussa? Onko meillä yhteinen e-kirjasto? Ovatko aineistot avoimia? Onko metadata tarpeeksi hyvää niin, että aineistot ovat löydettävissä? Toimivatko järjestelmät kaikkialla? Onko meillä yhteinen asiakaspalvelupooli? Kuka hoitaa tiedonhaun opetuksen? Millaisia työvälineitä käytämme?

Emme vielä tiedä millainen on tulevaisuuden kirjasto. Varmaa on kuitenkin, että yksin emme sitä voi rakentaa. Opiskelijan liikkeisiin mukautuvien joustavien palvelurakenteiden luominen ja ylläpitäminen sekä laadukkaan tiedon saannin ja kirjastoammattilaisten avainosaamisen turvaaminen tarvitsevat resursseja, joita meistä harvalla tarpeeksi on.

Tarvitsemme yhteistyötä ja tarvitsemme tiedon ja taitojen jakamista. Tarvitsemme yhteisen näkemyksen siitä, minne olemme menossa ja mitä meidän kannattaa tehdä yhdessä. Voimamme on yhteistyössä ja yhteisessä konsortiossamme.

 

Hanna Lahtinen
AMKIT-konsortion puheenjohtaja 2017–2020 

Mira Juppi
AMKIT-konsortion puheenjohtaja 2021–2022

Lähteet

Kirjoittajat

Mira Juppi

tietopalvelupäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Hanna Lahtinen

johtaja

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti