Yhteistyötä ja vertaistukea: Lisätietoa tekniikan tietokantojen käytöstä Savoniassa ja Metropoliassa

09.12.2023

Kuva Andrew Martin Pixabaystä

Ammattikorkeakoulujen tekniikan alat ovat välillä kirjaston käytön kannalta arvoitus. Osa opiskelijoista käyttää painettua aineistoa vähän ja etenkin kansainvälisten tietokantojen käyttökelpoisuus opiskelijoille pohdituttaa. Mitä tietokantoja kannattaa suositella eri alojen opiskelijoille? Mitä tietokantoja tekniikan opettajat käyttävät itse? Tartuimme toimeen ja selvitimme Metropolian ja Savonian yhteisellä kyselyllä asiaa.

Yhteistyötä voi tehdä monella tavalla. Yksi tapa on vaihtaa kuulumisia toisen amkilaisen kanssa ja huomata, että samat asiat vaivaavat. Olimme Savoniassa ja Metropoliassa miettineet tahoillamme, mitä tietokantoja tekniikan opettajat käyttävät ja kaipasimme käyttäjätietoa tietokannoista tilastotietojen lisäksi. Näin syntyi idea tehdä yhteistyönä asiasta kysely.

Kevyttä yhteistyötä

Pienessä porukassa yhteistyötä oli helppo tehdä. Kyselyn tekemiseen ja toteuttamiseen osallistui tekniikan alan informaatikoita kaksi Metropoliasta ja yksi Savoniasta. Yhteistyö toteutui mutkattomasti ja kevyesti: vaihdoimme ajatuksia sähköpostitse ja projektin aikana tapasimme muutaman kerran Teamsissä. Teimme tätä muiden töiden ohessa, joten tiukkaan aikatauluun emme  edes pyrkineet.

Kaiken kaikkiaan projektiin kului aikaa noin puoli vuotta. Ajatus kyselystä syntyi viime vuoden lopussa ja kävimme kyselyn tuloksia yhdessä läpi toukokuun lopussa. Yhteistyö jatkui vielä syyslukukaudella tämän artikkelin kirjoittamisen tiimoilta.

Kyselyn toteutus

Webropol-kyselylomakkeessa oli neljä osiota. Ensimmäisenä oli lista suomenkielisistä ja kansainvälisistä tietokannoista. Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: Käytän ja En käytä. Kolmannessa osiossa kysyimme MetCat Finnan tai Savonia-Finnan kansainvälisten e-aineistojen haun käytöstä. Viimeisenä oli tilaa kirjoittaa terveisiä kirjastolle ja kolme kysymystä.

  • Käytätkö opetuksessa kirjaston tietokantoja?
  • Suositteletko opiskelijoille kirjaston tietokantoja?
  • Haluaisitko saada koulutusta kirjaston tietokannoista?

Ammattikorkeakoulukohtaisten erojen vuoksi kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot eivät voineet olla täysin yhteneväiset. Vaikka Metropolian ja Savonian tekniikan alan e-aineistot ovatkin valtaosin samoja, on aineistokokoelmassa myös eroavaisuuksia, varsinkin kansainvälisen aineiston kohdalla.

Anonyymi kysely oli avoinna kummassakin ammattikorkeakoulussa kuukauden maalis-huhtikuussa 2023. Metropoliassa kysely lähetettiin tekniikan tutkinto-ohjelmien henkilökunnan sähköpostilistoille. Savoniassa kehotus vastata kyselyyn lähetettiin sähköpostilistalle, jonka vastaanottajina on tekniikan alan henkilökuntaa ja TKI-väkeä. Molemmat kirjastot julkaisivat tiedotteen intranetissä.

Vastausmäärät yllättivät

Olemme tottuneet siihen, että kirjaston tekemiin kyselyihin ei yleensä saada paljon vastauksia. Pelkäsimme, että yhdelle tietylle alalle suunnatun kyselyn vastausprosentti saattaa jäädä hyvin alhaiseksi. Onneksi kummankin ammattikorkeakoulun vastausmäärät yllättivät positiivisesti. Mitään suurta vastaustulvaa emme saaneet, mutta vastauksia tuli kuitenkin sen verran, että niistä voi jo tehdä johtopäätöksiä.

Metropoliassa kyselyyn vastasi 49 henkilöä eli reilut 20 % tekniikan henkilökunnasta. Saimme vastauksia jokaisesta tutkinto-ohjelmasta, mutta vastaajien määrät vaihtelivat paljon. Sähkö- ja automaation sekä rakennusalan opettajat olivat aktiivisimpia vastaajia. Savoniassa kyselyyn vastasi 30 henkilöä. Eniten vastaajia oli konetekniikan tutkinto-ohjelmasta, seuraavaksi eniten rakennustekniikasta. Kyselyyn vastasi myös henkilöitä, jotka eivät opeta.

Kokeneita ja tietämättömiä vastaajia

Suurin osa kyselyyn vastaajista oli selvästi kokeneita tietokantojen käyttäjiä. He valitsivat tietyt tietokannat eikä kukaan ilmoittanut, että käyttää kaikkia tietokantoja. Vastauksista erottui selkeästi kaksi käyttäjäryhmää, vain suomenkielisiä tietokantoja käyttävät ja vastaajat, jotka käyttävät sekä suomenkielisiä että kansainvälisiä tietokantoja. Savonian jakauma suomenkielisten ja kansainvälisten tietokantojen käytöstä näkyy oheisessa kuvassa.

Sekä Metropoliassa että Savoniassa oli lisäksi pari vastaajaa, jotka eivät tunteneet kirjaston tietokantojen valikoimaa kuten näistä sitaateista käy ilmi: ”Itselle tuli suurin osa näistä täysin yllätyksenä, että tällaisia tietokantoja on käytössä.” (Metropolia), ”Eihän näistä tiennyt puoliakaan…” (Savonia). Kysely toimi siis myös tietokantojen markkinoijana.
 
Kuva 1. Oheisesta kuvasta näkyy miten Savonian kyselyssä noin puolet käytti vain suomalaisia tietokantoja ja puolet sekä suomalaisia että kansainvälisiä tietokantoja. Kysely toteutettiin vain suomeksi, joten ei ole yllättävää, että kukaan ei vastannut käyttävänsä ainoastaan kansainvälisiä aineistoja.

Suosituimmat tietokannat

Metropoliassa ja Savoniassa suomalaisista tietokannoista suosituin on kyselyn perusteella SFS Online. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat Rakennustiedon RT-tietoväylä, Sähköinfo Severi ja PSK-standardit. Kaikki nämä ovat keskeisiä tekniikan tiedonlähteitä, joita käytetään myös työelämässä. Tämän vuoksi ei ollut yllätys, että tulokset olivat samat kummassakin ammattikorkeakoulussa. Savoniassa SFS Online oli merkittävästi käytetyin suomalaisista tietokannoista. Sen ylivoimaa selittänee konetekniikan tutkinto-ohjelmaan kuuluvien henkilöiden suuri vastausprosentti. Avovastauksissa myös nimettiin yksittäisiä standardeja.

Kansainvälisistä tietokannoista suosituin on sekä Metropoliassa että Savoniassa kyselyn perusteella Science Direct. Metropoliassa seuraavaksi eniten mainintoja saivat IEEE Xplore, Proquest ja ACM Digital Library. Savoniassa ei ole edellä mainittuja tietokantoja, ja Science Directin jälkeen käytetyimpiä kansainvälisiä tietokantoja ovat Emerald ja Sage Premier. Eniten vastauksia tässä kohdassa tosin sai vaihtoehto ”En käytä mitään näistä”. Kansainvälisten aineistojen vähäistä käyttöä voi selittää osaltaan se, ettei niiden tarjoamia sisältöjä tunneta tarpeeksi hyvin. Toisaalta on hyvä myös miettiä sitä ovatko kirjaston tarjoamat kansainväliset aineistot sopivia tekniikan eri alojen tarpeisiin.

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Kyselyssä selvitettiin myös MetCat Finnan ja Savonia-Finnan kansainväliset e-artikkelit hakutoiminnon käyttöä. Vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Savoniassa ja Metropoliassa hakua käyttää usein tai joskus 70 % vastaajista. En tunne hakutoimintoa –vastaajia oli Savoniassa 23 % ja Metropoliassa 31 %. Pieni joukko vastasi, ettei käytä hakutoimintoa. Nämä vastaajat todennäköisesti käyttävät tietokantojen omia hakuliittymiä. Metropolian vastausten jakauma tutkinto-ohjelmittain näkyy kuvassa 2.

Vastausprosentit antavat positiivisen kuvan kansainvälisten e-aineistojen haun käytöstä. Petrattavaa toki on: Miten saisimme hakutoiminnon tutuksi kaikille?

Kuva 2. Kysyimme MetCat Finnan kansainvälisten e-aineistojen haun käytöstä. Oheisessa kuvassa näkyy miten Metropolian henkilökunnan vastaukset jakautuivat tutkinto-ohjelmittain. Esimerkiksi seitsemän tutkinto-ohjelman vastaajista löytyy ihmisiä, jotka eivät tunne hakutoimintoa ollenkaan. Miksi näin? Kyselyn tuloksista tuli siis esille pieniä asioita, joita olemme pohtineet Metropolian tekniikan tiimissä.

Terveiset kirjastolle

Valtaosa vastaajista vastasi suosittelevansa opiskelijoille kirjaston tietokantoja. Hieman pienempi osuus vastaajista käytti niitä myös opetuksessaan. Lisäksi monet (Savonia 60 %, Metropolia 45 %) vastasivat haluavansa koulutusta kirjaston tietokannoista. Tämän perusteella näyttääkin siltä, että erityisesti tietokantoihin keskittyville koulutuksille voisi olla kysyntää.

Kyselyn ”Terveisiä kirjastolle” -kohtaan tuli molemmissa kyselyissä hyvin samantyyppisiä vastauksia. Kehotettiin jatkamaan hyvää työtä, toivottiin tietoa alan kirjallisuudesta sekä tehtiin hankintaehdotuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kyselyn tuloksista oli tärkeää tiedottaa laajemmin, varsinkin kun anonyymeissä avovastauksissa esiintyi myös kysymyksiä. Teimme kummassakin ammattikorkeakoulussa intranettiin tiedotteen, jossa esittelimme kyselyn tulokset ja vastasimme kysymyksiin.

Jätimme kyselystä tarkoituksella pois e-kirjat. Olisiko seuraava yhteinen projekti tekniikan e-kirjojen käyttöön liittyvä kysely? Teemmekö muutaman vuoden kuluttua uudelleen samantyyppisen tietokantojen käyttöä kartoittavan kyselyn? Tai ehkä joku toinen ammattikorkeakoulun kirjasto innostuu tekemään samantyyppisen kyselyn?

Tuloksia ja vertaistukea

Saimme kyselystä käyttökelpoista tietoa alkuperäiseen kysymykseemme, josta koko projekti sai alkunsa. Vastauksia arvokkaammaksi osoittautui kuitenkin yhdessä tehty työ. Kyselyn tulosten lisäksi työstä kertyi myös jotain sellaista, mitä ei voi mitata kaavioilla ja käyrillä: vertaistukea. Keskustellessamme omasta työstämme kävi hyvin ilmi, että samat haasteet esiintyvät meillä kaikilla. Oli helpottavaa kuulla, että ammattikorkeakoulujen tekniikan alan tiedonhakuun ja aineistoihin liittyvät ongelmat ovat samoja riippumatta siitä ollaanko Kuopiossa vai pääkaupunkiseudulla.

Onnistunut yhdessä tekeminen kannustaa yhteistyöhön myös jatkossa. On hyvä pitää mielessä, että yhteistyötä voi tehdä hyvin matalalla kynnyksellä pienenkin asian tiimoilta.

Kirjoittajat

Kirsi Rönnqvist

informaatikko

Savonia ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kaisu Sallasmaa

Informaatikko

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Päivi Hollanti (HAMK) pe jouluk. 22 09:42:55 2023

Kiitos todella mielenkiintoisesta ja innostavasta artikkelista! Oli mahtavaa kuulla, ettei todellisuus välttämättä ole niin synkkä, miltä se opinnäytetöiden lähdeluetteloiden perusteella näyttäisi. Tiedonlähteinä SFS Online, RT Tietoväylä ja Sähköinfo Severi ovat aktiivikäytössä, mutta tutkimusartikkelit loistavat poissaolollaan. Erityisesti opinnäytetöitä ohjaavat opettajat olisikin hyvä saada osallistumaan tietokantaesittelyihin, mutta miten? Aika on ainainen haaste: kun koulutusta tarjotaan, siihen ei ehditä osallistua eikä tallennettakaan myöhemmin katsota, sillä aina tulee jotakin kiireisempää hoidettavaa. Olisi kiva kuulla, josjossakin löydetty keino jolla tavoittaa opettajat.

Jätä kommentti