Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
Photo by rawpixel.com from Pexels CC0 (photo: )
Photo by rawpixel.com from Pexels CC0
11.06.2018, 13:17

Yhteistyössä on voimaa! Moniammatillinen yhteistyö avoimuuden tukena HAMKissa

HAMKilainen tapa tuottaa TKI-tukipalveluita yhdistää asiantuntijoita yli hallintorajojen. Miten me sen teimme?

 

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) toiminta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi alkoi toden teolla avoimuuden periaatteiden julkaisemisesta kevättalvella 2017. ATT-työtä oli tehty tätä ennen jo muutaman vuoden ajan. Avoimuuden periaatteet toimivat ohjenuorana HAMKilaiselle avoimuudelle. Ne ohjaavat HAMKin toimintaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi että laajemmin opetuksen ja muun toiminnan avoimuuden kehittämiseksi. HAMKissa TKI-toiminnan perustan muodostavat neljä tutkimusyksikköä: Ammatillinen osaaminen, Biotalous, Ohutlevykeskus ja Älykkäät palvelut. Hanketoimijoita on myös koulutus- ja muissa yksiköissä, mutta kaikki hanketoiminnan koordinointi tapahtuu tutkimusyksiköiden kautta. 

 

ATT-hankkeen myötä HAMKiin on luotu uudenlainen palvelu TKI- ja hankehenkilökunnalle. Alusta asti hankkeen vetovastuu on HAMKissa kuulunut kirjastolle, ensin työtä tehtiin yhden henkilön voimin. Pikkuhiljaa, avoimen TKI-tuen tarpeen kasvaessa, edettiin nykyiseen sektorirajat ylittävään, moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimi perustettiin keväällä 2017 ja varsinainen toiminta aloitettiin saman vuoden syksyllä. Avoimen TKI-tuen kuuden hengen tiimi kokoaa yhteen HAMKilaista asiantuntijuutta HAMKin tukipalveluista: kirjastosta, viestinnästä, tietohallinnosta ja hankepalveluista.

 

Monialaiseen tiimiin päädyttiin, jotta avointa toimintatapaa saataisiin vietyä selkeästi osaksi koko organisaation toimintakulttuuria. Tiimistä löytyy osaamista useammalta eri alalta, koska avoimuuden toimintakenttä kattaa laajasti esimerkiksi hankehallinnointiin, julkaisemiseen, aineistonhallintaan, aineistoformaatteihin, pitkäaikaissäilytykseen ja viestintään liittyviä asioita. Yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimillä on myös oma ohjausryhmä, jonka toiminnalla pyritään varmistamaan HAMKin johdon tuki ja suuntaviivat avoimuuden toteutumisen edellyttämille toimenpiteille ja muutoksille. Ennen yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimin perustamista TKI- ja hanketoimijoille tarjotut tukipalvelut olivat ehkä enemmän hajallaan. Nyt asiat on mahdollista hoitaa yhdellä sähköpostilla tai puhelinsoitolla.

 

Rohkeasti liikkeelle!

 

Keväällä 2017 avoimen TKI-tuen tiimille nimettiin tiiminvetäjä, jonka rooliksi muodostui avoimen TKI-tuen toiminnan koordinoiminen HAMKin tasolla. TKI-tuen tiimin toiminnassa lähdettiin liikkeelle tutustumisella. Suurin osa tiimin jäsenistä tunsi / tiesi toisensa jo etukäteen, muttei ollut aiemmin oikeasti työskennellyt yhdessä. Myös TKI-toimijoiden tarpeet ovat selkiytyneet vähitellen tiimin ensimmäisten työskentelykuukausien aikana. Aluksi tiimin työskentelytyyli oli varsin perinteinen: kukin tiimin jäsen oli vastuussa niin kutsutun ”oman tonttinsa” hoitamisesta ja yhteisissä kokouksissa jokainen kertoi, miten omalla vastuualueellaan olevat asiat olivat edistyneet. Tiimin alkutaipaleen työskentelytyyli jätti kuitenkin toivomisen varaa, etenkin moniammatillisten synergiaetujen löytymiseen, joten työskentelyä haluttiin viedä kohti todellista yhteistyötä. Tiimin jäsenille ryhdyttiin tietoisesti nimeämään yhteisiä työtehtäviä yli sektorirajojen, esimerkiksi aineistonhallintakoulutuksen suunnittelu kirjaston, hankepalveluiden ja tietohallinnon kesken tai uusien TKI-hankkeiden projektipäälliköiden tapaaminen yhteistuumin kirjaston ja viestinnän väen kanssa. Yhteistyö on hioutunut ja kehittyy edelleen.

 

Pääosin prosessi on ollut palkitseva ja sen aikana jokainen tiimin jäsen on oppinut toisiltaan paljon uutta. Jälkikäteen ajatellen tiimin olisi ollut hyvä kiinnittää enemmän huomiota ryhmäytymiseen ja yhteisiin pelisääntöihin, kun se aloitti toimintansa. Tiimiläisten toiveet ja odotukset omasta asiantuntijaroolista tiimissä ja tiimin yhteisistä toimintatavoista olisi ollut hyvä keskustella yhteisesti läpi ennen työhön tarttumista. Tiimi kävi toki aluksi jonkin verran yleistä keskustelua toiminnan tavoitteista ja käytännöistä, ja tiimiytymistä edistivät myös yhteiset työtehtävät, mutta ryhmäytymiseen olisi voinut varata vielä enemmän aikaa, myös ilman varsinaista työagendaa.

 

Yhteisten työskentelytapojen löytämisen ohella tiimin suurin ponnistus on ollut uuden Avoimuus HAMKissa -sivuston valmistelu. Sivuston tarkoituksena on toimia kaikille HAMKilaisille suunnattuna avoimen tieteen tietopakettina, josta käyvät ilmi avoimuuden toteuttamisen HAMKilaiset tavat. Sivustolle laadittiin oma osionsa hanketoimijoille, julkaisun kirjoittamista suunnitteleville, aineistonhallinta-asioita pähkäileville, opinnäytetyön tekijöille ja opinnäytetyön ohjaajille. Sivuston koostaminen päätettiin tehdä mahdollisimman avoimesti. Sivusto julkaistiin tammikuussa 2018 ja sitä päivitetään jatkuvasti. Julkaisemisen jälkeen tiimi keräsi palautetta TKI-toimijoilta sekä sivustosta että heidän toiveistaan liittyen TKI-tuen tarjoamiin palveluihin. Vastauksia tuli runsaasti ja niiden pohjalta Avoimuus-sivustoa päivitettiin paremmin TKI-toimijoiden tarpeita vastaavaksi. HAMKilaisten TKI-toimijoiden palaute vahvisti myös avoimen TKI-tuen tukipalveluiden tarpeellisuuden.

 

Apuna tiimin toiminnassa on ollut HAMKissa talvella 2018 käyttöönotettu ServiceDesk-toiminnanohjausjärjestelmä. Yhden luukun periaatteella toimivat ServiceDesk-tyyppiset ratkaisut ovat jo pitkään olleet IT-tukipalveluiden käytössä, mutta HAMKissa kaikki tukipalvelut ovat mukana ServiceDeskissä. TKI-tuen tiimille ServiceDeskiin tulevat pyynnöt ja kysymykset ovat kaikkien tiimiläisten nähtävillä ja ne on helppo siirtää oikealle henkilölle hoidettavaksi.

 

Aineistonhallinta herättää kiinnostusta

 

TKI-tuen tiimi on verkostoitunut tutkimusyksiköiden kanssa pyrkimällä luomaan vuoropuhelua avoimuudesta ja TKI-toimintaan liittyvistä asioista laajemminkin. Viestintään ja julkaisemiseen liittyvät asiat ovat helposti lähestyttäviä, selkeitä kokonaisuuksia, joista on ollut helppo lähteä liikkeelle. Erityisesti aineistonhallintaan liittyvät kysymykset ovat herättäneet eniten keskustelua. Yhteisissä keskusteluissa TKI-tuen tiimin ja TKI-toimijoiden kanssa molemmat osapuolet ovat oppineet paljon:

 • TKI-toimijoiden keskuudessa tietoisuus aineistonhallinnan tarkoituksesta ja pääperiaatteista on lisääntynyt.
 • TKI-tuen tiimissä on vahvistunut ajatus siitä, että tukipalveluissa on oltava moniammatillista asiantuntijuutta aineistonhallintaan.

 

Muutamina tärkeinä huomioina aineistonhallinnassa ovat nousseet esiin seuraavat seikat:

 1. Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ennen hankkeen aloitusta voidaan kokea turhana byrokraattisena velvollisuutena. Kyse on uudesta käytännöstä, joka on lähtenyt liikkeelle avoimen tieteen tavoitteista, ei pelkästään rahoittajien vaatimuksista.
 2. Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen vaatii paljon pohjatyötä. Toimintapoliittisia päätöksiä ja käytännön ohjeistuksia tulee olla valmiina, jotta aineistonhallintasuunnitelmia voi organisaatiossa laatia.
 3. Kaikkea ei voi ennakoida, eikä tehdä etukäteen valmiiksi, joten suunnitelmien laatiminen on luonteeltaan ketterää kehittämistä, jossa myös yritys ja erehdys ohjaavat toimintaa.
 4. Mikäli aineistonhallintasuunnitelman laatimista lykätään kovin pitkälle, voi moni asia helposti unohtua. Esimerkiksi hankkeissa tapahtuvat henkilömuutokset voivat aiheuttaa sen, ettei metatietoja kyetä tuottamaan riittävän luotettavasti jälkeenpäin. On vaarana, ettei aineistojen hyödyntäminen edes omassa organisaatiossa ole mahdollista.
 5. Aineiston avaamisessa vaaditaan asiantuntijuutta sekä tutkijalta että tukipalveluilta.  Kaikkea tutkimusaineistoa ei kannata pyrkiä avaamaan laajemmalle käyttäjäryhmälle.

 

Tulevaisuuden suunnitelmia

 

TKI-tuen tiimin tavoitteena on tuoda enemmän avoimuutta kaikkeen HAMKin toimintaan aina opetuksesta TKI-toimintaan saakka. Lisäksi tavoitteena on luoda infrastruktuuri palvelukokonaisuudelle, jossa HAMKilaiset TKI-toimijat saavat saumattomasti ja helposti avun riippumatta siitä, koskeeko kysymys julkaisemista, rinnakkaistallentamista, hankeviestintää, aineistonhallintaa tai avoimen tieteen toimintakulttuuria laajemmin. Näin ollen tiimi pyrkii omalla toiminnallaan edistämään avoimuutta organisaation eri prosesseissa.

 

TKI-tuen tiimi tulee järjestämään tutkimus- ja hanketoimijoille suunnattuja koulutuksia etenkin aineistonhallinnasta vielä tämän vuoden aikana. Oman lisänsä koulutuksiin tuovat osaamismerkit, joita HAMKissa käytetään yhtenä henkilöstökoulutuksen muotona. Kesän aikana on tarkoitus luoda kokonaan uusi, avoimuuteen keskittyvä osaamismerkki.  Tiimin kuulumisia voit lukea Avoimuuden asialla -blogista, jossa tuodaan esiin ajankohtaisia avoimuuteen ja TKI-toimintaan liittyviä asioita.

 

Lisää aiheesta:

Avoimuuden asialla -blogi: https://blog.hamk.fi/avoimuudenasialla/

Avoimuus HAMKissa -sivusto: http://www.hamk.fi/avoimuus/

HAMKin osaamismerkit: http://www.hamk.fi/ohjeita/digitaalisuus/osaamismerkit/

HAMKin tutkimustoiminta: http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/

articleRating

voteData

 1. We are major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. 
  We are major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. 
  we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. 

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 
  1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 
  2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 
  3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 
  4. Age: One Year, One Day 
  5. Leasing Price: 4 1% 
  6. Sale Price: 32 2% 
  7. Delivery by SWIFT . 
  8. Payment: MT103-23 
  9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days 

  We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. 

  Name:May Gary 
  Email:algecoglobalfinanceplc@gmail.com 
  Skype::algecoglobalfinanceplc    
   

 2. We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

  * FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%

  * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.
  Contact Name : Donagh sheridan
  Contact Email: donaghsheridan@gmail.com
  Skype:donaghsheridan@gmail.com

 3. We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

  * FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%

  * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.
  Contact Name : Donagh sheridan
  Contact Email: donaghsheridan@gmail.com
  Skype:donaghsheridan@gmail.com

 4. GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE
  AT THE BEST RATES AVAILABLE

  We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.

  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%

  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

  Contact name: David Verney
  Email :davidverney18@gmail.com
  Skype: davidverney18@gmail.com

 5. Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable conditionfrom a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

  Contact : Mr. Abel Chadwick
  Contact Email: financedeskltd01@gmail.com
  Whatsapp : +380 50 922 4887

  With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project.

  We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

  All relevant business information will be provided upon request.

  BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

  If Interested kindly contact me via

  Email:~ financedeskltd01@gmail.com

  serious enquiry only.

 6. If you are seeking a Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase, we are the best financial institution to help you to secure verifiable and easily monetized BG, SBLC and other financial instruments. we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the financial instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

  Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any denomination of BG / SBLC from 10M to 10B (EURO / USD) in time for use in Heavy / Light project financing anywhere in the world.

  Basically, we are here to help you move your business to the next level.

  Anticipating your interests,
  Email:aafinancialconsultantltd.uk@gmail.com
  Skype:d65e4bb0261e5ece

 7. THE PRACTICE LOAN COMPANY PLC is a British based financial consulting company with years of experience in the international and local finance market. Be it lease bank guarantee, Stand by letter of credit or any type of refinancing, talk to our team at BANDENIA CONSUMER FINANCE PLC and certainly we will set your business on the right path with our sound and quality financial advice and services.

  Our bank instrument can help you fund your projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs.

  Purchase Instrument of BG/SBLC : 38%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD

  Lease Instrument of BG/SBLC : 6%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD
  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:

  1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A)
  2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD).
  3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt.
  4. Age: One Year, One Month
  5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers.
  6. Delivery: Bank to Bank swift.
  7. Payment: MT-103 or MT760
  8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

  Name: Edward Hampton

  Email: thepracticeloancompanyplc@gmail.com

 8. We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers.

  We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description.

  The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760,

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:

  1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A)
  2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD).
  3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt.
  4. Age: One Year, One Month
  5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers.
  6. Delivery: Bank to Bank swift.
  7. Payment: MT-103 or MT760
  8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

  We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com

  Regards,
  Wright
  Skype;
  wrightjames931@gmail.com

 9. loan offer in 48 hours.
  Hi Do you have financial problems? And those who have trouble getting capital loans from local banks and other financial institutions. Please refer to this E-mail address: maurogiovanni00@gmail.com

 10. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards,

  Ashraf

  Skype:goldencrow59@gmail.com

  email :goldencrow59@gmail.com

 11. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards
  WALSH SMITH, ROBERT
  email : info.iqfinanceplc@gmail.com
  skype: cpt_young1
  Tel contact: +447031968934
  Registered No: 04374045

 12. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards
  WALSH SMITH, ROBERT
  email : info.iqfinanceplc@gmail.com
  skype: cpt_young1
  Tel contact: +447031968934
  Registered No: 04374045

 13. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards
  WALSH SMITH, ROBERT
  email : info.iqfinanceplc@gmail.com
  skype: cpt_young1
  Tel contact: +447031968934
  Registered No: 04374045

 14. We are an exclusive agent to direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, and MTN, which we have specifically for lease and

  purchase.

  We deliver with time and precision as set forth in our agreement and procedures . We are equally ready to work with Brokers

  and financial

  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the

  issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  Demand for our procedures by email:bupafinance9@gmail.com

  Regards

  Howard Anthony

  Skype ID:92f864467edaf0b8

 15. I am a Certified Private Loan Lender, Do you need a Fast and Guarantee loan to pay your bills or start up a Business? I offer both local and international loan services to meet your financial needs such as Home loans, Auto Loans, Mortgage loans, Business Loans, International Loans, Personal Loans and general Refinancing and Debt Consolidation at affordable interest rate of 3%. Have you been turned down by your bank for loan? We own a large business money lending firm and we are on Business/Personal loan special offer Contact us today E-mail: ahmedconsultancycompany@gmail.com
  Phone number :+1 516-591-0949 (Whatsapp Only)

 16. I am a Certified Private Loan Lender, Do you need a Fast and Guarantee loan to pay your bills or start up a Business? I offer both local and international loan services to meet your financial needs such as Home loans, Auto Loans, Mortgage loans, Business Loans, International Loans, Personal Loans and general Refinancing and Debt Consolidation at affordable interest rate of 3%. Have you been turned down by your bank for loan? We own a large business money lending firm and we are on Business/Personal loan special offer Contact us today E-mail: ahmedconsultancycompany@gmail.com
  Phone number :+1 516-591-0949 (Whatsapp Only)

 17. We specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed.

  We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively.

  For further inquiry contact
  Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
  Email: leasingmandate@gmail.com

 18. SBLC/BG LEASE & PURCHASE - NO TRANSMISSION FEE

  We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+1% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

  FOR LEASING OF BG/SBLC

  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  LEASING FEE = 4%+1%


  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC

  PRICE = 32%+1%

  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

  Name: Abdul selim gul

  Contact Email: easyfinanceltd980@gmail.com

 19. Contact: Gary Snyder
  Skype ID: readysteadyfinancesltd
  Email: readysteadyfinancesltd@gmail.com
  Tele: +447031912976

  PARTICULAR INSTRUMENTS BANK

  Instrument: Fully Cash / Bank Guarantee (Standard ICC format)
  Age: Fresh Cut
  Interest Rate: ZeroCoupon
  Duration: One (1) year and One (1) day
  Currency: USD / Euro
  Menu Bank: WEB Top
  Amount: As Suggested by Beneficiaries
  Initial Deposit: Applies to Instrument Value Required
  Invoice Price: Four (4%) Percent of Face Value minus Paid Initial Payment
  Intermediate Fee: One Percent (1%) of the Face Value is paid by the Beneficiary
  Tranche: As per the agreed tranche schedule
  Shipping: Swift MT799 / MT760
  Payment: Swift MT103 (Wire Transfer)


 20. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

  2. Currency : USD/EURO

  3. Age of Issue: Fresh Cut

  4. Term: One year and One day

  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.  Name: Muhammed Emir Harun

  Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

  Skype: info.financewizardltd@gmail.com

 21. We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a
  track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact.


  We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding.

  We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry

  Email: tekstructuredfinanceltd@gmail. com
  Skype: tekstructuredfinanceltd

  Regards
  David Thomas
  TEK STRUCTURED FINANCE LTD
  BROKERS ARE WELCOME

 22. We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a
  track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact.


  We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding.

  We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry

  Email: tekstructuredfinanceltd@gmail. com
  Skype: tekstructuredfinanceltd

  Regards
  David Thomas
  TEK STRUCTURED FINANCE LTD
  BROKERS ARE WELCOME

leaveReply

Photo by rawpixel on Unsplash CC0 (photo: )
Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa  - 11.06.2018, 13:17

Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus

Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin...

Esa-Pekka Keskitalo esittelee FAIR-datapalveluita. Kuva: Terhi Kaipainen (photo: Terhi Kaipainen)
Terhi Kaipainen  - 11.06.2018, 13:17

Datan elinkaari haltuun ja FAIR-periaatteet

Julkaisujen avoimuutta on edistetty korkeakouluissa enemmän ja vähemmän aktiivisesti jo useamman vuoden ajan. Nyt katseet kääntyvät vähitellen kohti tutkimuksessa syntyvää dataa. Kuinka jatkossa...

Yhdessä tekeminen jatkuu. (photo: )
Jaana Latvanen ,  Seliina Päällysaho ,  Hanna Lahtinen  - 11.06.2018, 13:17

Fokuksessa ammattikorkeakoulujen avoimuuden vahvistaminen

Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen käynnistyi keväällä 2015 Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen myötä. Kuluneen kolmen...

Photo by rawpixel on Unsplash CC0 (photo: )
Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa  - 11.06.2018, 13:17

Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus

Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin...