Register
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN VERKKOLEHTI
Photo by rawpixel.com from Pexels CC0 (photo: )
Photo by rawpixel.com from Pexels CC0
11.06.2018, 13:17

Yhteistyössä on voimaa! Moniammatillinen yhteistyö avoimuuden tukena HAMKissa

HAMKilainen tapa tuottaa TKI-tukipalveluita yhdistää asiantuntijoita yli hallintorajojen. Miten me sen teimme?

 

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) toiminta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi alkoi toden teolla avoimuuden periaatteiden julkaisemisesta kevättalvella 2017. ATT-työtä oli tehty tätä ennen jo muutaman vuoden ajan. Avoimuuden periaatteet toimivat ohjenuorana HAMKilaiselle avoimuudelle. Ne ohjaavat HAMKin toimintaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi että laajemmin opetuksen ja muun toiminnan avoimuuden kehittämiseksi. HAMKissa TKI-toiminnan perustan muodostavat neljä tutkimusyksikköä: Ammatillinen osaaminen, Biotalous, Ohutlevykeskus ja Älykkäät palvelut. Hanketoimijoita on myös koulutus- ja muissa yksiköissä, mutta kaikki hanketoiminnan koordinointi tapahtuu tutkimusyksiköiden kautta. 

 

ATT-hankkeen myötä HAMKiin on luotu uudenlainen palvelu TKI- ja hankehenkilökunnalle. Alusta asti hankkeen vetovastuu on HAMKissa kuulunut kirjastolle, ensin työtä tehtiin yhden henkilön voimin. Pikkuhiljaa, avoimen TKI-tuen tarpeen kasvaessa, edettiin nykyiseen sektorirajat ylittävään, moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimi perustettiin keväällä 2017 ja varsinainen toiminta aloitettiin saman vuoden syksyllä. Avoimen TKI-tuen kuuden hengen tiimi kokoaa yhteen HAMKilaista asiantuntijuutta HAMKin tukipalveluista: kirjastosta, viestinnästä, tietohallinnosta ja hankepalveluista.

 

Monialaiseen tiimiin päädyttiin, jotta avointa toimintatapaa saataisiin vietyä selkeästi osaksi koko organisaation toimintakulttuuria. Tiimistä löytyy osaamista useammalta eri alalta, koska avoimuuden toimintakenttä kattaa laajasti esimerkiksi hankehallinnointiin, julkaisemiseen, aineistonhallintaan, aineistoformaatteihin, pitkäaikaissäilytykseen ja viestintään liittyviä asioita. Yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimillä on myös oma ohjausryhmä, jonka toiminnalla pyritään varmistamaan HAMKin johdon tuki ja suuntaviivat avoimuuden toteutumisen edellyttämille toimenpiteille ja muutoksille. Ennen yhteisten palveluiden TKI-tuen tiimin perustamista TKI- ja hanketoimijoille tarjotut tukipalvelut olivat ehkä enemmän hajallaan. Nyt asiat on mahdollista hoitaa yhdellä sähköpostilla tai puhelinsoitolla.

 

Rohkeasti liikkeelle!

 

Keväällä 2017 avoimen TKI-tuen tiimille nimettiin tiiminvetäjä, jonka rooliksi muodostui avoimen TKI-tuen toiminnan koordinoiminen HAMKin tasolla. TKI-tuen tiimin toiminnassa lähdettiin liikkeelle tutustumisella. Suurin osa tiimin jäsenistä tunsi / tiesi toisensa jo etukäteen, muttei ollut aiemmin oikeasti työskennellyt yhdessä. Myös TKI-toimijoiden tarpeet ovat selkiytyneet vähitellen tiimin ensimmäisten työskentelykuukausien aikana. Aluksi tiimin työskentelytyyli oli varsin perinteinen: kukin tiimin jäsen oli vastuussa niin kutsutun ”oman tonttinsa” hoitamisesta ja yhteisissä kokouksissa jokainen kertoi, miten omalla vastuualueellaan olevat asiat olivat edistyneet. Tiimin alkutaipaleen työskentelytyyli jätti kuitenkin toivomisen varaa, etenkin moniammatillisten synergiaetujen löytymiseen, joten työskentelyä haluttiin viedä kohti todellista yhteistyötä. Tiimin jäsenille ryhdyttiin tietoisesti nimeämään yhteisiä työtehtäviä yli sektorirajojen, esimerkiksi aineistonhallintakoulutuksen suunnittelu kirjaston, hankepalveluiden ja tietohallinnon kesken tai uusien TKI-hankkeiden projektipäälliköiden tapaaminen yhteistuumin kirjaston ja viestinnän väen kanssa. Yhteistyö on hioutunut ja kehittyy edelleen.

 

Pääosin prosessi on ollut palkitseva ja sen aikana jokainen tiimin jäsen on oppinut toisiltaan paljon uutta. Jälkikäteen ajatellen tiimin olisi ollut hyvä kiinnittää enemmän huomiota ryhmäytymiseen ja yhteisiin pelisääntöihin, kun se aloitti toimintansa. Tiimiläisten toiveet ja odotukset omasta asiantuntijaroolista tiimissä ja tiimin yhteisistä toimintatavoista olisi ollut hyvä keskustella yhteisesti läpi ennen työhön tarttumista. Tiimi kävi toki aluksi jonkin verran yleistä keskustelua toiminnan tavoitteista ja käytännöistä, ja tiimiytymistä edistivät myös yhteiset työtehtävät, mutta ryhmäytymiseen olisi voinut varata vielä enemmän aikaa, myös ilman varsinaista työagendaa.

 

Yhteisten työskentelytapojen löytämisen ohella tiimin suurin ponnistus on ollut uuden Avoimuus HAMKissa -sivuston valmistelu. Sivuston tarkoituksena on toimia kaikille HAMKilaisille suunnattuna avoimen tieteen tietopakettina, josta käyvät ilmi avoimuuden toteuttamisen HAMKilaiset tavat. Sivustolle laadittiin oma osionsa hanketoimijoille, julkaisun kirjoittamista suunnitteleville, aineistonhallinta-asioita pähkäileville, opinnäytetyön tekijöille ja opinnäytetyön ohjaajille. Sivuston koostaminen päätettiin tehdä mahdollisimman avoimesti. Sivusto julkaistiin tammikuussa 2018 ja sitä päivitetään jatkuvasti. Julkaisemisen jälkeen tiimi keräsi palautetta TKI-toimijoilta sekä sivustosta että heidän toiveistaan liittyen TKI-tuen tarjoamiin palveluihin. Vastauksia tuli runsaasti ja niiden pohjalta Avoimuus-sivustoa päivitettiin paremmin TKI-toimijoiden tarpeita vastaavaksi. HAMKilaisten TKI-toimijoiden palaute vahvisti myös avoimen TKI-tuen tukipalveluiden tarpeellisuuden.

 

Apuna tiimin toiminnassa on ollut HAMKissa talvella 2018 käyttöönotettu ServiceDesk-toiminnanohjausjärjestelmä. Yhden luukun periaatteella toimivat ServiceDesk-tyyppiset ratkaisut ovat jo pitkään olleet IT-tukipalveluiden käytössä, mutta HAMKissa kaikki tukipalvelut ovat mukana ServiceDeskissä. TKI-tuen tiimille ServiceDeskiin tulevat pyynnöt ja kysymykset ovat kaikkien tiimiläisten nähtävillä ja ne on helppo siirtää oikealle henkilölle hoidettavaksi.

 

Aineistonhallinta herättää kiinnostusta

 

TKI-tuen tiimi on verkostoitunut tutkimusyksiköiden kanssa pyrkimällä luomaan vuoropuhelua avoimuudesta ja TKI-toimintaan liittyvistä asioista laajemminkin. Viestintään ja julkaisemiseen liittyvät asiat ovat helposti lähestyttäviä, selkeitä kokonaisuuksia, joista on ollut helppo lähteä liikkeelle. Erityisesti aineistonhallintaan liittyvät kysymykset ovat herättäneet eniten keskustelua. Yhteisissä keskusteluissa TKI-tuen tiimin ja TKI-toimijoiden kanssa molemmat osapuolet ovat oppineet paljon:

 • TKI-toimijoiden keskuudessa tietoisuus aineistonhallinnan tarkoituksesta ja pääperiaatteista on lisääntynyt.
 • TKI-tuen tiimissä on vahvistunut ajatus siitä, että tukipalveluissa on oltava moniammatillista asiantuntijuutta aineistonhallintaan.

 

Muutamina tärkeinä huomioina aineistonhallinnassa ovat nousseet esiin seuraavat seikat:

 1. Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ennen hankkeen aloitusta voidaan kokea turhana byrokraattisena velvollisuutena. Kyse on uudesta käytännöstä, joka on lähtenyt liikkeelle avoimen tieteen tavoitteista, ei pelkästään rahoittajien vaatimuksista.
 2. Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen vaatii paljon pohjatyötä. Toimintapoliittisia päätöksiä ja käytännön ohjeistuksia tulee olla valmiina, jotta aineistonhallintasuunnitelmia voi organisaatiossa laatia.
 3. Kaikkea ei voi ennakoida, eikä tehdä etukäteen valmiiksi, joten suunnitelmien laatiminen on luonteeltaan ketterää kehittämistä, jossa myös yritys ja erehdys ohjaavat toimintaa.
 4. Mikäli aineistonhallintasuunnitelman laatimista lykätään kovin pitkälle, voi moni asia helposti unohtua. Esimerkiksi hankkeissa tapahtuvat henkilömuutokset voivat aiheuttaa sen, ettei metatietoja kyetä tuottamaan riittävän luotettavasti jälkeenpäin. On vaarana, ettei aineistojen hyödyntäminen edes omassa organisaatiossa ole mahdollista.
 5. Aineiston avaamisessa vaaditaan asiantuntijuutta sekä tutkijalta että tukipalveluilta.  Kaikkea tutkimusaineistoa ei kannata pyrkiä avaamaan laajemmalle käyttäjäryhmälle.

 

Tulevaisuuden suunnitelmia

 

TKI-tuen tiimin tavoitteena on tuoda enemmän avoimuutta kaikkeen HAMKin toimintaan aina opetuksesta TKI-toimintaan saakka. Lisäksi tavoitteena on luoda infrastruktuuri palvelukokonaisuudelle, jossa HAMKilaiset TKI-toimijat saavat saumattomasti ja helposti avun riippumatta siitä, koskeeko kysymys julkaisemista, rinnakkaistallentamista, hankeviestintää, aineistonhallintaa tai avoimen tieteen toimintakulttuuria laajemmin. Näin ollen tiimi pyrkii omalla toiminnallaan edistämään avoimuutta organisaation eri prosesseissa.

 

TKI-tuen tiimi tulee järjestämään tutkimus- ja hanketoimijoille suunnattuja koulutuksia etenkin aineistonhallinnasta vielä tämän vuoden aikana. Oman lisänsä koulutuksiin tuovat osaamismerkit, joita HAMKissa käytetään yhtenä henkilöstökoulutuksen muotona. Kesän aikana on tarkoitus luoda kokonaan uusi, avoimuuteen keskittyvä osaamismerkki.  Tiimin kuulumisia voit lukea Avoimuuden asialla -blogista, jossa tuodaan esiin ajankohtaisia avoimuuteen ja TKI-toimintaan liittyviä asioita.

 

Lisää aiheesta:

Avoimuuden asialla -blogi: https://blog.hamk.fi/avoimuudenasialla/

Avoimuus HAMKissa -sivusto: http://www.hamk.fi/avoimuus/

HAMKin osaamismerkit: http://www.hamk.fi/ohjeita/digitaalisuus/osaamismerkit/

HAMKin tutkimustoiminta: http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/

articleRating

voteData

 1. loan offer in 48 hours.
  Hi Do you have financial problems? And those who have trouble getting capital loans from local banks and other financial institutions. Please refer to this E-mail address: maurogiovanni00@gmail.com

 2. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards,

  Ashraf

  Skype:goldencrow59@gmail.com

  email :goldencrow59@gmail.com

 3. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards
  WALSH SMITH, ROBERT
  email : info.iqfinanceplc@gmail.com
  skype: cpt_young1
  Tel contact: +447031968934
  Registered No: 04374045

 4. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards
  WALSH SMITH, ROBERT
  email : info.iqfinanceplc@gmail.com
  skype: cpt_young1
  Tel contact: +447031968934
  Registered No: 04374045

 5. We are authorized Financial consulting firm that work directly with
  A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

  We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

  We are equally ready to work with Brokers and financial
  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

  We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

  Regards
  WALSH SMITH, ROBERT
  email : info.iqfinanceplc@gmail.com
  skype: cpt_young1
  Tel contact: +447031968934
  Registered No: 04374045

 6. We are an exclusive agent to direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, and MTN, which we have specifically for lease and

  purchase.

  We deliver with time and precision as set forth in our agreement and procedures . We are equally ready to work with Brokers

  and financial

  consultants/consulting firms in their respective countries.

  Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the

  issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

  Demand for our procedures by email:bupafinance9@gmail.com

  Regards

  Howard Anthony

  Skype ID:92f864467edaf0b8

 7. I am a Certified Private Loan Lender, Do you need a Fast and Guarantee loan to pay your bills or start up a Business? I offer both local and international loan services to meet your financial needs such as Home loans, Auto Loans, Mortgage loans, Business Loans, International Loans, Personal Loans and general Refinancing and Debt Consolidation at affordable interest rate of 3%. Have you been turned down by your bank for loan? We own a large business money lending firm and we are on Business/Personal loan special offer Contact us today E-mail: ahmedconsultancycompany@gmail.com
  Phone number :+1 516-591-0949 (Whatsapp Only)

 8. I am a Certified Private Loan Lender, Do you need a Fast and Guarantee loan to pay your bills or start up a Business? I offer both local and international loan services to meet your financial needs such as Home loans, Auto Loans, Mortgage loans, Business Loans, International Loans, Personal Loans and general Refinancing and Debt Consolidation at affordable interest rate of 3%. Have you been turned down by your bank for loan? We own a large business money lending firm and we are on Business/Personal loan special offer Contact us today E-mail: ahmedconsultancycompany@gmail.com
  Phone number :+1 516-591-0949 (Whatsapp Only)

 9. We specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed.

  We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively.

  For further inquiry contact
  Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
  Email: leasingmandate@gmail.com

 10. SBLC/BG LEASE & PURCHASE - NO TRANSMISSION FEE

  We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+1% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

  FOR LEASING OF BG/SBLC

  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  LEASING FEE = 4%+1%


  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC

  PRICE = 32%+1%

  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

  Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

  Name: Abdul selim gul

  Contact Email: easyfinanceltd980@gmail.com

 11. Contact: Gary Snyder
  Skype ID: readysteadyfinancesltd
  Email: readysteadyfinancesltd@gmail.com
  Tele: +447031912976

  PARTICULAR INSTRUMENTS BANK

  Instrument: Fully Cash / Bank Guarantee (Standard ICC format)
  Age: Fresh Cut
  Interest Rate: ZeroCoupon
  Duration: One (1) year and One (1) day
  Currency: USD / Euro
  Menu Bank: WEB Top
  Amount: As Suggested by Beneficiaries
  Initial Deposit: Applies to Instrument Value Required
  Invoice Price: Four (4%) Percent of Face Value minus Paid Initial Payment
  Intermediate Fee: One Percent (1%) of the Face Value is paid by the Beneficiary
  Tranche: As per the agreed tranche schedule
  Shipping: Swift MT799 / MT760
  Payment: Swift MT103 (Wire Transfer)


 12. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

  2. Currency : USD/EURO

  3. Age of Issue: Fresh Cut

  4. Term: One year and One day

  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.  Name: Muhammed Emir Harun

  Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

  Skype: info.financewizardltd@gmail.com

 13. We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a
  track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact.


  We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding.

  We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry

  Email: tekstructuredfinanceltd@gmail. com
  Skype: tekstructuredfinanceltd

  Regards
  David Thomas
  TEK STRUCTURED FINANCE LTD
  BROKERS ARE WELCOME

 14. We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a
  track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact.


  We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding.

  We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry

  Email: tekstructuredfinanceltd@gmail. com
  Skype: tekstructuredfinanceltd

  Regards
  David Thomas
  TEK STRUCTURED FINANCE LTD
  BROKERS ARE WELCOME

leaveReply

Photo by rawpixel on Unsplash CC0 (photo: )
Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa  - 11.06.2018, 13:17

Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus

Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin...

Esa-Pekka Keskitalo esittelee FAIR-datapalveluita. Kuva: Terhi Kaipainen (photo: Terhi Kaipainen)
Terhi Kaipainen  - 11.06.2018, 13:17

Datan elinkaari haltuun ja FAIR-periaatteet

Julkaisujen avoimuutta on edistetty korkeakouluissa enemmän ja vähemmän aktiivisesti jo useamman vuoden ajan. Nyt katseet kääntyvät vähitellen kohti tutkimuksessa syntyvää dataa. Kuinka jatkossa...

Yhdessä tekeminen jatkuu. (photo: )
Jaana Latvanen ,  Seliina Päällysaho ,  Hanna Lahtinen  - 11.06.2018, 13:17

Fokuksessa ammattikorkeakoulujen avoimuuden vahvistaminen

Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen käynnistyi keväällä 2015 Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen myötä. Kuluneen kolmen...

Photo by rawpixel on Unsplash CC0 (photo: )
Tiina Tolonen ,  Minna Marjamaa  - 11.06.2018, 13:17

Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus

Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin...